zamówienie na:

Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy-I etap

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość mniej od kwoty okr. w przepi wydan. na podst. art11pkt8
termin składania ofert: 30 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4 , 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052)351 50 10, fax (052)351 60 21, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy-I etap. Wybrano ofertę: dla zadania: Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy-I etap INODROG Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław ul. Budowlana 38 Cena oferty - 979 588.17 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, jest zgodna z treścią SIWZ. Zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Nazwa i adres wykonawcy: (Nr oferty) Cena (koszt); 1 INODROG Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Inowrocławiu ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław (1)cena(koszt) Waga 100 % 2 ALSTAL-DROGI sp z o.o. ul. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno (2)Cena (koszt) Waga 93,77 % 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MEL - BUD sp. z o.o. w Marcinkowie 88-110 Inowrocław 2 (3) Cena(koszt) Waga 88,84 % W toku postępowania nie odrzucono i nie wykluczono żadnych wykonawców. Kruszwica dnia: 2009-07-07  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu 02.06.2009, nr ogłoszenia: 176396-2009)
 
Gmina Kruszwica
Urząd Miejski w Kruszwicy
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy-I etap
 
Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7
Termin wykonania zamówienia : 90 dni od daty udzielenia zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 5 000.00 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 zł)
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl
 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
·        w zakresie proceduralnym:
  -mgr Monika Winiarczyk -  referent ds.zamówień publicznych tel. (052) 3515010 w.31.
 
·        w zakresie merytorycznym:
-  Danuta Malińska - młodszy referent ds.dróg tel. (052) 3515010 w. 37
 
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-06-23 do godz. 10:00.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełnia­jących (art. 67 ust. 1 pkt 6 ): nie dotyczy
 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2 Zdolność ekonomiczna i finansowa Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 3 Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 

Nr Kryterium Waga 1 Cena (koszt) 100%

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (138kB) word
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (224kB) pdf
Przedmiar (62kB) pdf
Zakres robót-załącznik graficzny (3565kB) jpg
Zmiany projektu (5687kB) zip
Oświadczenie z art. 22 i 24 (38kB) word
Wzór oferty (40kB) word
Wzór umowy (177kB) word
Wykaz narzędzi (36kB) word
Ogłoszenie (54kB) word

Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany (4341kB) pdf
Projekt zagospodarowania terenu (3441kB) pdf
rys.3_profil_podluzny-ul.kolegiacka (250kB) pdf
rys.4_profil_podluzny_ul.kujawska (164kB) jpg
rys.5_profil_podluzny_ul.wiejska(PCK) (988kB) pdf
rys.6_przekroje_konstrukcyjne_ul.kolegiacka (456kB) jpg
rys.7_przekroje_konstrukcyjne_ul.kujawska (273kB) jpg
rys.8_przekroje_konstrukcyjne_ul.wiejska(PCK) (254kB) jpg
rys.9-28_przekroje_poprzeczne (4870kB) zip
rys.29-37_przekroje_poprzeczne-ul.kujawska (4995kB) pdf
rys.38-41_przekroje_poprzeczne-ul.PCK(wiejska) (2460kB) pdf
tabela_profilowania_nawierzchni (2985kB) pdf
wykaz_zjazdow (1486kB) pdf

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (45kB) word
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (29kB) word
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (31kB) word
Zmiana SIWZ
Informacje o zmianach SIWZ (32kB) word
Załączniki do zmian
STWiOR ze zmianami (224kB) pdf
Przedmiar ze zmianami (68kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23kB) word
 
 
 
 Kruszwica dnia: 2009-06-02
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (2 czerwca 2009, 15:38:17)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (7 lipca 2009, 14:11:56)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1618