zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM/01/04/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 maja 2010  13:00
wynik postępowania: wynik postępowania umieszczono pod ogłoszeniem 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
(  zamieszczone w BZP w dniu 23.04.2010, nr ogłoszenia: 96691-2010)
Zamawiający: Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
·  w zakresie proceduralnym:
  Jan Wasilewski-  tel. (052) 3515010
·  w zakresie merytorycznym:
Magdalena Jaskulska-  tel. (052) 35-15-489 ;Justyna Tomczak- tel. (052) 35-15-489
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 1.
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług w częściach określonych poniżej:
1Podstawy obsługi komputera i Internetu - 16 osób( +/-1 osoba)
2.  Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem - 30 osób( +/-1 osoba)
3.  Wizaż i stylizacja paznokci - 5 osób( +/-1 osoba)
4.  Kurs małej gastronomii - 4 osoby( +/-1 osoba)
5.  Pracownik administracyjno-biurowy - 5 osób( +/-1 osoba)
6.  Kurs opiekunka osób starszych- 13 osób( +/-1 osoba)
7. Rozliczenia podatkowe - 6 osób( +/-1 osoba)
8. Kurs prawa jazdy kat. B- 8 osób( +/-1 osoba)
9. Warsztaty wspierające rodzinę-15 osób
10. Warsztaty autoprezentacji-15 osób
11. Warsztaty poradnictwa prawnego-15 osób
12. Warsztaty terapeutyczno-optymalizujące umiejętności i kompetencje życiowe
-12 osób
13. Indywidualna terapia psychologiczna-30 godzin terapeutycznych
 
dla 52 uczestników projektu Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Kruszwica realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
 Dla zadania częściowego 1: Termin szkolenia: 12 lipiec 2010r.-31 sierpień 2010r. Dla zadania częściowego 2: Termin szkolenia: 01.09. 2010r.-30.09.2010r. Dla zadania częściowego 3: Termin szkolenia: od podpisania umowy do 09.07.2010r. Dla zadania częściowego 4: Termin szkolenia: od podpisania umowy do 09.07.2010r. Dla zadania częściowego 5: Termin szkolenia: od podpisania umowy do 09.07.2010r. Dla zadania częściowego 6: Termin szkolenia:. od podpisania umowy do 09.07.2010r. Dla zadania częściowego 7: Termin szkolenia:01.09.2010r.-30.09.2010r. Dla zadania częściowego 8: Termin kursu:  od podpisania umowy do 30.11.2010r. Dla zadania częściowego 9: Termin warsztatów: 01.10.2010r.-15.10.2010r. Dla zadania częściowego 10: Termin warsztatów: 15.11.2010r.-26.11.2010r. Dla zadania częściowego 11: Termin warsztatów: 18.10.2010r.-29.10.2010r. Dla zadania częściowego 12:Termin realizacji: VI-X 2010 r Dla zadania częściowego 13: Termin realizacji: VI do 30 listopada 2010 r
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia:
·          Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia warunku posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania usług szkolenia w zakresie kursu prawa jazdy należy przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców w kategorii co najmniej B- dotyczy części zadania nr 8
·         Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, świadczył, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczy, dla części zamówienia co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem( tematyka szkolenia) usługom stanowiącym poszczególne części zamówienia. Dotyczy części zamówienia dla: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11. Dla części zadania nr 12 -należy wykazać się świadczeniem co najmniej jednej usługi polegającej na prowadzeniu grupowych warsztatów dla rodziców lub grup wsparcia
·          Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca jest zobowiązany wykazać iż w okresie realizacji szkoleń będzie dysponował odpowiednim personelem, który zostanie zaangażowany przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia. - dla zadania 13- należy wskazać osobę, która posiada kierunkowe wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letni staż pracy w charakterze psychologa
Wadium: nie wymaga się
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium  Cena (koszt) Waga 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7 (drugie pietro) do dnia 2010-05-04 do godz. 13:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
Ogłoszenie BZP.pdf (105kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (302kB) pdf
zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (222kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (155kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (151kB) pdf
Zal_4_wykaz uslug.pdf (152kB) pdf
Zał_5_Wzór oferty.pdf (417kB) pdf
Zal_ 6_Wzor_umowy.pdf (173kB) pdf
Pytania do SIWZ (13kB) word
Odpowiedzi na pytania 2 (23kB) word

Ogłoszenie o wyniku postępowania (33kB) word
  
 Kruszwica dnia: 2010-04-23

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (23 kwietnia 2010, 18:38:56)

Ostatnia zmiana: Jan Wasilewski (10 maja 2010, 15:31:11)
Zmieniono: umieszczenie wyniku postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1200