zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo-Ostrówek Promu "Ostrówek II"

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/14/12/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 grudnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93. ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.): nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5. wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej ważnej oferty.  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu 03.12.2009, nr ogłoszenia:  230571-2009 )
 
Gmina Kruszwica
Urząd Miejski w Kruszwicy
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Wykonanie obsługi przeprawy promowej na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo-Ostrówek Promu "Ostrówek II"
 
Wspólny Słownik Zamówień: 60610000-7
Termin wykonania zamówienia : od 01-01-2010r.  do 31-12-2010r.
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 3 500.00 zł (słownie:  trzy tysiące pięćset  00/100 zł)
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.bip.kruszwica.gmina.pl
 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
·w zakresie proceduralnym:
mgr Monika Winiarczyk -  referent ds.zamówień publicznych tel. (052) 3515010 w.31.
 
·w zakresie merytorycznym:
Danuta Malińska - młodszy referent ds.dróg tel. (052) 3515010 w. 37
 
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-12-11 do godz. 10:00.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
 
 

 Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny: Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania w/w warunków udziału zamawiający dokona wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń wymaganych
w SIWZ.
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 

Kryterium Cena (koszt) Waga 100%

 
 
Ogłoszenie BZP (41kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (90kB) pdf
Oświadczenia z art. 22 i 24 (34kB) word
Wzór oferty (40kB) word
Wzór umowy (22kB) pdf
Załącznik_nr_1_do_umowy (27kB) pdf


 
 
 Kruszwica dnia: 2009-12-03
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (3 grudnia 2009, 13:00:27)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (21 grudnia 2009, 13:57:34)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1621