Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z zaistniałą koniecznością przebudowy instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania prac instalatorskich polegających na przebudowie istniejącej instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w budynkach Urzędu Miejskiego w Kruszwicy położonych przy ulicy Nadgoplańska 3 oraz Nadgoplańska 4.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi  zmianami) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

II. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej będzie skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców oraz zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

III. Rodzaj zamówienia.
Usługi.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Opis ogólny:
1) W budynku przy ulicy Nadgoplańskiej 3: przeniesienie istniejącej szafy wiszącej PD-1 (19” 10U) oraz rozdzielnicy prądu TK-2 do innego pomieszczenia w tym samym budynku; ponowne wpięcie do PD-1 i TK-2 rozłączonych w wyniku przeniesienia odcinków okablowania, ułożenie instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej w nowym pomieszczeniu biurowym oraz wpięcie jej do PD-1 i TK-2.
2) W budynku przy ulicy Nadgoplańskiej 4: ułożenia instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej w nowym pomieszczeniu biurowym, które znajduje sie w piwnicy oraz wpięcie jej do istniejącej na parterze budynku GPD (19” 42U) i TK-1.
3) Instalacja istniejącego okablowania strukturalnego wykonana jest w oparciu o komponenty i standardy systemu okablowania firmy Molex Premise Networks kat. 6. Prace muszą być wykonane z użyciem komponentów i standardów systemu okablowania strukturalnego firmy Molex Premise Networks kat. 6.
4) Instalacja istniejącego okablowania strukturalnego posiada Certyfikat Gwarancyjny Systemu Molex Premise Networks na 25-letnią gwarancję niezawodności działania (nr 1277 – 71217 z dnia 17.12.2007 r.). Wykonawca po zakończeniu prac ponownie przeprowadzi procedurę certyfikacji przebudowanej sieci strukturalnej i wraz z dokumentacją powykonawczą dostarczy oryginał nowego certyfikatu gwarancyjnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Dokumentacja techniczna przebudowy sieci strukturalnej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną” (zał. nr 1), która jest podstawą wyceny. W celach pomocniczych dołączono przedmiar (zał. nr 2). Wymienione dokumenty są integralną częścią zapytanie ofertowego.
3. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
4. Wszystkie instalowane urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty producenta uprawniające do serwisy gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski.
5. Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat Molex Premise Networks wydany na jego firmę (Certyfikowany Instalator), uprawniający do instalowania miedzianych i światłowodowych rozwiązań przesyłu danych obejmowanych 25-letnią gwarancją na parametry systemu i aplikacji. Certyfikat musi być ważny minimum do końca 2013 r.  UWAGA: Wykonawca dołączy do oferty kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem w/w certyfikatu.
6. Wykonawca zapewni, że wszystkie prace będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na prawidłowa realizację zadania.
7. Dokumentacja powykonawcza wykonana będzie w 2 egzemplarzach papierowych oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna zawierać będzie pliki źródłowe (CAD itp.) oraz skan odzwierciedlający wersję papierową wraz z podpisami.
8. Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.

V. Termin realizacji zamówienia.
Do dnia 26 listopada 2013 r.

VI. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem wartości brutto na całość zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia oraz kopia certyfikatu „Certyfikowany Instalator” wystawionego na Wykonawcę poświadczona za zgodność z oryginałem.
5. Zamawiający w trakcie oceny ofert może zażądać przedłożenia kosztorysu ofertowego.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert.

VII. Kryteria oceny oferty.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
2. Do porównania będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto oferty.
3. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica pok. 30 BOI lub ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres: um@kruszwica.um.gov.pl .
2. Termin składania ofert upływa w dniu 29 października 2013 r. do godziny 12:00.
Uwaga: oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew. 21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl .


X.  Załączone do zaproszenia dokumenty.
1. Dokumentacja_techniczna.pdf (9134kB) pdf
2. Przedmiar.pdf (201kB) pdf
3. Formularz_ofertowy.doc (39kB) word
4. Wzor_umowy.pdf (178kB) pdf

XI. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, której integralną częścią będzie oferta.
3. Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania.
4. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o jego wyborze podpisze umowę.
5. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.

Zaproszenie w formacie pdf (114kB) pdf


Wytworzył: Artur Przybysz (18 października 2013)
Opublikował: Artur Przybysz (18 października 2013, 16:24:32)

Ostatnia zmiana: Artur Przybysz (18 października 2013, 16:45:46)
Zmieniono: Dodano załącznik.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1019

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij