zamówienie na:

Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 01.11.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 listopada 2012  08:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego
Numer ogłoszenia: 432468 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy , ul. Niepodległości 47A, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3515281, 601833292, faks 0-52 3516021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1, 2. Pojazd winien spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w załączniku nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do siwz. 3. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. 4. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu. 5. CPV - 34144200-0 6. Podstawowe parametry pojazdu: Samochód fabrycznie nowy, musi posiadać świadectwo homologacji typu Samochód musi spełniać warunki dla pojazdu uprzywilejowanego określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami) Samochód musi mieć badania i dokumenty niezbędne do rejestracji jako samochodu specjalnego Silnik z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, moc maksymalna nie mniejsza niż 140 kW, maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 440 Nm Skrzynia biegów manualna o minimum 6 przełożeniach Napęd terenowy4x4, aktywny mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu wewnętrznym Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwpoślizgowy (ABS lub równoważny), system rozdziału siły hamowania (EBD lub równoważny) i system wspomagania siły hamowania (Break Assist lub równoważny) System stabilizujący jazdę ESP lub równoważny Maksymalna ładowność nie mniej niż 665 kg Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: - belka sygnałowa pojazdu uprzywilejowanego z lampami w kolorze niebieskim, - wzmacniacz o mocy nie mniejszej niż 100 W, - włączanie i sterowanie manipulatorem zintegrowanym z mikrofonem na elastycznym przewodzie, - 4 rodzaje modulacji dźwięku, możliwość podawania komunikatów słownych, -dodatkowe dwie lampy LED koloru niebieskiego na atrapie chłodnicy. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową: pas w kolorze czerwonym, napis STRAŻ w kolorze białym oraz numery operacyjne w kolorze białym na dachu i bokach pojazdu, zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numer operacyjny zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował minimum 2 zamówienia na pojazdy specjalne - pożarnicze na kwotę minimum 80 tys. złotych brutto każde.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·         inne dokumenty
dokument homologacyjny (np. wyciąg ze świadectwa homologacji, świadectwo homologacji) Oferowany pojazd winien posiadać świadectwo homologacji typu. Wykonawca winien podać w ofercie nr świadectwa homologacji.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy albo* e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. * fakultatywnie pkt. d) lub e)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pok. nr 30.- Biuro Obsługi Interesanta.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2012 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica pok. nr 30.- Biuro Obsługi Interesanta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (39kB) word
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamówienia.doc (76kB) word
Załącznik nr 2 Oferta.docx (14kB) word
Załącznik nr 3 -Umowa-Projekt.docx (20kB) word
Oświadczenie o spełnianiu warunków 4.doc (31kB) word
Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 5.doc (28kB) word
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 6.doc (45kB) word
Wykaz dostaw 7.doc (34kB) word
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (54kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (5 listopada 2012, 17:25:29)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (15 listopada 2012, 14:58:25)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 932