zamówienie na:

Dostawa i montaż serwerów dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/09/09/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 października 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu  23.09.2009, nr ogłoszenia:162299-2009)
 
Gmina Kruszwica
Urząd Miejski w Kruszwicy
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawa i montaż serwerów dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy
 
Wspólny Słownik Zamówień: 48820000-2
Termin wykonania zamówienia : 30 dni od daty udzielenia zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 3 000.00 zł (słownie:  trzy tysiące 00/100 zł)
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.bip.kruszwica.gmina.pl
 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
·w zakresie proceduralnym:
  -mgr Monika Winiarczyk -  referent ds.zamówień publicznych tel. (052) 3515010 w.31.
 
·  w zakresie merytorycznym:
  -Artur Przybysz -  Informatyk tel. (052) 3515-010 w 21
 
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-10-02 do godz. 10:00.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
  
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 
Kryterium Cena (koszt) Waga 100%

 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie BZP (40kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (88kB) pdf
Zal_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia (84kB) pdf
Zal_nr_2_Formularz_cenowy (30kB) pdf
Zal_nr_3_Oferta_techniczna (80kB) pdf
Zal_nr_4_Wykaz_dostaw (34kB) pdf
Zal_nr_5_Wzor_umowy (102kB) pdf
Zal_nr_6_formularz_oferty (41kB) pdf
Oświadczenia z art. 22 i 24 (36kB) pdf
Wersja doc załączników
Wersje_doc (37kB) zip

Wynik postępowania
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (7kB) zip
 
 
 Kruszwica dnia: 2009-09-23
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (23 września 2009, 12:53:54)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (16 października 2009, 14:25:16)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1352