zamówienie na:

Przebudowa amfiteatru w Kruszwicy z projektu "Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu"

zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/22/10/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczono pod ogłoszeniem 

 
Kruszwica: Przebudowa amfiteatru w Kruszwicy z projektu „Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu”
Numer ogłoszenia: 356398 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa amfiteatru w Kruszwicy z projektu „Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa amfiteatru nad jeziorem Gopło w Kruszwicy, która obejmuje przebudowę widowni, budowę budynku pomocniczego przy scenie, budowę pieszo-jezdni, budowę przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków oraz dostawę nowego  sprzętu nagłaśniającego do w/w inwestycji.
 
1. Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacjach:
-     Projekt budowlany „Przebudowa amfiteatru w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej” branża architektura i konstrukcje opracowany przez Firmę Projektową EKOSAN – PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. C. Skłodowskiej 32A/64;
-     Projekt budowlany „Przebudowa amfiteatru w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej” branża sanitarna opracowany przez Firmę Projektową EKOSAN – PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. C. Skłodowskiej 32A/64;
-     Projekt budowlany „Przebudowa amfiteatru w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej” branża drogi opracowany przez Firmę Projektową EKOSAN – PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. C. Skłodowskiej 32A/64;
-    Aneks do projektu „Przebudowa  amfiteatru  w  Kruszwicy  przy  ul. Nadgoplańskiej”
     opracowany przez Firmę Projektową EKOSAN – PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy
przy ul. C. Skłodowskiej 32A/64;
-     Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla przebudowy amfiteatru w Kruszwicy opracowana przez Firmę Projektową EKOSAN – PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. C. Skłodowskiej 32A/64;
 
2. Dostawa sprzętu nagłaśniającego do amfiteatru obejmująca:
- Mikser konsoleta front 1 szt.
- Equalizer – kolektor graficzny 4 szt.
- Kompresor limiter 6szt.
- bramka szumów 2 szt.
- Cyfrowy procesor korekcji i kontroli głośników 1 szt.
- Końcówki mocy 6 szt.
- Kolumnę basową 12 szt.
- Kolumna system basowy 12 szt.
- Mikser konsoleta monitorowa 1szt.
- Kolumna monitorowa aktywna 6 szt.
- Mikrofon pojemnościowy  10 szt.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 do  SIWZ
  
3. Wytyczne dla oferenta:
-   Nawierzchnie ścieżki rowerowej i pieszojezdni należy wykonać z kostki betonowej                  bezfazowej typu dwuteownik;
-     Oferent jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie;
-   Szczegółowe informacje zawierają projekty budowlane, aneks do projektu, załącznik
nr 2 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót, natomiast przedmiary robót są elementem pomocniczym;
-  W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci  energetycznej, telekomunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej.
-           W przypadku zmiany stawki VAT nie przewiduje się zmiany umowy z tego tytułu.
 
 
4. Przed podpisaniem umowy oferent przedstawi uprawnienia do wykonywania  robót budowlanych:
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w  zakresie           sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i           kanalizacyjnych;
- kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi o   specjalności instalacyjnej w zakresie          sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- kierownika robót w specjalności drogowej; uprawnienia budowlane
- kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; uprawnienia budowlane       
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000.00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2010-11-26 do godz. 10-00. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- Przebudowa amfiteatru w Kruszwicy b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
 
 
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.1) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia tego warunku wykonawca musi: posiadać niezbędna wiedze oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udziale zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co  najmniej jedną (1) robotę  budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu na kwotę 1 500.000,00zł  tj. robót budowlanych polegających na przebudowie  amfiteatru lub obiektów podobnych wraz z zagospodarowaniem terenu.
·         III.3.2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji:
-     kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
-       kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi o   specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
-     kierownika robót w specjalności drogowej; uprawnienia budowlane
-  kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; uprawnienia budowlane
·         III.3.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przez: - opłaconą polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 1 000.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 
-     wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 
-      oświadczenie, że osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
     
-      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
      
    - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
-     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
-      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
    -  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 
-      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 
-     Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
-     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 
-     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu zakończenia, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy; 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-153 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-153 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki; Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (202kB) word

Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (100kB) word

Zal_2_Załącznik do umowy (76kB) word

Zal_3_Wykaz osób (102kB) word

Zal_4_Wykaz robót (102kB) word

zal_5_Wzór oferty na roboty budowlane (110kB) word

Zal_6_Wzór umowy (1883kB) pdf

Zal_7_Oświadczenie o spełnianiu warunków (95kB) word

Zal_8_Opis przedmiotu zamówienia dla inwestycji amfiteatr (40kB) word

www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/IV_amfiteatr.zip

www.bip.kruszwica.gmina.pl/specyfikacje/IV_amfiteatr

 

przedmiar nr 1 budowlany (1339kB) pdf

przedmiar nr 2 na instalacje sanitarne, kanalizacja (1700kB) pdf

przedmiar nr 3 drogowy (564kB) pdf

Odpowiedzi na zapytania oferentów nr 1 (106kB) pdf

Przedmiar robót - branża elektryczna (1248kB) pdf

Przedmiar budowlany - aneks (280kB) pdf

Odpowiedzi na zapytania oferentów nr 2 (94kB) word


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (106kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Jan Wasilewski (4 listopada 2010, 10:53:05)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (16 grudnia 2010, 10:42:09)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1771