Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę komputerów, drukarek, zasilaczy awaryjnych oraz oprogramowania.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę komputerów, drukarek, zasilaczy awaryjnych oraz oprogramowania.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi  zmianami) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

II. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej będzie skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców oraz zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

III. Rodzaj zamówienia.
Dostawy:
30213000-5 komputery osobiste
30232110-8 drukarki laserowe
30237280-5 akcesoria zasilające
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

IV.  Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy fabrycznie nowych komputerów zintegrowanych typu All-in-One, fabrycznie nowych drukarek laserowych, fabrycznie nowych zasilaczy awaryjnych oraz pakietów oprogramowania biurowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

V. Termin realizacji zamówienia.
Do dnia 19 grudnia 2013 r.

VI. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Na ofertę składają się:
a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem wartości brutto na całość zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2,
b) kopie wymaganych w załączniku nr 1 certyfikatów ISO i deklaracji zgodności CE,
c) wymaganych w załączniku nr 1 wydruków testów wydajności i listy Microsoft WHCL

VII. Kryteria oceny oferty.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
2. Do porównania będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto oferty.
3. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica pok. 30 BOI (w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na dostawę komputerów”) lub ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres: um@kruszwica.um.gov.pl.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2013 r. do godziny 12:00.
Uwaga: oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew. 21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl .

X.  Integralną częścią zaproszenia do złożenia oferty są następujące załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (339kB) pdf
2. Formularz ofertowy (47kB) word
3. Wzór umowy (226kB) pdf

XI. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, której integralną częścią będzie oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do złożenia oferty.
3. Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania.
4. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o jego wyborze (dopuszcza się formę mailową) podpisze umowę.
5. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.

Zestawienie ofert / wybór oferty (201kB) pdf


Wytworzył: Artur Przybysz (21 listopada 2013)
Opublikował: Artur Przybysz (21 listopada 2013, 18:11:25)

Ostatnia zmiana: Artur Przybysz (2 grudnia 2013, 09:22:31)
Zmieniono: Wybór oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1062

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij