zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica w 2011 r.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.05.03.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 marca 2011  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania pod ogłoszeniem 
Kruszwica: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica w 2011 r.

Numer ogłoszenia: 75469 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Adres strony internetowej zamawiającego: www.kruszwica.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica w 2011 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Kruszwica w 2011 r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie 1.
Temat: Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami.

Zadanie 2.
Temat: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco.

Uwaga! Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie 1: 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście 00/100 PLN).
Zadanie 2: 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście 00/100 PLN).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2011-03-22 do godz. 10:00

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie, w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017;
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Przedstawić i udokumentować spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną (1) robotę budowlaną odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu na kwotę 50.000,00 zł

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Przedstawić i udokumentować spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Przedstawić i udokumentować spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomiczno-finansowej: - opłacona polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

-wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

-oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

-aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1


NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy, natomiast ich zakończenia do dnia 30.06.2011 r.

2. Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi i obmiarem robót (z zaznaczeniem farbami punktów napraw), dokona przedstawiciel zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy protokólarnie w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy.

3. Odbiór robót musi być dokonany protokólarnie przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru.

4. Remonty będą wykonywane na drogach gminnych w Gminie Kruszwica i na terenie miasta Kruszwica.

5. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności, czego rezultatem będzie remont dróg gminnych emulsją i grysami w ilości: - 400m2 - do grubości 1,5 cm - 400m2 - do grubości 2 cm - 400m2 - do grubości 3 cm - 150m2 - do grubości 4 cm

a. Obcięcie krawędzi uszkodzonego pokrowca z nadaniem regularnych kształtów;
b. Oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu na pryzmę;
c. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawionego miejsca;
d. Rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia; e. Skropienie bitumem rozścielonego kruszywa;
f.  Rozsypanie drobnego kruszywa;
g. Ubicie lub wałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu.

Uwaga!!! W przypadku stosowania żwirów skruszonych o tej samej granulacji nakłady pozostają bez zmian.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2


NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Prace muszą być wykonane do 30.06.2011 r.

2. Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi i obmiarem robót (z zaznaczeniem farbami punktów napraw), dokona przedstawiciel zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy protokólarnie po podpisaniu umowy.

3. Odbiór robót musi być dokonany protokólarnie przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru.

4. Remont na drogach gminnych w Gminie Kruszwica i na terenie miasta Kruszwica.

5. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności, czego rezultatem będzie wmontowanie 150 ton masy mineralno-bitumicznej na gorąco oraz 12 ton kruszyw różnych frakcji od 0-33,5 mm.

h. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;
i. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę;
j. Uzupełnienie najgłębszych ubytków powyżej 8 cm tłuczniem;
k. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca;
l. Rozścielenie mieszankami mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia;
m. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki;
n. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie piaskiem.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (152kB) pdf


1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (40kB) pdf

2_Oświadczenie o spełnianiu warunków (31kB) pdf

3_Wykaz osób (43kB) word

4_Wykaz robót (42kB) word

5_Wzór umowy - Zadanie 1 (39kB) pdf

5a_Wzór umowy - Zadanie 2 (38kB) pdf

6_Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 1 (30kB) pdf

6a_Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 2 (29kB) pdf

7_Wzór oferty na roboty budowlane (48kB) word

8_Specyfikacja techniczna - Zadanie 1 (43kB) pdf

8a_Specyfikacja techniczna - Zadanie 2 (52kB) pdf

9_Kosztorys ofertowy - Zadanie 1 (28kB) pdf

9a_Kosztorys ofertowy - Zadanie 2 (24kB) pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Krajniak (7 marca 2011, 15:23:11)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (25 marca 2011, 21:08:12)
Zmieniono: modyfikacja techniczna załącznika - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1116