zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - wieś Grodztwo od km 0+590 do km 1+268,14

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.09.08.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Kruszwica: Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - wieś Grodztwo od km 0+590 do km 1+268,14
Numer ogłoszenia: 217023 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - wieś Grodztwo od km 0+590 do km 1+268,14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA INWESTYCJI Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - wieś Grodztwo od km 0+590 do km 1+268,14. Zamawiający: Gmina Kruszwica za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Termin realizacji: do 30.09.2011 r.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - wieś Grodztwo od km 0+590 do km 1+268,14.

Zakres robót obejmuje:
a) korektę krawędzi jezdni w ramach istniejącego pasa drogowego;
b) uzupełnienie istniejącej warstwy podbudowy;
c) wykonanie podbudowy z tłucznia z kamienia wapiennego;
d) wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami;
e) wykonanie odwodnienia.

Zestawienie podstawowych danych:
a) klasa projektowanej drogi: D;
b) projektowana szerokość jezdni: 4,0 m;
c) szerokość poboczy: 2 x 0,75 m;
d) spadki poprzeczne na prostych i łukach: jednostronne 3%;
e) spadki poprzeczne na poboczach: 8%;
f) odwodnienie do otaczającego terenu oraz rynny muldowej.

2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej:
a) Projekt budowlany Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - Grodztwo branża drogowa opracowany przez Firmę Projektową EKOSAN - PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. C. Skłodowskiej 32A/64;
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - Grodztwo Gmina Kruszwica opracowana przez Firmę Projektową EKOSAN - PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. C. Skłodowskiej 32A/64;

3. Wytyczne dla oferenta:
a) Oferent jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie;
b) Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym;
c) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej;
d) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień. Dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia - kierownik budowy specjalności drogowej.
e) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udziale zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi z wykonaniem nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia o wartości robót co najmniej 100 000,00 zł każda.
f) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych.
g) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających: do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.08.2011 do godz. 10:00. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie, w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a:pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017;
b:poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c:gwarancjach bankowych;
d:gwarancjach ubezpieczeniowych;
e:poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

-przedstawić i udokumentować spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udziale zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi z wykonaniem nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia o wartości robót co najmniej 100 000,00 zł każda;

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-przedstawić i udokumentować spełnienie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej;

-III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- przedstawić i udokumentować spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomiczno-finansowej - opłacona polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu powadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój nr 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (149kB) pdf

1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (40kB) pdf

2_Oświadczenie o spełnianiu warunków (31kB) pdf

3_Wykaz osób (43kB) word

4_Wykaz robót (42kB) word

5_Wzór oferty na roboty budowlane (48kB) word

6_Opis przedmiotu zamówienia (31kB) pdf

7_Wzór umowy (44kB) pdf


Dokumentacja:

Opis techniczny (125kB) pdf

Przedmiar robót (339kB) pdf

STWIOR (236kB) pdf

Rys. nr 1 (1722kB) pdf

Rys. nr 2 (1610kB) jpg

Rys. nr 3 (1049kB) pdf

Rys. nr 4 (387kB) pdf

Rys. nr 5 (241kB) pdf

Rys. nr 6 (218kB) pdf

Rys. nr 7 (192kB) pdf

Rys. nr 8 (1391kB) pdf

Rys. nr 9 (427kB) pdf

Rys. nr 10 (267kB) pdf

Rys. nr 11 (247kB) pdf

Rys. nr 12 (203kB) pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (41kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Krajniak (11 sierpnia 2011, 11:35:29)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (25 sierpnia 2011, 15:01:32)
Zmieniono: Publikacja ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 856