Inwestycje zrealizowane w 2012r.

W roku 2012 Gmina Kruszwica zrealizowała wiele inwestycji oraz remontów gminnej infrastruktury. Przebudowana została ulica Portowa, droga gminna nr 150806C na odcinku Sukowy – Chrosno (II etap), droga gminna w Racicach (I etap), droga dojazdowa do pól w Ostrówku (I etap). Zakończona została przebudowa drogi Gocanowo – Gocanówko, która na długości ok. 1,8 km otrzymała solidną asfaltową nawierzchnię. Zrealizowano kolejny etap przebudowy chodników w Polanowicach i na osiedlu Zagople. W celu eliminacji skutków powodzi z 2011 r. przebudowano zalane wówczas odcinki ścieżek rowerowych – zmieniono i wzmocniono podbudowę, by osiągnąć wymaganą przez Urząd Marszałkowski trwałość projektu. Zakończona została również budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem mostu od ulicy Ziemowita w kierunku ulicy Kolegiackiej. Zainstalowano wzdłuż ścieżki bariery ochronne oraz nowe oświetlenie.  Obszar został również objęty monitoringiem miejskim.

Doprowadzona została sieć wodociągowa do działek inwestycyjnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej w kierunku Szarleja. W tym roku rozpoczęły się roboty budowlane w ramach projektu „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap I”. Etap ten obejmuje przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonach Rynku, ul. Rybackiej i Podgórnej oraz wymianę pozostałej infrastruktury podziemnej. Zakończony zostanie przebudową nawierzchni ul. Rybackiej i Podgórnej.  Planowane zakończenie prac to listopad 2013 r. Na ten etap rewitalizacji wykorzystane zostaną pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego (ponad 2 mln. zł). Drugi etap rewitalizacji Rynku przewidywany jest na lata 2013 -2014.

W roku 2012 wykonana została także sieć wodno – kanalizacyjna na terenie Grodztwa. Zadanie to wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy. Przy współudziale Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy wybudowany został nowy plac zabaw przy ulicy Kraszewskiego. Zakupiono pięć nowych wiat przystankowych, które przeznaczone zostały przede wszystkim dla dzieci dojeżdżających do szkoły (Gocanówko, Rożniaty, Szarlej, Piaski, Kruszwica).

Warto także dodać, że wiele mniejszych zadań zrealizowano w tym roku także poprzez fundusz sołecki przy dużym zaangażowaniu sołtysów i rad sołeckich.

W roku 2012 kruszwicki samorząd podjął realizację 49 zadań na kwotę 5 792 804 zł. m. in.:
1. Przebudowa ulicy Portowej -568.004,62 zł. z czego dofinansowanie 169.117,38 zł. (30% wydatków kwalifikowanych)
2. „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap I” w ramach działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
•Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Rynek, Rybacka, Podgórna wraz z przebudową ulic Podgórnej i Rybackiej
•Budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem mostu od
ul. Ziemowita do ul. Kolegiackiej w Kruszwicy
•"Spacer po starej części miasta" - budowa elementów małej architektury w starej części miasta
•montaż 8 kamer wizyjnych na terenie starej części miasta
Planowana wartość inwestycji: ok. 2.500.000,00 zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych  pochodzić będzie z dotacji (RPO WK – P)
3.Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Ostrówek -  333.618,04 zł, z czego 80% dofinansowania  (217.828,03zł)
4.Przebudowa drogi nr 150806C na odcinku Sukowy – Chrosno -etap II -  175 857,98 zł.
5.Przebudowa drogi gminnej Gocanowo- Gocanówko etap II wartość zadania: 529 396,39 zł, z czego 106.956,00 zł pochodzi z dofinansowania
6. I etap przebudowy drogi gminnej w Racicach  - wartość zadania: 111 786,12  zł. 
7.Budowa sieci wodociągowej dla działek inwestycyjnych w Kruszwicy (przy drodze do miejscowości Szarlej), - wartość zadania: 140.000,00 zł
8.Przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi oraz wzmocnienie obecnej konstrukcji z projektu „Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu.”
Wartość zadania: 344.195,09 zł, z czego 60%, tj.206.517,05 zł pochodzi z dotacji (RPO WK-P)
9.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową we wsi Grodztwo.
Wartość zadania: 933.184,17 zł dofinansowanie PROW 50% wartości netto zadania
Zadania zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy.
10.  Budowa placu zabaw przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy zadanie zrealizowane przy udziale ZT w Kruszwicy wartość zadania: 66 821,40 zł
11.  Przebudowa chodnika w Polanowicach wartość zadania: 23 936,00 zł
12.  Remont chodnika przy ul. Wiejskiej 43 w Kruszwicy wartość zadania: 29.876,00 zł 
13.  W ramach funduszu sołeckiego na remonty i inwestycje dla terenów wiejskich przeznaczono 185.120,20 zł

Dokumentacje techniczne wykonane w 2012 dla inwestycji:
1. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II obejmująca przebudowę płyty rynku,
2. Przebudowa ulicy Stary Rynek w Kruszwicy
3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo,
4. Przebudowa ul. Wiejskiej w Kruszwicy od ul. Kolegiackiej do ul. Cmentarnej (wraz z kanalizacją),
5. Plac zabaw przy ul. Nadgoplańskiej, 
6. Plac zabaw na Półwyspie Rzępowskim, 
7. Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Żeglarskiej, 
8. Plac zabaw w Złotowie, 
9. Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej,
10. Budowa oświetlenia w Kruszwicy na ulicach: Szosa Tryszczyńska, Mickiewicza, Spokojna i w miejscowości Skotniki, Bachorce, Chełmiczki,
11.  Budowa parkingu na osiedlu Robotniczym w Kruszwicy.

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (20 listopada 2013)
Opublikował: Justyna Pankowska (20 listopada 2013, 15:10:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1074