zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.19.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 


Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy
Numer ogłoszenia: 244854 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4 z podziałem na zadania: Zadanie 1 - świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych obrocie krajowym i zagranicznym w kategorii wagowej do 50 g realizowane dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4, Zadanie 2 - świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w kategorii powyżej 50 g realizowane dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.
- warunek dotyczy zadania 1 i 2,
 Uwaga: ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z wykonawców samodzielnie we wskazanym zakresie )
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje ( lub oświadczy że będzie dysponował do zawarcia umowy) co najmniej jedną placówką nadawczo/oddawczą zlokalizowaną na terenie miasta Kruszwica.
 - warunek dotyczy zadania 1 i 2,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, formularz cenowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiany danych adresowych - w przypadku zmiany siedziby,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (109kB) pdf
Zal_1A_1B_formularz_cenowy.doc (215kB) word
Zal_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (39kB) pdf
Zal_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (30kB) pdf
Zal_4_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (34kB) pdf
Zał_5_Wzór oferty.pdf (45kB) pdf
Zal_6_Umowa.pdf (51kB) pdf

Odpowiedź_16-07-2012.pdf (47kB) pdf
Zał_5_Wzór oferty_aktualny.pdf (45kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (10 lipca 2012, 17:15:45)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (20 lipca 2012, 08:58:43)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1115