zamówienie na:

Prace budowlano – konserwatorskie przy Mysiej Wieży w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.11.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik zamieszczono pod ogłoszeniem 

Ogłoszenie nr 559191-N-2018 z dnia 2018-05-16 r.
Gmina Kruszwica: Prace budowlano – konserwatorskie przy Mysiej Wieży w Kruszwicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 9235077700000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88150   Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4; 88-150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace budowlano – konserwatorskie przy Mysiej Wieży w Kruszwicy
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: I. Miejsce świadczenia usługi – ul. Podzamcze - działka nr 248, Miasto Kruszwica, obręb 2. Wskazane jest, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. II. Zakres robót budowlanych:: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano – konserwatorskich przy Mysiej Wieży w Kruszwicy polegających na remoncie schodów zewnętrznych, tarasu na murze, spocznika wspornikowego, zadaszenia pawilonu oraz renowacji ścian wewnętrznych. Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Prace budowlane: - zewnętrzne schody żelbetowe: renowacja powierzchni stopni i słupa nośnego, naprawa ostatniego stopnia schodów, posadzka stopnic; - taras na murze obronnym: wykonanie nowej posadzki tarasu; - spocznik wspornikowy przed wejściem do wieży: renowacja powierzchni płyty spocznika, wykonanie nowej posadzki; - zewnętrzne balustrady stalowe: renowacja powierzchni balustrad; - zadaszenie pawilonu na wieży: naprawa konstrukcji i pokrycia dachu pawilonu. Zakres prac remontowych nie narusza istniejącego układu funkcjonalnego i bryły obiektu: - jego kubatury, kształtu dachu, otworów okiennych i drzwiowych oraz zewnętrznych - detali architektonicznych. 2. Prace konserwatorskie: A. Konserwacja wątku ceglanego ścian wewnętrznych Mysiej Wieży 1/ Demontaż ekspozycji 2/ Przeprowadzenie specjalistycznej ekspertyzy konstrukcyjnej obiektu, w celu określenia właściwego stanu techniczno - konstrukcyjnego muru, która pozwoli wskazać miejsca wymagające ewentualnie rozbiórki, przebudowy oraz w razie potrzeby, wzmocnienia konstrukcji. 3/ Badania laboratoryjne a) Badania stopnia zasolenia muru (poziom nr VI): określenie ilości i rodzaju występujących soli b) Badania analityczne cegieł: określenie nasiąkliwości objętościowej i wagowej oraz zdolności kapilarnego podciągania wody c) Badania analityczne zapraw fugowych: określenie składu chemicznego oraz właściwości fizyko – mechanicznych d) Badania na obecność mikroorganizmów 4/ Dezynfekcja obiektu. Przeprowadzenie dezynfekcji przed innymi działaniami konserwatorskimi na obiekcie. Zastosowanie preparatu Preventol R80 lub Biotin R (2-3% w etanolu). Powtórzenie dezynfekcji po konserwacji dla utrwalenia efektu. 5/ Mechaniczne usunięcie wtórnych, niewłaściwych zapraw cementowych. 6/ Wymontowanie luźnych cegieł z osłabionych partii ścian oraz zabezpieczenie ich celem użycia do dalszych prac konserwatorskich (wtórnego osadzenia w murze). Szczegółowy zakres tych prac będzie określany w trakcie ich trwania i konsultowany z inspektorem nadzoru . 7/ Usunięcie luźnych zapraw i pyłów po rozbiórce przy pomocy pędzli oraz sprężonego powietrza, w celu przygotowania obiektu do dalszych zabiegów. 8/ Wypełnienie szczelin w strukturze muru zaprawą mineralną np. zaprawą wapienno-trasową Optolith TKI Trassinjekt firmy Optolith. Wprowadzenie zaprawy metodą iniekcji, w celu maksymalnego wypełnienia pękniętych miejsc. 9/ Oczyszczenie muru a) Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego powierzchni metodą strumieniowo – ścierną. b) Doczyszczenie parą wodną pod ciśnieniem przy pomocy wytwornicy pary z możliwością regulacji ciśnienia i wilgotności pary c) Doczyszczenie mechaniczne przy pomocy szczotek, skalpeli itp. d) Miejscowe doczyszczenie chemiczne preparatem Fasadenreinigier-Paste firmy Remmers 10. Odsolenie W partiach muru o podwyższonym zasoleniu, przeprowadzenie odsalania metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska. Wykonanie okładów odsalających z pulpy celulozowej, bentonitu oraz piasku (2:1:3) zmieszanych z wodą do odpowiedniej konsystencji ( z dodatkiem 2%-owego alkoholowego roztworu preparatu odkażającego Preventol R80). 11/ Strukturalne wzmocnienie osłabionych mechanicznie i zdezintegrowanych partii muru ceglanego metodą ciągłego przepływu jednym z hydrofilnch preparatów krzemoorganicznym Funcosil KSE 300 lub KSE OH, firmy Remmers (wybór właściwego środka w zależności od stopnia dezintegracji). 12/ Oczyszczenie i zabezpieczenie skorodowanych stalowych kotew, występujących w obrębie obiektu. 13/ Uzupełnienie ubytków a) Uzupełnienie ubytków w cegłach gotową zaprawa mineralną, barwioną w masie, do-pasowaną do koloru oryginalnych cegieł np. NSR firmy Optholith. b) Przebudowanie, w miejscach tego wymagających i uzupełnienie brakujących fragmentów lica muru na jego pierwotną grubość, z zachowaniem zgodności z oryginalnym ceglanym wątkiem polskim (główkowo - wozówkowym). Użycie oryginalnych, wcześniej zdemontowanych cegieł, które należy przed zamontowaniem poddać zabiegom konserwatorskim, analogicznym do powyższego programu oraz ręcznie formowanych cegieł np. z cegielni Szczytniki koło Sandomierza, o właściwościach, kolorze i wymiarach zgodnych z oryginałem. Do wmurowania cegieł proponuje się użycie gruboziarnistej zaprawy wapienno- trasowej TWM TrassMörtel firmy Optholith. 14/ Scalenie kolorystyczne kitów z cegłą w przypadku znaczących różnic kolorystycznych np. krzemianowymi farbami Keim-Lasur firmy Keim. 15/ Fugowanie Wykonanie spoinowania na całej powierzchni muru, w obszarze jego zrekonstruowanych fragmentów, ubytków oraz wymiana zniszczonych, spękanych i odspojonych fug w części oryginalnej. Proponuje się użycie gotowej zaprawy fugowej TKF TrassFuge, firmy Optolith, zmodyfikowanej dodatkiem gruboziarnistego kruszywa - białego żwirku marmurowego. B. Konserwacja elementów metalowych (balustrady i kraty) 1/ Oczyszczenie elementów ze starych powłok malarskich oraz produktów korozji: a) metody chemiczne - preparatami na bazie rozpuszczalników organicznych i amoniaku. b) metody mechaniczne - z zastosowaniem noży szewskich, szczotek drucianych, itp. c) metody fizyczne- metodą strumieniowo – ścierną 2/ Zabezpieczenie powierzchni preparatem na bazie taniny np. Cortanin F (firmy Organika). 3/ Dwukrotne pomalowanie pędzlem powierzchni elementów metalowych, czarną farbą antykorozyjną firmy Hammerite o wykończeniu półmatowym C. Zwieńczenie murowanej balustrady wieży 1/ Założenie izolacji z elastycznej mikrozaprawy hydroizolacyjnej np. Optostop AquaFlex 1K firmy Optolith. 2/ Wymurowanie jednej warstwy cegieł, z uwzględnieniem użycia do zakończenia wewnętrznej warstwy cegieł kształtek parapetowych. Użycie ręcznie formowanych cegieł np. z cegielni „Ceramus” w Pogolewie oraz elastycznej mrozoodpornej zaprawy klejowej. 3/ Fugowanie przy użyciu zaprawy do klinkieru np. Baumit Klinker S 4/ Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym np. Funcosil SNL firmy Remmers. D. Remont posadzki w korytarzu wejściowym do wieży 1/ Usuniecie luźnych fragmentów zaprawy 2/ Impregnacja zaprawy np. preparatem krzemoorganicznym firmy Remmers KSE OH 3/ Wylanie warstwy wyrównującej z jastrychu szybkosprawnego np. Index Quick zbrojonego siatką do szlichty 4x4 4/ Założenie izolacji z elastycznej mikrozaprawy hydroizolacyjnej np. Optostop AquaFlex 1K firmy Optolith. 5/ Położenie płytek z terakoty mrozoodpornej o wymiarach 20x20cm np. z cegielni „Ceramus” w Pogolewie na elastyczną mrozoodporną zaprawę klejową 6. Fugowanie płytek przy użyciu zaprawy do klinkieru np. Baumit Klinker S E. Konserwacja drzwi wejściowych 1/ Usunięcie farby olejnej Remosol AM w żelu, firmy Inco-Veritas S.A. 2/ Dezynsekcja zainfekowanych partii drewna preparatem przeciw drewnojadom np. XIREIN 3/ Impregnacja osłabionych partii drewna 10%-owym roztworem Paraloidu B-72 firmy Rohm& Hass w toluenie 4/ Uzupełnienie ubytków drewna kitem epoksydowym do drewna np. Araldite. 5/ Zabezpieczenie drewna lakierobejcą o wykończeniu woskowym np. firmy Syntilor Z uwagi na duże zniszczenie drzwi wejściowych, brak wartości historycznej i artystycznej można rozważyć ich wymianę na nowe wykonane na wzór gotycki, na podstawie zatwierdzonego komisyjnie projektu. F. Dokumentacja konserwatorska Wykonanie dokumentacji fotograficzno-opisowej z przebiegu prac konserwatorskich. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym – Prace remontowe „remont schodów zewnętrznych, tarasu na murze, spocznika wspornikowego i zadaszenia pawilonu na Mysiej Wieży w Kruszwicy” opracowanej przez Autorskie Biuro Architektoniczne ABAKUS Leszek Truchel z Torunia oraz w Programie Prac konserwatorskich na renowację wnętrza oraz wybranych fragmentów Mysiej Wieży na Zamku w Kruszwicy opracowanego przez Panią Barbarę Mrożkiewicz z Torunia. III. Wytyczne dla Wykonawców: - Zastosowane w dokumentacji projektowej i Programie Prac konserwatorskich wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Wykonawca jest zobowiązany do realizowania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy zapewniając pełen ruch turystyczny w okresie do końca września 2018r. (sugerowana kolejność wykonywania prac określa załącznik nr 8), - Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-terminowy, określającego kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót (sporządzony na podstawie załącznika nr 8) w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. - Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). - Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego przed dniem zawarcia umowy. Zadanie jest finansowane w ramach środków pochodzących z budżetu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. W związku z powyższym Wykonawca w momencie odbioru przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany przedłożyć również dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji. IV. Wymagania zamawiającego w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownik budowy – prace budowlane związane z remontem schodów zewnętrznych, tarasu na murze, spocznika wspornikowego i zadaszenia pawilonu na Mysiej Wieży w Kruszwicy, 2) pracownik budowy – prace konserwatorskie, 3) pracownik budowy – stolarka drzwiowa, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 2. W terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących roboty budowlane objęte niniejszą umową zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. W przypadku zmiany pracowników, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji przedmiotowego wykazu. 3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający wymaga, aby informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5. Niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności skutkować będzie naliczeniem kar umownych. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Jeżeli pomimo niespełnienia powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Zamawiającego i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia


2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a)Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych robót wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną, realizowaną w ramach jednego kontraktu/umowy, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym nieruchomym wpisanych do rejestru zabytków. Uwaga: W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa powyżej. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj. -jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.290.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą doświadczenie kierowania robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zgodnie z wymogami art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; -jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie konserwacji zabytków oraz posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zgodnie z wymogami art. 37a ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.3 b) tiret pierwsze powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, wykaz robót , wykaz osób
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 17.000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.06.2018r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Prace budowlano – konserwatorskie przy Mysiej Wieży w Kruszwicy / b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadkach określonych w § 19 ust. 1: Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-4 umowy, 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3) siły wyższej. 3. w przypadkach określonych w § 5 ust. 1-3. 1) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Zamawiający może zmienić należne wykonawcy wynagrodzenie, jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową lub Programem prac konserwatorskich. 3) Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 4. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_Mysia Wieża.pdf (420kB) pdf
Zal_1_Wzór oferty.doc (57kB) word
Zal_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx (23kB) word
Zal_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (43kB) word
Zal_4_Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx (17kB) word
Zal_5_wzor umowy.doc (150kB) word
Zal_6_wykaz robót.doc (47kB) word
Zal_7_Wykaz osób.doc (48kB) word
Zal_8_harmonogram rzeczowo-terminowy.docx (13kB) word

Dokumentacja:
Dokumentacja1.zip (2349kB) zip
Dokumentacja2.zip (9534kB) zip
Program Prac konserwatorskich.pdf (15066kB) pdf


Odpowiedź na pytania do SIWZ_BIP.pdf (253kB) pdf
UWAGA zmiana wzoru umowy
Zal_5_wzor umowy_Zmieniony.pdf (270kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert (219kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (520kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Królikowska (16 maja 2018, 14:10:17)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (8 czerwca 2018, 13:31:36)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 632