zamówienie na:

Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dwudaniowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM/04/12/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania zamieszczono pod ogłoszeniem 
Kruszwica: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dwudaniowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy
Numer ogłoszenia: 356061 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dwudaniowych dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana ilość posiłków wynosi 25 dziennie we wszystkie dni roku. Ilość posiłków może ulec zmianie. Posiłki muszą być urozmaicone, sycące, smaczne i kaloryczne nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch tygodni. Posiłki powinny być skomponowane w następujacych proporcjach 2 x w tygodniu dania mięsne 2 x w tygodniu dania bezmięsne 1 x w tygodniu danie rybne. Na dni wolne od pracy świadczeniobiorcy winni otrzymywać suchy prowiant w cenie równoważnej ilości dni, za który będzie on wydawany. Posiłek powinien składać się każdorazowo z 2 dań (zupa i drugie danie) oraz kompotu lub innego napoju. Wymagana gramatura po ugotowaniu przedstawia się następujaco: - Zasadą jest by jedna porcja zupy wynosiła 0,3 litra, była sycąca i treściwa - Mięso, ryba nie mniej niż 100 g - Udko kurczaka pieczonego nie mniej niż 200 g - Filet z drobiu powyżej 100 g - Pieczeń w sosie własnym nie mniej niż 120 g - Gulasz wieprzowy, drobiowy, wieprzowina po chińsku do ryżu lub makaronu nie mniej niż 200 g - Gołąbki powyżej 200 g - Klopsik nie mniej niż 100 g - Naleśniki nie mniej niż 2 sztuki, łącznie 200 g - Pierogi co najmniej 6 sztuk - Ziemniaki, makaron, ryż co najmniej 200 g - Jarzyny gotowane podawane będą 3 razy w tygodniu w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim 2 razy w tygodniu - Do obiadów mięsnych, rybnych itp. należy podać surówkę nie mniej niż 100 g Przygotowane posiłki należy dostarczyć w dni robocze do Punktu Wydawania Posiłków w Kruszwicy przy ulicy Kościuszki 30 w godzinach 1200 - 1300 Posiłki muszą być gorące, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu, przygotowywane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego, z artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki muszą być dostarczane w termosach, utrzymujących właściwą temperaturę, w sposób zgodny z zasadami higieny i przepisami dotyczącymi żywności. Płatność odbywać się będzie przelewem na podstawie faktur, wystawianych na koniec każdego miesiąca. Płatność następować będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wykonawca, z którym będzie podpisana umowa jest zobowiązany przed jej zawarciem do dostarczenia zamawiającemu przykładowego jadłospisu na 2 tygodnie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.12.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej dwie usługi w zakresie systematycznego przygotowywania i dostarczania posiłków III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość zmiany ceny jednostkowej jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, pok. nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (103kB) word

zał.1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (37kB) word

zał.2_Oświadczenie o spełnianiu warunków (34kB) word

zał.3_Wykaz usług (32kB) word

zał.4_Wzór oferty (46kB) word

zał.5_Wzór umowy (49kB) word

zał.6_Opis przedmiotu zamówienia (30kB) word


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28kB) word

metryczka


Opublikował: Jan Wasilewski (10 grudnia 2010, 15:08:18)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (21 grudnia 2010, 08:38:56)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1005