zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Sukowy-Chrosno II etap

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/10/09/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 października 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93. ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.): cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu 25.09.2009 nr ogłoszenia: 163895-2009 )
 
Gmina Kruszwica
Urząd Miejski w Kruszwicy
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Przebudowa drogi gminnej Sukowy-Chrosno II etap
 
Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7
Termin wykonania zamówienia : 30 dni od daty udzielenia zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 1 500.00 zł (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 zł)
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.bip.kruszwica.gmina.pl
 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
·        w zakresie proceduralnym:
  -mgr Monika Winiarczyk -  referent ds.zamówień publicznych tel. (052) 3515010 w.31.
 
·        w zakresie merytorycznym:
  -Danuta Malińska - młodszy referent ds.dróg tel. (052) 3515010 w. 37
 
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 30 ( biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-10-16 do godz. 10:00.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
  1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2 Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Ocenę spełniania w/w warunków udziału zamawiający dokona wg formuły „spełnia-nie spełnia” na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń wymaganych
w SIWZ.
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 

 Kryterium  Cena (koszt) Waga 100%

 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
 
 Kruszwica dnia: 2009-09-25

Ogłoszenie BZP (45kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (98kB) pdf
Oświadczenia z art. 22 i 24 (35kB) pdf
Wzór oferty (39kB) pdf
Wzór umowy (39kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (4382kB) pdf
Mapa S-Ch nr 1 1z3 (4903kB) txt
Mapa S-Ch nr 1 2z3 (7168kB) txt
Mapa S-Ch nr 1 3z3 (7168kB) txt

Mapa S-Ch nr 2 1z2 (6698kB) txt
Mapa S-Ch nr 2 2z2 (7168kB) txt

Mapa S-Ch nr 3 1z3 (152kB) txt
Mapa S-Ch nr 3 2z3 (7168kB) txt
Mapa S-Ch nr 3 3z3 (7168kB) txt

Mapa S-Ch nr 4 (8192kB) pdf

Mapa S-Ch nr 5 1z4 (3868kB) txt
Mapa S-Ch nr 5 2z4 (7168kB) txt
Mapa S-Ch nr 5 3z4 (7168kB) txt
Mapa S-Ch nr 5 4z4 (7168kB) txt

Profil_podłuzny_Sukowy-Chrosno (144kB) pdf
Przekroj_normalny_1_Sukowy-Chrosno (90kB) pdf
Przekroj_normalny_2_Sukowy-Chrosno (87kB) pdf
projekt_budowlany_sukowy-chrosno 1z2 (4527kB) txt
projekt_budowlany_sukowy-chrosno 2z2 (7168kB) txt

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (25 września 2009, 15:44:23)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (23 października 2009, 12:31:56)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1351