Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę kserokopiarki.

Kruszwica, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, której wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi  zmianami).

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę kserokopiarki.

Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi  zmianami) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

II. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe będzie skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców oraz umieszczone na stronie BIP.

III. Rodzaj zamówienia.
Dostawy

IV.  Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego kserokopiarki wyposażonej między innymi w automatyczny dwustronny, jednoprzebiegowy podajnik oryginałów, automatyczny dupleks, moduł drukowania sieciowego, sieciowy skaner kolorowy, podstawę/szafkę producenta kserokopiarki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

V. Termin realizacji zamówienia.
14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

VI. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem wartości brutto na całość zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, kopia certyfikatu autoryzacji producenta oferowanego sprzętu w zakresie świadczenia serwisu i konserwacji wystawionego na Wykonawcę lub certyfikat ISO9001 na świadczenie usług serwisowych wystawiony na Wykonawcę, kopie opublikowanych przez producenta kart technicznych, produktowych (w języku polskim) oferowanego urządzenia potwierdzających spełnienie żądanych wymogów minimalnych (wszystkie strony wymaganych dokumentów muszą być opieczętowane pieczątką Wykonawcy i podpisem Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy).
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert.

VII. Kryteria oceny oferty.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
2. Do porównania będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto oferty.
3. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym koszty ewentualnych rozszerzeń podstawowych gwarancji).

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
pok. 30
lub
ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres:
um@kruszwica.um.gov.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2013 r. do godziny 12:00.
UWAGA: Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew.21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego.
1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja zapytania ofertowego,
2. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy,
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

XI. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy w formie pisemnej.
3. Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania.
4. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.

Pliki do pobrania:
Zalacznik nr 1_Specyfikacja zapytania ofertowego (48kB) pdf
Zalacznik nr 2_Formularz Ofertowy (36kB) word
Zalacznik nr 3_Projekt umowy (58kB) pdf

Zestawienie ofert:
Nazwa OferentaWartość oferty brutto PLN
Konica Minolta Business Solution Polska Sp. z o.o.ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa23665,20
CopyPartner Marek Szczytowski S.K.A. ul. Wał Miedzeszyński 604, 03-994 Warszawa23734,08
DKS Sp. z o.o. ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale22378,62
PRO-SERWIS Karol Reisner, Bartosz Preder Spólka Cywilna, ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz21217,50

Najkorzystniejszą ofertę, o najniższej wartości brutto złożyła firma PRO-SERWIS Karol Reisner, Bartosz Preder Spólka Cywilna, ul. Smoleńska 17a, 85-833 Bydgoszcz.


Wytworzył: Artur Przybysz (24 kwietnia 2013)
Opublikował: Artur Przybysz (24 kwietnia 2013, 12:40:33)

Ostatnia zmiana: Artur Przybysz (30 kwietnia 2013, 18:18:12)
Zmieniono: Opublikowano zestawienie ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1329

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij