Warsztaty doradztwa zawodowego, Treningów komunikacji interpersonalnej i asertywności, Warsztaty poradnictwa prawnego


                                                                                        Kruszwica, dnia 24.01.2012 r.
Nasz znak: MGOPS-341-Art.4Pzp-1/2012
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(ZAPYTANIE OFERTOWE)
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy
ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica
 tel. (52) 3515489    mail:mopsefs@kruszwica.um.gov.pl
zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia:
Warsztatów doradztwa zawodowego, Treningu komunikacji interpersonalnej i asertywności, Warsztatów poradnictwa prawnego
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy
oraz  realizowanego projektu systemowego
„Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Kruszwica”
 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
 
 
1.      Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia:
1)      Warsztatów doradztwa zawodowego (wg CPV  - 85.31.23.20 -8  - usługi doradztwa),
2)      Treningu komunikacji interpersonalnej i asertywności (wg CPV - 80.57.00.00-0 - usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego),
3)      Warsztatów poradnictwa prawnego (wg CPV-79.11.10.00-5-usługi w zakresie doradztwa prawnego )
Beneficjentów Ostatecznych projektu pn „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Kruszwica”.
 
1.1.     Warsztaty doradztwa zawodowego w wymiarze 20 godzin szkoleniowych
(5 godzin szkoleniowych przez 4 dni) w stosunku do każdego uczestnika (łącznie 42 osoby), które muszą odbywać się  w Kruszwicy w 3 grupach tj.:
1)    I grupa(14 osób) w dniach 13, 15, 17, 21 lutego 2012 r. w wymiarze po 5 godzin szkoleniowych  dziennie w godzinach od 8:00 – 13:00;
2)    II grupa(14 osób) w dniach 13, 15, 17, 21 lutego 2012 r. w wymiarze po 5 godzin szkoleniowych  dziennie w godzinach od 13:00-18:00;
3)    III grupa(14 osób) w terminie 14, 16, 20, 22 lutego 2012 r. w wymiarze po 5 godzin szkoleniowych  dziennie w godzinach od 8:00-13:00;
 
Czwarty dzień szkolenia musi zakładać zajęcia zmierzające do przygotowania z uczestnikami szkolenia ich Indywidualnych Planów Działania, które powinny określać obraną przez klienta ścieżkę zawodową oraz jego mocne i słabe strony, nad którymi praca własna klienta może przynieść zredukowanie ograniczeń uczestników zmniejszających szanse na zaistnienie na rynku pracy.
 
Celem zajęć jest wyposażenie uczestniczek/uczestników warsztatów w wiedzę i metody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy.
Zajęcia muszą obejmować:
1)      kazanie uczestniczkom/kom zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
2)      nabycie umiejętności autoprezentacji na rozmowach kwalifikacyjnych,
3)      nabycie wiedzy na temat źródeł pozyskiwania informacji o ofertach pracy
z wykorzystaniem prasy, stron internetowych oraz instytucji pośredniczących
w poszukiwaniu zatrudnienia (doradca zawodowy zobowiązany jest wskazać uczestnikom szkolenia konkretne nazwy źródeł, o których mowa powyżej).
 
1.2.      Trening komunikacji interpersonalnej i asertywności w wymiarze 15 godzin szkoleniowych (5 godzin szkoleniowych przez trzy dni) dla każdego uczestnika ( 54 osoby łącznie), które muszą odbywać się w Kruszwicy w 4 grupach tj.:
1)        I grupa (12 osób) w dniach 20, 21, 22 luty 2012 r. w wymiarze po 5 godzin szkoleniowych  dziennie w godzinach od 8:00 – 13:00;
2)        II grupa (14 osób) w dniach 23, 27, 29 luty 2012 r. w wymiarze po 5 godzin szkoleniowych  dziennie w godzinach od 8:00 do 13:00;
3)        III grupa (14 osób) w dniach 23, 27, 29 luty  ; w wymiarze po 5 godzin szkoleniowych  dziennie w godzinach od 13:00 do 18:00
4)        IV grupa (14 osób) w dniach 24 i 28 luty oraz 1 marzec 2012 r. w wymiarze po 5 godzin szkoleniowych dziennie w godzinach od 8:00 do  13:00.
 
Cel szkolenia stanowi zapoznanie uczestników zajęć z zasadami i regułami  skutecznej komunikacji. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób profesjonalnie nawiązywać relacje interpersonalne w miejscu pracy oraz w życiu prywatnym. Poznają zagadnienia związane
z rolą komunikacji interpersonalnej, technik aktywnego słuchania oraz zasad formułowania pozytywnej i korygującej informacji zwrotnej. Uczestnicy powinni nabyć umiejętności prezentowania zachowań stanowczych a jednocześnie nie naruszających granic i interesów innych ludzi.
Program szkolenia musi zakładać zapoznanie uczestników z informacjami na temat:
o        Typów  komunikacji
o        Barier i błędów w komunikowaniu się
o        Stylami  komunikacji
o        Komunikowanie a informowanie – różnice i podobieństwa
o        Język  kobiet a język mężczyzn
o        Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
o        Pojęcie asertywności
o        Asertywność w kontaktach z przełożonym i współpracownikami
o        Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
o        Umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy.
Szkolenie prócz teoretycznych wiadomości powinno zakładać zajęcia warsztatowe w oparciu aktywne zaangażowanie uczestników, przy wykorzystaniu: pracy w grupach i parach, gry sytuacyjne, scenki rodzajowe odgrywanie ról, symulacje czy burzę mózgów.
 
1.3.      Warsztaty poradnictwa prawnego w wymiarze 10 godzin szkoleniowych (5 godzin szkoleniowych x 2 dni) dla każdego uczestnika projektu  (łącznie 43 osoby ), które muszą odbywać się w Kruszwicy w 3 grupach tj.:
1)        I grupa (15 osób) w dniach 5 i 6 marzec 2012 r. w wymiarze po 5 godzin szkoleniowych dziennie w godz. od 8:00 do 13:00,
2)        II grupa (14 osób) w dniach 5 i 6 marzec 2012 r. w wymiarze po 5 godzin szkoleniowych dziennie w godz. od 13:00 do 18:00,
3)        III grupa (14 osób) w dniach 7 i 8 marzec 2012 r. w wymiarze po 5 godzin szkoleniowych dziennie w godz. od 8:00 do 13:00,
 
Podczas przeprowadzanych Warsztatów Poradnictwa Prawnego uczestnik projektu musi podnieść wiedzę w zakresie praw przysługujących każdemu obywatelowi. Uczestnicy poznają zagadnienia z prawa pracy tj. formy zatrudnienia, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, ubezpieczenia społeczne, postępowania przed Sądem Pracy, konsekwencje związane z naruszeniem przepisów BHP i PPOŻ na stanowisku pracy, kwestii świadczeń chorobowych i postępowań wypadkowych. Zakres tematyczny warsztatów powinien obejmować także podstawowe informacje z dziedzin: postępowania sądowego przy ubieganiu się o świadczenia alimentacyjne, separację, rozwód, postępowania związane z występowaniem w rodzinie przemocy domowej.
 
Wszystkie zajęcia muszą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku.
W ramach zamówienia Oferent jest zobowiązany do:
·         ubezpieczenia NW uczestników warsztatów (podczas zajęć oraz w drodze z i na warsztaty),
·         wynajęcia odpowiedniej sali do prowadzenia zajęć na terenie miasta Kruszwica,
·         zapewnienia uczestnikom zajęć kawy i herbaty oraz zimnych napoi oraz słodkiego poczęstunku w formie dwóch rodzajów świeżych ciastek i jednej drożdżówki dziennie.
 
2.      Informacja o możliwości składania ofert cząstkowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tj. oferta powinna obejmować cały przedmiot zamówienia.
 
3     Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 15 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 
4.    Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia- do dnia 11 marca 2012r.
 
5.    Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:
a)      nazwę i adres Oferenta,
b)      dokument określający status prawny Oferenta (kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,
c)      cenę  ryczałtową za zrealizowanie  całego przedmiotu zamówienia (złotych netto i brutto),
d)      określenie terminu płatności (nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury),
e)      oświadczenie Oferenta, że  spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
1)      dla każdego z rodzaju zajęć (warsztaty doradztwa zawodowego, trening komunikacji interpersonalnej i asertywności, warsztaty poradnictwa prawnego) dysponuje co najmniej jedną osobą – trenerem, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie w dziedzinie, z której ma prowadzić zajęcia; przy czym przez doświadczenie zawodowe rozumie się przynajmniej dwa lata stażu zawodowego na stanowisku odpowiednim do prowadzenia zajęć z określonej dziedziny - tematyki warsztatów;
2)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 
Oferta powinna być opatrzona mieć datę sporządzenia i podpis Oferenta (upoważnionego przedstawiciela/li Oferenta).
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zaproszeniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
 
6.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującego kryterium:
·         cena oferty brutto – 100%.
 
Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną brutt.
 
Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową brutto za przeprowadzenie Warsztatów doradztwa zawodowego, Treningów komunikacji interpersonalnej i asertywności, Warsztatów poradnictwa prawnego oraz musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym koszty ubezpieczenia NW uczestników, wynajęcia sali, cateringu oraz podatki).
 
7.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami :
1)    Justyna Tomczak
2)    Marzanna Czerwińska
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy
Tel. (52) 3515489 wewn.101
Mail: mopsefs@kruszwica.um.gov.pl
 
8.         Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20  pok. Nr 7 w  terminie do dnia 2 lutego 2012r.  
do godziny 13:00 (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy).
 
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16kB) word
 

Wytworzył: Justyna Tomczak (24 stycznia 2012)
Opublikował: Monika Winiarczyk (24 stycznia 2012, 13:34:17)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (3 lutego 2012, 11:38:52)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1715

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij