zamówienie na:

Wykonanie obsługi przeprawy promowej na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo-Ostrówek Promu "Ostrówek II"

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/16/12/2009
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(  zamieszczone w BZP w dniu 21-12-2009, nr ogłoszenia:  250153-2009 )
 
Gmina Kruszwica
Urząd Miejski w Kruszwicy
Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Wykonanie obsługi przeprawy promowej na Jeziorze Gopło pomiędzy miejscowościami Złotowo-Ostrówek Promu "Ostrówek II"
 
Wspólny Słownik Zamówień: 60610000-7
Termin wykonania zamówienia : od udzielenia zamówienia do 31-12-2010
Termin związania ofertą: 30 dni
W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium
 
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.bip.kruszwica.gmina.pl
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
 w zakresie proceduralnym:
mgr Monika Winiarczyk -  referent ds.zamówień publicznych tel. (052) 3515010 w.31.
 
w zakresie merytorycznym:
 Danuta Malińska - młodszy referent ds.dróg tel. (052) 3515010 w. 37
 
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta) do dnia 2009-12-29 do godz. 10:00.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
 
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
 Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania w/w warunków udziału zamawiający dokona wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń wymaganych
w SIWZ.
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 

Kryterium  Cena (koszt) Waga 100%

Ogłoszenie BZP (39kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (82kB) pdf
Oświadczenie z art. 22 i 24 (34kB) word
Wzór oferty (40kB) word
Wzór umowy (22kB) pdf
Załącznik nr 1 do umowy na przeprawę promową.pdf (27kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (26kB) pdf
 
 
 
 
 Kruszwica dnia: 2009-12-21

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (21 grudnia 2009, 14:41:07)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (30 grudnia 2009, 13:52:43)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1305