zamówienie na:

Wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 z terenu miasta i gminy Kruszwica

zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/24/11/2010
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Kruszwica: Wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 z terenu miasta i gminy Kruszwica
Numer ogłoszenia: 350359 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 z terenu miasta i gminy Kruszwica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień: 90511000-2 Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości z kontenerów KP-7 zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kruszwica. Wywóz nieczystości dotyczy 6 kontenerów znajdujących się na terenie miasta Kruszwica oraz 1 znajdującego się na polu namiotowym w Złotowie. Wywóz nieczystości z kontenera w Złotowie odbywa się tylko w okresie letnim. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów komunalnych na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego. Lokalizacja kontenerów znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający może zmienić lokalizację punktów odbioru odpadów na terenie miasta po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o nowej lokalizacji. Kontenery na odpady są własnością gminy Kruszwica. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieczystości z terenu wokół kontenerów po każdorazowym ich opróżnieniu oraz odstawienia opróżnionych pojemników na ich stałe miejsce lokalizacji. Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wywóz 1 kontenera KP-7 zapisana w formularzu ofertowym wykonawcy uwzględniająca wszystkie czynniki i wymagania składające się na wykonanie usługi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tzn. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych wydane na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czynności i porządku w gminie. Aktualna umowa z przedsiębiorstwem zajmującym się odbiorem i składowaniem nieczystości stałych - komunalnych na odbiór tych nieczystości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30(biuro obsługi interesanta)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (113kB) pdf

1_Wykaz kontenerów do wywozu śmieci (20kB) pdf

2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (40kB) pdf

3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (31kB) pdf

4_Opis przedmiotu zamówienia (22kB) pdf

5_Wzór oferty na usługi (46kB) word

6_Wzór umowy (27kB) pdf

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_10_12_2010 (35kB) pdf

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_15_12_2010 (34kB) pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Wasilewski (7 grudnia 2010, 12:13:12)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (28 grudnia 2010, 14:15:06)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1062