zamówienie na:

Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Chełmcach im. Armii Krajowej

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ.03.07.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Kruszwica: Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Chełmcach im. Armii Krajowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Oświaty i Wychowania, ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3516059, faks 052 3516059.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Chełmcach im. Armii Krajowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Chełmcach im. Armii Krajowej. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem znajduje się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będących załącznikami do niniejszej SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem placu zabaw o wymiarach: 12 x 20 = 240m² W skład którego wchodzą: teren z urządzeniami placu powierzchnia terenu z nawierzchnią elastyczną zgodną z normą EN 1177 w kolorze pomarańczowym RAL 2011 152m² powierzchnia terenu z nawierzchnią elastyczna zgodny z normą EN 1177 w kolorze ciemnoniebieskim RAL 500s 21,45m² powierzchnia nawierzchni trawiastej: 66,55 m² Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót i kosztorysie oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Oferowane elementy wyposażenia placu zabaw muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń użytkowania, posiadające parametry techniczne jak urządzenia przedstawione w wykazie zabawek do placu zabaw. Wykonawca dostarczy zamawiającemu atesty i aprobaty techniczne na dostarczone elementy i użyte materiały. Wszystkie zamontowane urządzenia oraz ułożona nawierzchnia muszą posiadać certyfikaty i atesty, w szczególności muszą odpowiadać normom PN-EN 1176 (urządzenia) oraz PN 1177 (nawierzchni). Zobowiązuje się Wykonawców do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych prac celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej istnieje możliwość kontaktu z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jezeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek i będzie spełniał warunki jego przeznaczenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
III.2) ZALICZKI
•   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•  III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
•  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•   W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm., spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
•  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
•  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•   potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu placu zabaw dla dzieci o wartości minimum 120 000 zł sto dwadzieścia tysięcy zł w jednym zadaniu nie sumować w ramach kilku zadań
•  III.3.3) Potencjał techniczny
•  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•   potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności: konstrukcyjno budowlanej opłaconej polisy na kwotę minimum 120.000 zł
•  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
•  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
•  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•   Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•   oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
•  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•   aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30 do dnia 24.08.2011.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (88kB) word

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (23kB) word

2_Oświadczenie o spełnianiu warunków (15kB) word

3_Wykaz osób (16kB) word

4_Wykaz robót (15kB) word

5_Wzór oferty na roboty budowlane (25kB) word

6_Wzór umowy (25kB) word


Dokumentacja:

Opis techniczny (79kB) pdf

Plan stref bezpieczeństwa (93kB) pdf

Plan sytuacyjny (77kB) pdf

Przedmiar robót (52kB) pdf

STWIOR (185kB) pdf

Zestawienie urządzeń (538kB) pdfOdpowiedź na pytania do SIWZ nr 1 (24kB) word


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (33kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Krajniak (10 sierpnia 2011, 13:27:50)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (30 sierpnia 2011, 12:36:31)
Zmieniono: Publikacja ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 893