zamówienie na:

Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ.02.07.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania pod ogłoszeniem 

Kruszwica: Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica
Numer ogłoszenia: 191639 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Oświaty i Wychowania , ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3516059, faks 052 3516059.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie i odwozie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Kruszwica w roku szkolnym 2011/2012 r autobusami osobowymi, przystosowanymi do przewozu uczniów Przedmiotem zamówienia jest: Miejsce świadczenia zamówienia - Gmina Kruszwica. 1. Dowożenie i odwożenie obejmuje szkoły: - Gimnazjum nr 2 w Kruszwicy - Szkołę Podstawową Nr 1 w Kruszwicy - Szkołę Podstawowa w Polanowicach - Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy - Szkołę Podstawową w Chełmcach - Szkołę Podstawową w Rusinowie - Szkołę Podstawową w Sławsku Wielkim - Szkołę Podstawową w Woli Wapowskiej - Gimnazjum nr 3 w Bachorcach 2. Dowożenie nie może rozpoczynać się wcześniej niż o godz. 7:00. 3. Dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej. 4. Uczniowie muszą być dowiezieni do szkół w godzinach 7:45- 8:45. 5. Opiekę nad uczniami w trakcie dowożenia zapewnia Zamawiający. 6. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach. 7. Przystanki na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z wymienionych miejscowości. 8. Przewozy dzieci i młodzieży odbywają się na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych zakupionych przez Zamawiającego u Przewoźnika zamówienia. 9. Przewozy będą odbywały się zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). 10. W czasie dowożenia przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia miejsc siedzących dla dowożonych uczniów zgodnie z ilością sprzedanych miejsc. 11. Symbol CPV - 60.13.00.00-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 12. Przewidywana ilość uczniów dowożonych z danego obwodu do poszczególnych szkół wynosi ogółem 633 dzieci ( 12 autobusów dziennie) i szczegółowo określona jest w załączniku nr 5 do SIWZ 13. Przed złożeniem oferty wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia na miejscu i dokonać przeglądu tras w porozumieniu z dyrektorami szkół. Miejsce świadczenia zamówienia - Gmina Kruszwica. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) (przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi być spełniony osobno przez każdego z Wykonawców)

·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 12 autobusów (autobusy od 39 miejsc i więcej) ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej: - opłaconej polisy na kwotę min. 500 000 zł (pięćset tysięcy 00/100 zł)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (114kB) pdf


1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (33kB) pdf

2_Oświadczenie o spełnianiu warunków (24kB) pdf

3_wzór oferty (25kB) word

4_Wzór umowy (35kB) pdf

5_wykaz tras (33kB) pdf  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (33kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Krajniak (13 lipca 2011, 12:22:38)

Ostatnia zmiana: Jan Wasilewski (27 lipca 2011, 13:50:15)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1063