zamówienie na:

Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.5.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 lutego 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamieszczono pod ogłoszeniem 
Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kruszwica
Numer ogłoszenia: 53790 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kruszwica. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kruszwica o następujących parametrach : a) Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2012/2013 (nieuszkodzony i nieużywany). b) Samochód osobowy -mikrobus -dziewięcioosobowy, w tym z miejscem dla kierowcy oraz miejscami dla dwóch osób niepełnosprawnych przewożonych na wózkach inwalidzkich. c) Pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich wyposażony w : - mocowania 2 wózków inwalidzkich wraz z niezbędnym wyposażeniem mocowania wózków inwalidzkich, - oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych). d) Przegląd co 30 tys. km lub raz na dwa lata. e) Autoryzowany serwis obsługujący oferowany model samochodu ma znajdować się w Polsce w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. f) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg g) Warunki gwarancji bez limitu kilometrów: - na części mechaniczne elektryczne i elektroniczne, co najmniej 2 lata - na lakier co najmniej 3 lata, - na perforację nadwozia co najmniej 10 lat. h) Ubezpieczenie: - pakiet ubezpieczeń na jeden rok eksploatacji; OC, AC, NW, Assistance i) Skrzynia biegów- minimum pięciostopniowa, manualna skrzynia biegów (min. 5 biegów w jeździe do przodu i jeden wsteczny). j) Silnik : -silnik Diesla -wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności od 1900 cm3 do 2200cm3 mocy od 90KM do 130 KM -spełniający normę emisji spalin minimum EURO-5. -zużycie paliwa - w cyklu mieszanym (wartość uśredniona) nie więcej niż 0,085 l/km k) Rozstaw osi - minimum 3400 mm max. 3700mm. l) Wymiar pojazdu przy zdemontowanym haku liczony od krawędzi zewnętrznej zderzaka przedniego do krawędzi zewnętrznej zderzaka tylniego ma wynosić co najmniej 5200mm a nie przekraczać 6000 mm. m) lakier - w jednolitym kolorze o odcieniu szarym, srebrnym lub podobnym z wykluczeniem kolorów: czarny lub żółty. n) Napęd -na oś przednią lub tylnią o) Fabryczna homologacja samochodu osobowego. p) Nadwozie: - czterodrzwiowe, - drzwi z lewej strony od kierowcy oraz z prawej strony od pasażera obok kierowcy, - drzwi boczne z prawej strony przesuwne w przedziale pasażerskim, - drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki z ogrzewanymi szybami, - samochód całkowicie przeszklony.
q) rozstaw i charakterystyka siedzeń : -fotel kierowcy z regulacją wysokości w dwóch płaszczyznach -wysokość oraz odległość od kierownicy, -fotel kierowcy wyposażony w regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz z podłokietnikiem, - siedzenie podwójne obok kierowcy, - fotele pojedyncze zamontowane w systemie szybko złączy w II i III rzędzie - siedzenia tapicerowane tkaniną miękką, - dwa miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, - atestowane mocowanie do dwóch wózków inwalidzkich. r) Koła: - obręcze stalowe -16 cali, s) Zabezpieczenie przed kradzieżą: - immobiliser, - zabezpieczenie przed złamaniem kierownicy, - alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem. t)Bezpieczeństwo: - poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy, - dodatkowy system kontroli trakcji -np. elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (np. ABS), - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem, - hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu, - kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, - światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, - trzecie światło/STOP/, - układ hamulcowy ze wspomaganiem, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - system odcinający dopływ paliwa przy zderzeniu, - czujnik parkowania tyłem, - pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze i ograniczniki siły naprężenia pasów dla kierowcy i pasażerów z przodu, -regulowane punkty mocowania pasów, - audiowizualny system ostrzegania, że kierowca nie ma zapiętych pasów. a u) Dodatkowe parametry: - radio CD z anteną w szybie lub lusterkach, - światła przeciwmgłowe z przodu zintegrowane ze zderzakiem, - uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni za II rzędem siedzisk, - kolor wnętrza tapicerki : w odcieniach szarych lub zbliżonych, - centralny zamek sterowany pilotem, - co najmniej dwie sztuki kluczyków, - klimatyzacja z półautomatyczną regulacją z nawiewem w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej, - nagrzewnica z osobnym nawiewem powietrza w przestrzeni pasażerskiej, - szyby termoizolacyjne, - podłoga wyłożona wykładziną gumową antypoślizgową z osłoną krawędzi bagażnika, - koło zapasowe pełnowymiarowe, felga stalowa, kosz, -elektronicznie sterowane lusterka boczne, - elektronicznie sterowane szyby w kabinie kierowcy, - wyposażenie pojazdu w gaśnicę, podnośnik, klucz do kół, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową. Uwaga! Wykonawca jest obowiązany w cenie pojazdu uwzględnić koszt przeglądu zerowego pojazdu, koszt zakupu karty pojazdu oraz koszt dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.11.44.00-3, 35.11.52.00-8. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.05.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN) 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18-02-2013.do godz. 10:00. 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kruszwica b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycieIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji: 1/ konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 2/ zmiany wyposażenia przedmiotu umowy na urządzenia lub materiały o wyższym standardzie, jakości . IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 9 (biuro obsługi interesanta). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (123kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (39kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (30kB) pdf
Zal_3_wykaz dostaw.pdf (25kB) pdf
Zal_4_Wzór oferty.pdf (63kB) pdf
Zal_5_umowa.pdf (67kB) pdf

Uniewaznienie_BIP.pdf (42kB) pdf


metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (8 lutego 2013, 12:50:41)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (5 marca 2013, 13:29:09)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1051