zamówienie na:

Remont trzech ścian Mysiej Wieży na Zamku w Kruszwicy: północno - wschodniej z murem, wschodniej z murem, i wschodnio - południowej.

zamawiający: PTTK Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Z/01/08/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 września 2009  09:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu 11.08.2009 r., nr ogłoszenia:   131281-2009  )
 
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ul. Podzamcze 1
88-150Kruszwica

ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Remont trzech ścian Mysiej Wieży na Zamku w Kruszwicy:  północno - wschodniej z murem, wschodniej z murem, i wschodnio - południowej.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2009-10-31
Termin związania ofertą: 30 dni
W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica  w pokoju 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl
 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
· w zakresie proceduralnym:
-Monika Winiarczyk -   tel. (052) 3515010 w.31.
-  Jan Wasilewski -   tel. ( 52) 351 50 10 w.30.
 
· w zakresie merytorycznym:
-Henryk  Zajączkowski -  tel. (052) 3515-303
 
Oferty należy składać siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,
ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-09-01 do godz. 09:00.

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających
 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 
Kryterium Cena (koszt) Waga 100%

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (22kB) zip
Ogłoszenie BZP (7kB) zip
Oświadczenie z art. 22 i 24 (7kB) zip
Wzór umowy (9kB) zip
Wzór oferty (7kB) zip
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (196kB) pdf
Projekt budowlany (982kB) pdf
Wyniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (6kB) zip

 
 
 
 Kruszwica dnia: 2009-08-11
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (11 sierpnia 2009, 11:06:42)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (7 września 2009, 14:23:24)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1244