zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.35.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 stycznia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP 

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

Numer ogłoszenia: 523970 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, LPG jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego Przedmiotem zamówienia jest: - tankowanie bezpośrednio do zbiorników samochodowych, ciągników i sprzętu (kanistrów) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09.12.2008r.(Dz. U. Nr 211poz.1441) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw płynnych; ponadto musza być zgodne ( parametry nie gorsze) z normami: PN EN 228 - benzyna bezołowiowa 95, PN EN 590 - olej napędowy, PN-EN 589LPG; - przewidywana ilość oraz asortyment paliwa określona jest w kosztorysie ofertowym - załącznik nr 3 do SIWZ i wynosi: Pb 95 - 7 000 l, ON - 30 000 l, LPG- 300 l Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilościowych zamawianego paliwa w zależności od potrzeb, w stosunku do szacowanej, wskazanej powyżej ilości. Zmiana zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy z tego powodu. - tankowanie paliwa zarówno do zbiorników pojazdów jak i kanistrów musi odbywać się bezgotówkowo - karta paliwowa, całodobowo we wszystkie dni tygodnia; Wykonawca przedstawi (jako załącznik do oferty) zasady systemu sprzedaży bezgotówkowej; Zamawiający przewiduje potrzebę wydania ok. 17 szt. kart paliwowych przypisanych do wskazanych pojazdów oraz ok. 8 szt. kart wystawiona w celu realizacji dostaw służących do zasilania pozostałych urządzeń zamawiającego - tankowanie paliwa odbywać się będzie sukcesywnie - w zależności od potrzeb - w stacjach paliwowych Wykonawcy wskazanych w /Wykazie stacji paliw/; - Wykonawca musi posiadać minimum jedną stacje usytuowane w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego ( licząc w linii prostej od siedziby Zamawiającego) - Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu paliwo po cenach jednostkowych brutto obowiązujących w dniu tankowania paliwa - ważność karty przez 12 miesięcy; cena karty musi zostać wliczona w cenę paliwa - wystawienie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za zakup paliwa - Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-tego dnia miesiąca i od 16-tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. - wykaz pojazdów będzie stanowił załącznik do umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do wykazu dodatkowych pojazdów lub wykreślenia pojazdu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r o- Prawo energetyczne (DZ.U. z 2006, Nr 89, poz.625 ze. Zm)
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w /Wykazie stacji paliw/ że dysponuje co najmniej jedną stacją w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica.(licząc w linii prostej).
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 100 000,00 zł ( sto tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: 1) zmiany rodzaju i ilości pojazdów lub zmiana osób, w razie zaistnienia takich zmian po stronie Zamawiającego w ciągu roku, a co za tym idzie anulowanie dotychczasowych lub wydanie nowych kart do transakcji bezgotówkowych 2) zmiana ilości paliw 3) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatków VAT. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie określonym w ust. 1 wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia zmian przez Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30(biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (108kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (39kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (31kB) pdf
Zal_3_Kosztorys ofertowy.pdf (24kB) pdf
Zal_4_Wzór oferty.pdf (45kB) pdf
Zal_5_Wzor_umowy.pdf (35kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (21 grudnia 2012, 10:28:26)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (4 stycznia 2013, 07:55:40)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 921