Dostawa materiałów biurowych i papierniczych oraz tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek do siedziby Zamawiającego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy


Znak sprawy MGOPS-WŁ-341-1/2011
 
 
 
 
Zaproszenie do składania ofert
 
(zapytanie ofertowe)
 
 
 na dostawę materiałów biurowych i papierniczych oraz tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek do siedziby Zamawiającego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicyo wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty 14 000 euro.
 
I          Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
NIP 556-236-05-74
Tel. (52) 3515489
Fax (52) 355 72 57
e-mail mopsefs@kruszwica.um.gov.pl
II.        Rodzaj zamówienia – dostawa

III.      Opis przedmiotu zamówienia:
1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papierniczych oraz   tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek do siedziby Zamawiającego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy
2.      Przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 i 2 (formularze cenowe) do niniejszego  zaproszenia.
3.      Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
a)      część I – dostawa materiałów biurowych i papierniczych - szczegółowy zakres dostawy  zawiera Formularz cenowy –Załącznik nr 1,
b)      część  II-  tusze i tonery do urządzeń drukujących i kserokopiarek - szczegółowy zakres dostawy   zawiera Formularz cenowy Załącznik nr 2.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane części zamówienia (na jedną lub dwie części zamówienia).
4.      Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nie regenerowanymi, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, nie regenerowanymi, nie refabrykowanymi, a ich zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.
5.      W przypadku dostawy tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserokopiarek Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tzw. zamienników, tj. tusze oraz tonery, które nie są wyprodukowane przez producenta danego sprzętu drukującego lub kopiującego, jednak pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów opisanych w pkt.4.  
6.      Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:
a)       Formularz cenowy –Załącznik nr 1 i/lub nr  2
b)      Formularz oferty (Zał. nr 3),
c)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców albo   aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
7.      Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym oraz zachowania proponowanych cen przez cały okres trwania umowy.
8.      Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych pozycji wymienionych w Formularzu cenowym.
9.      Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 
IV        Termin wykonania zamówienia:
 
Rodzaj (asortyment) w ilości przewidzianej do dostarczenia w 2011 roku - dostawy sukcesywne do wyczerpania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy (określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia)
 
V         Kryteria oceny i ich znaczenie :
Najniższa cena – 100 %.
W każdej części zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu.
 
VI        Miejsce i termin składania ofert:
1.      Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) wraz z wypełnionym formularzem cenowym (załącznik nr 1 lub  nr 2 ) do 10 października 2011 r. do godz. 12:00  w administracji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, pokój nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego i opisanej:
 
”Dostawa materiałów biurowych i papierniczych oraz tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek”
z dopiskiem
dotyczy „Części nr ……….”
 
2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 października 2011 r. o godz. 12 30 w gabinecie nr 1 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy,  ul. Rybacka 20.
3.      Dla ważności oferty należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym.
4.      Wyliczenie należy wykonać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
 
VII      Osoba do kontaktu:
Pan Zbigniew Ratajczyk  lub  Pani Justyna Tomczak
tel. (52) 351-54-89,
e-mail: mopsefs@kruszwica.um.gov.pl.
 
VIII     Postanowienia końcowe:
1.      O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani  drogą e-mailową lub pocztową
2.      Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa, której wzór zawarty  jest w załączniku nr 4 do zaproszenia.
 
IX Załączniki:
 
1        Formularz cenowy – część 1 zamówienia - Załącznik Nr 1.docx (34kB) word
2        Formularz cenowy – część 2 zamówienia - Załącznik Nr 2.docx (15kB) word
3        Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 Formularz ofertowy.docx (14kB) word
4        Wzór umowy - Załącznik nr 4 Wzór umowy.docx (15kB) word

Zmiana do Załącznika nr 2 BIP.docx (12kB) word
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17kB) word

Wytworzył: Justyna Tomczak (3 października 2011)
Opublikował: Monika Winiarczyk (3 października 2011, 13:50:33)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (11 października 2011, 15:01:45)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2221

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij