zamówienie na:

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZM.01.09.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 września 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Kruszwica: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica
Numer ogłoszenia: 285454 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515419, faks 052 3557257.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica, tj.: a) Szkoła Podstawowa w Chełmcach, b) Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej, c) Szkoła Podstawowa w Rusinowie, d) Szkoła Podstawowa w Polanowicach, e) Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim, f) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach, g) Gimnazjum nr 3 w Bachorcach. Przewidywana ilość posiłków wynosi 170 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2011/2012 tj. przyjmuje się 170 dni; łącznie 28 900 posiłków. Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Wykonawca w pierwszym dniu każdego miesiąca będzie dostarczał miesięczny jadłospis do Zamawiającego oraz do wiadomości dyrektorów poszczególnych szkół. Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie lub zwiększenie) nie przekroczy 15 % przewidywanej ilości posiłków. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych. Posiłek każdego dnia w tygodniu powinien być inny (stosowanie dekadowego jadłospisu) i składać się z : a) 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości około 350 ml, wkładka mięsna 80 gram, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), b) 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne: - mięso min. 80 g - ziemniaki min. 200 g - surówka lub gotowane warzywa min. 60 g - kompot min 200 ml c) 1 x w tygodniu (piątek) zupa jarska (400 ml, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka (200 gram) lub danie rybne (ziemniaki 200g, ryba 80g, surówka lub gotowane warzywa min. 60 g, kompot min 200 ml). Posiłki muszą być gorące, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym środkiem transportu przystosowanym do przewożenia posiłków, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. O czystość termosów zadba Wykonawca. Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach 9.00 - 10.30. Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewniają szkoły. Wykonawca zapewni: a) naczynia jednorazowego użytku, które będą wkalkulowane w koszty posiłków (naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z dnia 06.09.2001r. (Dz. U. nr 128, poz. 1408 z póź. zm.), b) usunięcie z terenu szkoły zużytych naczyń jednorazowego użytku. Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione przekażą Wykonawcy co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół i Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·                 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·                 Zamawiający przewiduje udzielnie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·                 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                       Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że zgodnie z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, posiada decyzję właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu, oraz że Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów prowadzących działalność związaną z produkcją lub obrotem żywnością.
·                 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwie usługi (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie), odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia przyjmuje się usługę polegająca na żywieniu zbiorowym (przygotowanie i wydanie posiłków) np. dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, usługa żywieniowa dla szpitali itp. tj. w ilości co najmniej 150 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
·                 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                       Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·                 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                       Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                  
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego; c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, d) wystąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikające z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na wykonanie umowy; e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 88-150 Kruszwica, ul. Rybacka 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 88-150 Kruszwica, ul. Rybacka 20 pokój nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
SIWZ dożywianie 2011.pdf (133kB) pdf
zalacznik nr 1 do siwz-formularz ofert.pdf (52kB) pdf
załącznik nr 2 do SIWZ-oswiadczenie.pdf (39kB) pdf
załącznik nr 3 do SIWZ-oświadczenie art.24.pdf (47kB) pdf
załącznik nr 4 do siwz-wykaz usług.pdf (43kB) pdf
załącznik nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.pdf (49kB) pdf


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (33kB) pdf

zmiana wykonawcy.pdf (40kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (13 września 2011, 13:15:16)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (3 października 2011, 12:12:14)
Zmieniono: Zmiana wyboru wykonawcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1271