zamówienie na:

Wykonanie zespołu boisk z zapleczem przy ul. Mickiewicza 11 w Kruszwicy w ramach projektu Moje Boisko-Orlik 2012

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość mniej od kwoty okr. w przepi wydan. na podst. art11pkt8
termin składania ofert: 16 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4 , 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052)351 50 10, fax (052)351 60 21, niniejszym informuje o wyniku postępowania na: Wykonanie zespołu boisk z zapleczem przy ul. Mickiewicza 11 w Kruszwicy w ramach projektu: Moje Boisko Orlik 2012. Wybrano ofertę: dla zadania: Wykonanie zespołu boisk z zapleczem przy ul. Mickiewicza 11 w Kruszwicy w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 Konsorcjum: GKL Grzegorz Kopiczyński -Lider, HEMET Sp. z o.o.-partner Ul. Jagiellońska 4 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Cena oferty - 1 063 408.73 zł Uzasadnienie wyboru:Oferta spełnia wymogi formalne. Jest zgodna z treścią SIWZ. Została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. Zawiera najniższą cenę brutto za wykonanie zadania. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Nazwa i adres wykonawcy,(Nr oferty),Cena (koszt); 1.Konsorcjum: GKL Grzegorz Kopiczyński -Lider, HEMET Sp. z o.o.-partner ul. Jagiellońska 4 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (4)Cena (koszt) Waga 100,00 % 2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST-BUD Radojewice 65, 88-101 Inowrocław 3,(5) Cena (koszt) Waga 82,14 % 3.POLCOURT S.A., ul. Gen. Zajączka 11 /C7 01-510 Warszawa(3), Cena (koszt) Waga 77,15 % 4.TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38 00-355 Warszawa,(1), Cena (koszt) Waga 75,46 % 5.MORIS- SPORT Sp. z o.o.,ul. Równoległa 1 02-235 Warszawa,(2), Cena (koszt) Waga 73,90 % W toku postępowania nie odrzucono i nie wykluczono żadnych wykonawców. Kruszwica dnia: 2009-07-30  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu 23.06.2009, nr ogłoszenia: 96705-2009)
 
Gmina Kruszwica
Urząd Miejski w Kruszwicy
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Wykonanie zespołu boisk z zapleczem przy ul. Mickiewicza 11
w Kruszwicy w ramach projektu " Moje Boisko Orlik 2012"
 
Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2009-11-06
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 20 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.bip.kruszwica.gmina.pl
 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
-w zakresie proceduralnym:
mgr Monika Winiarczyk -  referent ds.zamówień publicznych tel. (052) 3515010 w.31.
 
-w zakresie merytorycznym:
mgr Karolina  Kupsik – referent ds. kultury, sportu, turystyki i zdrowia tel. (052) 351 50 10 w. 40
 
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-07-14 do godz. 10:00.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełnia­jących (art. 67 ust. 1 pkt 6 ):
nie dotyczy
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
 
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność ekonomiczna i finansowa: Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3 Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 

Kryterium  Cena (koszt) Waga100%

Ogłoszenie o zamówieniu (54kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (47kB) zip
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (5kB) zip
Wzór umowy (15kB) zip
Dokumentacja
1_OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU (187kB) pdf
2_projekt_budwl_branza_elekt_zaplecze (87kB) pdf
3_przedmiar_boiska (89kB) pdf
4_przedmiar_branz_elektryczna (229kB) pdf
5_przedmiar_zaplecze (53kB) pdf
6_przedmiar_ogrodzenie (36kB) pdf
7_przedmiar_ogrodzenie_piłkochwyt (35kB) pdf
8_przedmiar_wyposazenie_boisk (43kB) pdf
9_przedmiar_drenaz (47kB) pdf
10_przedmiar_instalacja_wod_kan (69kB) pdf
11_przedmiar_przylacz_wod_kan_ (66kB) pdf
12_STWiOR (573kB) pdf
13_plan_zasilania (93kB) pdf
14_schemat_rozdzielnicy (95kB) pdf
15_projekt_budowlany_rysunki_I (5474kB) zip
15a_projekt_budowlany_rysunki_II (6970kB) zip
16_opis_techniczny (73kB) pdf
17_opis_techniczny_str 7 (428kB) pdf
18_drenaz_przekroje_boisk (351kB) pdf
19_plan_zagospodarowania_terenu (434kB) pdf
20_pochylnia (97kB) pdf
21_zaplecze_socjalne -elewacje_zmiany (125kB) pdf
22_zaplecze_socjalne - rzut_zmiany (200kB) pdf
23_projekt_wod_kan (42kB) pdf
24_obliczenia_instal (136kB) pdf
25_opis_techniczny (80kB) pdf
26_mapa_syt_wys (5056kB) pdf
27_rzut_inst_wod_kan (94kB) pdf
28_zestawienie_materiałów_wod_kan (38kB) pdf
29_przykanalik_sanitarny_deszczowy (52kB) pdf
30_przylacze_wod (47kB) pdf
Zmiana SIWZ
Zmiana SIWZ (6kB) zip
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5kB) zip

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (37kB) pdf
 
  Zmiana dokumentacji
  Powiadomienie o zmianach SIWZ (5kB) zip
   Mapa_syt_wys (3205kB) pdf
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4kB) zip

 
 Kruszwica dnia: 2009-06-23
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (23 czerwca 2009, 14:13:54)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (30 lipca 2009, 15:06:32)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1795