zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica w okresie 01.01.2013r.-30.04.2013r.

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.32.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica w okresie 01.01.2013r.-30.04.2013r.
Numer ogłoszenia: 485738 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica w okresie 01.01.2013r.-30.04.2013r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych gminy Kruszwica w okresie 01.01.2013r. - 30.04.2013r. Usługa musi być wykonana zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną( zał. nr 9), umową (zał. nr 6)oraz wykazem dróg(zał. nr 8), stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie obejmuje: 1. Odśnieżanie pługami z jednoczesnym zwalczaniem śliskości zimowej solarkami zainstalowanymi na skrzyni samochodu, 2. Zwalczanie śliskości zimowej solarkami przy użyciu solanki lub soli z piaskiem, 3. Odśnieżanie równiarkami samojezdnymi, spycharkami lub ładowarkami. 4. Użycie ładowarek do usuwania zwałowisk śnieżnych. 2. Wytyczne dla Wykonawcy: - Szczegółowe informacje zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją usługi. - Uwaga !Zamawiający w celu prawidłowego prowadzenia czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych wymaga, aby wykonawca posiadał bazę na terenie Gminy Kruszwica. Miejsce wskazane przez wykonawcę jest jednocześnie miejscem garażowania sprzętu wskazanego w ofercie. Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo kontroli miejsca wskazanego przez Wykonawcę..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Do 50% wartości zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej 2 usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda w jednym zadaniu ( nie sumować wartości w ramach kilku zadań) wraz z dokumentem potwierdzającym że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie)
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz sprzętu określony w załączniku nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego Urząd Miejski, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 11:00, miejsce: siedziba zamawiającego Urząd Miejski, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30(biuro obsługi interesanta)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (134kB) word
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (39kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (30kB) pdf
Zal_3_Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń.pdf (24kB) pdf
Zal_4_wykaz usług.pdf (26kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty na usługi.pdf (45kB) pdf
Zal_6_wzór umowy.pdf (54kB) pdf
Zal_7_formularz cenowy.pdf (24kB) pdf
Zal_8_Wykaz dróg-ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG.pdf (37kB) pdf
Zal_9_Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf (167kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (51kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (3 grudnia 2012, 13:14:10)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (14 grudnia 2012, 11:21:12)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 763