Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Kruszwica


Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Kruszwica.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000 €.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)
 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO :
 
W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Małgorzata Ostrowska
 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Kruszwica. Usługa obejmuje prowadzenie audytu w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy , a także w jednostkach organizacyjnych gminy Kruszwica
Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Kruszwicy w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa obejmuje w szczególności :

1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
2) przeprowadzenie analizy ryzyka;
3) opracowanie programu 1 zadania audytowego na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2012 rok
4) przeprowadzenie 1 zaplanowanego zadania audytowego zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów
5) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kruszwicy a także jednostek organizacyjnych gminy Kruszwica zakresie przeprowadzonego zadania audytowego
6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu;
7) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2013 rok;

   
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy tj. od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013r.
 
III. Wymagania od wykonawców :

1)  Usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art.279  ust. 1 ustawy o  finansach publicznych;

2)  Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę :

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
b) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów   
publicznych,
c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień  publicznych;
d) znajomość rachunkowości budżetowej,
e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.

3)  Wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę.
 
Dokumenty wymagane jako załączniki do formularza ofertowego :

1)  W przypadku podmiotów, o których mowa w art.279 ust.1 pkt 3 ustawy, dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit c-e, powinny dotyczyć osób wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty.

2)  Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać :

a)   miesięczną kwotę netto i brutto (łącznie z podatkiem VAT) za prowadzenie audytu;
b)   w przypadku podmiotów, o których mowa w art.279 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty;
c)   oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art.286 ust.1 pkt 1-3 ustawy;
d)   kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia ( art.286 ust.1 pkt 4 ustawy) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt 5 ustawy);
e)   inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych, tj.:
- cv osób fizycznych;
- potwierdzone „ za zgodność z oryginałem” kserokopie świadectw pracy, dokumentujących posiadany staż pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż, np.. umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu itd.
- potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, np. oświadczenia, referencje, rekomendacje itd.;
f)  zgodę osób fizycznych, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) na przetwarzanie danych osobowych.
 
3)  Oferta powinna być podpisana, a kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione.
 
IV. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
 
Poniższą ofertę należy:
 
1) złożyć w formie pisemnej na  załączonym „Formularzu Oferty” wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 15 luty 2012 roku. do godziny 15.00, do Biura Obsługi Interesantów – Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Interesantów).

2) oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na adres Zamawiającego i opisać: „Oferta cenowa na prowadzenie audytu wewnętrznego ”.

3) Burmistrz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi oferentami.

4) kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena  – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

5) wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy.
 
 
Formularz oferty (27kB) word

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31kB) pdf


Wytworzył: Małgorzata Ostrowska (2 lutego 2012)
Opublikował: Monika Winiarczyk (2 lutego 2012, 08:45:41)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (24 lutego 2012, 12:01:04)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2905

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij