zamówienie na:

Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/11/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu 17.11.2009 r., nr ogłoszenia:  211237-2009 )
 
Gmina Kruszwica
Urząd Miejski w Kruszwicy
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
 
Wspólny Słownik Zamówień: 30200000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30232110-8, 30232130-4, 30214000-2, 31682500-5
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2009-12-24
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 2 600.00 zł (słownie:  dwa tysiące sześćset  00/100 zł)
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.bip.kruszwica.gmina.pl
 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
-w zakresie proceduralnym:
  mgr Monika Winiarczyk -  referent ds.zamówień publicznych tel. (052) 3515010 w.31.
 
  - w zakresie merytorycznym:
 Artur Przybysz -  Informatyk tel. (052) 3515-010 w 21
 
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 30( biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-11-25 do godz. 10:00.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2 Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania w/w warunków udziału zamawiający dokona wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń wymaganych
w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 
Kryterium  Cena (koszt)  Waga 100%

 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie BZP (42kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (90kB) pdf
Opis przedmiotu zamówienia (131kB) pdf
Formularz cenowy (30kB) pdf
Oferta techniczna (161kB) pdf
Wykaz dostaw (34kB) pdf
Wzór umowy (101kB) pdf
Oświadczenia z art. 22 i 24 (35kB) pdf
Wzór oferty (40kB) pdf

Wersja doc załączników
Wersje_doc (54kB) zip
 
Modyfikacja SIWZ
Powiadomienie o zmianach w SIWZ.pdf (26kB) pdf
Zal_nr_3_Oferta_techniczna_wersja PDF (160kB) pdf
Zal_nr_3_Oferta_techniczna_wersja_doc (349kB) word
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (29kB) pdf
 Kruszwica dnia: 2009-11-17
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (17 listopada 2009, 11:17:57)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (1 grudnia 2009, 14:25:19)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1340