zamówienie na:

/Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu /Radosna Szkoła/ przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie/

zamawiający: Zespół Oswiaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZ/02/08/2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu /Radosna Szkoła/ przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie
Numer ogłoszenia: 302682 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Oświaty i Wychowania , ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3516059, faks 052 3516059.
Adres strony internetowej zamawiającego: w
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: /Budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu /Radosna Szkoła/ przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie/.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa małego placu zabaw w ramach rządowego programu /Radosna Szkoła/ przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem znajduje się dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będących załącznikami do niniejszej SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem małego placu zabaw o powierzchni całkowitej 258,05 m2: W skład którego wchodzą: - teren z urządzeniami placu - powierzchnia terenu z nawierzchnią elastyczną zgodną z normą EN 1177 w kolorze pomarańczowym RAL 2011 154m² - powierzchnia terenu z nawierzchnią elastyczna zgodny z normą EN 1177 w kolorze ciemnoniebieskim RAL 500s 20,05m² - powierzchnia nawierzchni trawiastej: 84,00 m² Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Oferowane elementy wyposażenia placu zabaw muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń użytkowania, posiadające parametry techniczne jak urządzenia przedstawione w wykazie zabawek do placu zabaw. Wykonawca dostarczy zamawiającemu atesty i aprobaty techniczne na dostarczone elementy i użyte materiały na wszystkie urządzenia zabawowe Prze pierwsze 12 m-cy nieodpłatna konserwacja urządzeń zabawowych świadczona przez wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zgłoszenia Wszystkie zamontowane urządzenia oraz ułożona nawierzchnia muszą posiadać certyfikaty i atesty, w szczególności muszą odpowiadać normom PN-EN 1176 (urządzenia) oraz PN 1177 (nawierzchni). Zobowiązuje się Wykonawców do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych prac celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej istnieje możliwość kontaktu z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek i będzie spełniał warunki jego przeznaczenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym przy dokonywaniu wyceny). Wymaga się przedłożenia kosztorysu ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje:
- co najmniej 3 zadania polegające na wykonaniu placu zabaw dla dzieci o wartości minimum 100 000 zł(sto tysięcy 00/100 zł) każdy
(w jednym zadaniu, nie sumować wielkości w ramach kilku zadań) Uwaga: ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego z wykonawców samodzielnie we wskazanym zakresie )
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami( minimum jedna osoba) które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr: 30 ( biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (121kB) pdf
Oświadczenie - zał. nr 1.pdf (32kB) pdf
Oświadczenie - zał. nr 2.pdf (23kB) pdf
Wykaz osób do wykonania zamówienia - zał. nr 3.pdf (26kB) pdf
Wykaz robót spełniający warunek - zał. nr 4.pdf (27kB) pdf
Formularz oferty - zał. nr 5.pdf (38kB) pdf
Wzór umowy (24kB) pdf


Projekt architektoniczno-budowlany.pdf (76kB) pdf
Urządzenia zabawowe - opis.pdf (260kB) pdf
STWiOR Rusinowo.pdf (149kB) pdf
Przedmiar robót.pdf (53kB) pdf
projekt placu zabaw.jpg (344kB) jpg
plan zagospodarowania.jpg (450kB) jpg
plan stref bezpieczeństwa.jpg (97kB) jpg
mapa sytuacyjna.jpg (360kB) jpg

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (20kB) plik

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (47kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (16 sierpnia 2012, 16:36:50)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (12 września 2012, 08:56:05)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1036