zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego dla projektu pn. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.21.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego dla projektu pn.Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I
Numer ogłoszenia: 246980 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego dla projektu pn. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na nadzorowaniu w imieniu inwestora inwestycji pn. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I/, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim i archeologicznym:
1/Utworzenie trasy turystycznej /Spacer po starej części miasta/ biegnącej w pobliżu kruszwickich zabytków, wokół których planuje się umieszczenie 11 punktów w postaci podświetlanych tablic informacyjnych, przedstawiających miejsca atrakcyjne pod względem walorów turystycznych.
2/ Przebudowa ul. Rybackiej i Podgórnej w Kruszwicy (odtworzenie nawierzchni asfaltowej, wymiana płytek betonowych na chodnikach na kostkę starobruk, kratki ściekowe, nowa organizacja ruchu powodująca ruch jednokierunkowy).
3/ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ul. Rybacka i Podgórna oraz ul. Rynek -budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wymiana lub naprawa innych mediów przez zarządców poszczególnych sieci). 4/ Budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem mostu od ul. Ziemowita do ul. Kolegiackiej w Kruszwicy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 800.00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset 00/100 PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20-07-2012.do godz. 10:00.
1.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
2.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- Nadzór- Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I/
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych;
d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        1. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej 3 zadania realizowane w zakresie nadzoru inwestorskiego nad:
- budową sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 800 000 zł (osiemset tysięcy złotych w jednym zadaniu (nie sumować wartości w ramach kilku zadań)
- wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej (np. jezdni, pieszojezdni, chodnika, ścieżki rowerowej) o powierzchni minimum 1000 m² w jednym zadaniu (nie sumować wielkości powierzchni wykonanych w ramach kilku zadań)
- budową lub przebudową drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej 600 000 zł (siedemset tysięcy złotych) w jednym zadaniu (nie sumować wartości w ramach kilku zadań); Każda z prac musi spełniać co najmniej jeden z warunków szczegółowych. Łącznie muszą być spełnione wszystkie warunki szczegółowe.
2. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej 1 zadanie realizowane w zakresie nadzoru archeologicznego przy robotach liniowych w ciągu ostatnich trzech lat.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami (minimum po jednej z każdej specjalności), które będą realizować zamówienie, posiadającymi uprawnienia do pełnienia nadzoru w specjalności:
- inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej
- inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- inspektor nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 100 000,00 zł ( sto tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków, formularz cenowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej:
1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
a) dokonanej zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych w zakresie terminu wykonania robót,
b) uwarunkowań organizacyjno-technicznych,
c) uwarunkowań formalno-prawnych.
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, z przyczyn o których mowa w § 3 oraz przyczyn niezależnych od obu stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy,ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy,ul.Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 9(biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie przeznaczone do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (132kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (40kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (31kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (27kB) pdf
Zal_4_wykaz usług.pdf (26kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (45kB) pdf
Zal_6_wzór umowy nadzor inwestorski.pdf (93kB) pdf
Zal_7_opis_zamowienia_nadzory.pdf (61kB) pdf
Zal_8_wyciąg z dokumentacji_rybacka.pdf (2832kB) pdf
Zal_9_wyciąg z dokumentacji_ kanalizacja.pdf (4309kB) pdf
Zał_9_formularz cenowy.doc (69kB) word

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIPm.pdf (55kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (11 lipca 2012, 16:11:50)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (9 sierpnia 2012, 15:17:51)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 912