zamówienie na:

Budowa infrastruktury technicznej dla turystyki wodnej na Jeziorze Gopło z projektu "Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu".

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/16/08/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 września 2010  10:00
wynik postępowania: WYNIK POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO POD OGŁOSZENIEM  
Budowa infrastruktury technicznej dla turystyki wodnej na Jeziorze Gopło z projektu "Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu"
Numer ogłoszenia: 229269 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury technicznej dla turystyki wodnej na Jeziorze Gopło z projektu /Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu/.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na jeziorze Gopło. Pomosty będą zlokalizowane w trzech miejscowościach: Popowo, Złotowo, Kruszwica. 1. Pomost w miejscowości Popowo. Pomost będzie elementem zagospodarowania plaży na Jeziorze Gopło w miejscowości Popowo. Inwestycja obejmuję budowę pomostu o długości 37m i zmiennej szerokości całkowitej 3,0m. Długość przęsła 6,0m. Dla połączenia pomostu z brzegiem zaprojektowano przęsło przejściowe o długości 7,0m. Zamocowanie konstrukcji stalowej na brzegu na fundamencie żelbetowym. Rzędna pomostu 77,85m nad poziomem morza. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym /Projekt pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Gopło w miejscowości Popowo gmina Kruszwica/ oraz w operacie wodnoprawnym na budowę pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Gopło w miejscowości Popowo gmina Kruszwica opracowanych przez firmę: Firma Projektowa EKOSAN-PROJEKT S.C. w Bydgoszczy. 2. Pomost w miejscowości Złotowo. Pomost będzie elementem zagospodarowania plaży na Jeziorze Gopło w miejscowości Złotowo. Inwestycja polegała będzie na budowie pomostu o długości 43m i zmiennej szerokości całkowitej 3,0m i 6,0m.Rzędna pomostu 78,15m nad poziomem morza. Dla połączenia pomostu z brzegiem zaprojektowano przęsło przejściowe o długości 7m. Zamontowanie konstrukcji stalowej na brzegu na fundamencie żelbetowym. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym /Projekt pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Gopło w Złotowie gmina Kruszwica/ oraz w operacie wodnoprawnym na budowę pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Gopło w miejscowości Złotowo gmina Kruszwica opracowanych przez firmę: Firma Projektowa EKOSAN-PROJEKT S.C. w Bydgoszczy. 3. Pomosty w miejscowość Kruszwica. Budowa będzie polegała na budowie dwóch niezależnych pomostów o długości 37m każdy i zmiennej szerokości całkowitej 3,0m i 6,0m. Rzędna pomostu 77,97m nad poziomem morza. Dla połączenia pomostów z brzegiem zaprojektowano w jednym i drugim przęsło przejściowe o długości 7m; w prawym pomoście w poziomie, a w lewym ze spadkiem. Zamocowanie konstrukcji stalowej na brzegu na fundamencie żelbetowym. Położenie pomostów względem siebie równoległe. Odległość między pomostami 50m. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym /Projekt pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Gopło w Kruszwicy/ oraz w operacie wodnoprawnym na budowę pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Gopło w Kruszwicy opracowanych przez firmę: Firma Projektowa EKOSAN-PROJEKT S.C. w Bydgoszczy. Szczegółowy zakres robót znajduje się także w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla Budowy infrastruktury technicznej dla turystyki wodnej na jeziorze Gopło budowa pomostów w Złotowie, Popowie i w Kruszwicy opracowanej przez firmę: Firma Projektowa EKOSAN-PROJEKT S.C. w Bydgoszczy. W/W DOKUMENTACJA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/I_pomosty.zip Obowiązującą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zamieszczona poniżej /w osobnym pliku/ a nie znajdująca się w linku do dokumentacji. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi uprawnienia do wykonywania robót budowlanych: - kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do projektowania kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego Deskowanie w/w pomostów należy wykonać z desek dębowych . Roboty należy wykonywać zgodnie z załączoną decyzją środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :realizacji projektu /GOPLAŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE KRUSZWICY BAZĄ DLA TURYSTYKI REKREACJI EDUKACJI I SPORTU/ Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót, tj. do 28.02.2011r. Przewiduje się rozliczenie częściowe po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji, nie częściej jednak niż raz na kwartał. robót w ciągu 14 dni roboczych od zawarcia umowy, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, Miejsce świadczenia zamówienia - Gmina Kruszwica. Uwagi dla wykonawców - Zobowiązuje się Wykonawców do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych prac celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej istnieje możliwość kontaktu z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek i będzie spełniał warunki jego przeznaczenia. Szczegółowe informacje zawierają projekty budowlane oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, natomiast przedmiary robót są elementem pomocniczym;. Szczegółowy zakres prac obejmuje Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/I_pomosty.zip oraz opracowania projektowe, stanowiące załącznik do SIWZ Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki; Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2010-09-08 do godz. 10:00. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: /Wadium- Budowa infrastruktury technicznej dla turystyki wodnej na Jeziorze Gopło/ b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W celu spełnienia tego warunku wykonawca musi:potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie: - Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej 2 zadania polegające na budowie pomostów na akwenach wodnych o wartości minimum 100.000,00 zł (każde)w jednym zadaniu ( nie sumować wartości w ramach kilku zadań)
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności: - konstrukcyjno- budowlanej
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przez: - opłaconej polisy na kwotę min. 200.000 zł (dwieście tysięcy 00/100 zł).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu zakończenia, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy; 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-153 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-153 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki; Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (211kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (112kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (103kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (99kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (100kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty na roboty budowlane.pdf (118kB) pdf
Zal_6_wzór umowy.pdf (1857kB) pdf


www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/I_pomosty.zip

Specyfikacja techniczna.pdf (5475kB) pdf
decyzja_srodowiskowa-goplanskie_dziedzictwo.pdf (8192kB) pdf
przed.pom.Krusz..pdf (42kB) pdf
przed.pom.Popowo.pdf (42kB) pdf
przed.pom.Zlot..pdf (41kB) pdf


Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_30_08_2010.pdf (107kB) pdf
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_02_09_2010_.pdf (107kB) pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (115kB) pdf

 
  

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (24 sierpnia 2010, 14:47:13)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (15 września 2010, 10:35:14)
Zmieniono: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1052