zamówienie na:

Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.23.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 czerwca 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej
Numer ogłoszenia: 223892 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn. /Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej/. Zakres zadania obejmuje: - Przebudowa odcinka drogi gminnej w Bachorcach o długości 103 m wraz z przebudową zatoki autobusowej. Roboty przy przebudowie tego odcinka drogi będą polegały na wykonaniu na dotychczasowym odcinku drogi o nawierzchni bitumicznej dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową oraz na odcinku drogi o nawierzchni gruntowej nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Ponadto w zakres robót wchodzi przebudowa zatoki autobusowej z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej. W ramach przebudowy drogi przewiduje się korektę jej krawędzi w ramach istniejącego pasa jezdni oraz przedłużenie drogi o utwardzonej nawierzchni bitumicznej dla ułatwienia wyjazdu z przebudowywanej zatoki autobusowej. Parametry projektowe drogi: - klasa projektowanej drogi /D/ (droga dojazdowa), - prędkość miarodajna 30km/h, - szerokość jezdni 6,00 m, - szerokość poboczy 0,75m, - spadek pobocza 6%, - spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 2%, - długość przebudowywanej drogi 103,00m. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w projekcie budowlanym pn. /Przebudowa drogi gminnej wraz z zatoką autobusową w miejscowości Bachorce/ opracowanym przez Firmę Projektową Ekosan-Projekt, 85-094 Bydgoszcz, ul. C. Skłodowskiej 34A/64. - Rewitalizacja wsi Bachorce pod względem przystosowania jej infrastruktury do obecnych standardów funkcjonalno-użytkowych oraz podniesienia jej walorów użytkowych jako terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Do realizacji przeznaczony jest I etap zawarty w projekcie budowlanym pn. /Rewitalizacja wsi Bachorce/ opracowanym przez Zakład Usług Projektowych PROJAL, ul. Św. Mikołaja 25/5, 88-100 Inowrocław. Roboty budowlane będą obejmowały swoim zakresem zagospodarowanie terenu poprzez: - wykonanie rewitalizacji boiska trawiastego do piłki nożnej, - wykonanie nowego boiska do streetballu o nawierzchni utwardzonej, - wykonanie rewitalizacji boiska do plażowej piłki siatkowej, - wykonanie placu zabaw wraz z elementami małej architektury: zestaw integracyjny, huśtawka skuter, huśtawka konik, huśtawka ważka, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka podwójna metalowa, altana z ławkami i stołem, ławka z rur stała z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna, - wykonanie stanowiska paleniska ogniskowego wraz z ławkami oraz z koszem na śmieci, - wykonanie stanowiska grilla cztero-paleniskowego wraz z ławko-stołami oraz z koszem na śmieci, - wykonanie utwardzeń panela rekreacyjnego wraz z ławkami parkowymi, z koszem na śmieci i lampą solarną, - wykonanie wymiany istniejących chodników i wykonanie nowych wraz z ławkami parkowymi i koszami na śmieci. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w projekcie budowlanym pn. /Rewitalizacja wsi Bachorce/ opracowanym przez Zakład Usług Projektowych PROJAL, ul. Św. Mikołaja 25/5, 88-100 Inowrocław. II. Wytyczne dla Wykonawców: -Podstawą do wyceny jest projekt budowlany, opracowanie graficzne, STWiOR. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy. -W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno - kanalizacyjnej, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót w trakcie realizacji zadania; -Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. -Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. -Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). -Nie dopuszcza się płatności częściowych w trakcie realizacji robót budowlanych. -Podstawą do rozliczenia robót będzie protokół odbioru robót, faktura Vat (rachunek). - Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej łącznie z kosztorysem i przedmiarem robót służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: a) Spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych b) Uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         do 50 %wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj.Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -konstrukcyjno-budowlanej -drogowej
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 150 000,00 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, pełnomocnictwo jeśli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadkach określonych w § 18 ust. 1,tj:1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3) siły wyższej. § 5 ust. 1-3.tj. 1. Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 9 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach działania /Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju/ dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania /Odnowa i rozwój wsi/, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (168kB) pdf

Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (60kB) pdf

Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (60kB) pdf

Zal_3_Wykaz osób.pdf (58kB) pdf

Zal_4_wzór umowy roboty budowlane.pdf (82kB) pdf

Zal_5_Wzór oferty.pdf (75kB) pdf

Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (64kB) pdf

Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (71kB) pdf

 

Opis techniczny.pdf (2598kB) pdf

projekt_str_1-8.pdf (2038kB) pdf

projekt_str_10-47.pdf (9533kB) pdf

Rys. 1. Mapa Sytuacyjno-wysokościowa.pdf (543kB) pdf

Rys.2.Przekroje normalne.pdf (239kB) pdf

Rys.3.Przekroje normalne.pdf (263kB) pdf

Rys.4.Przekroje normalne.pdf (261kB) pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf (270kB) pdf

STWiOR.pdf (285kB) pdf

projekt_str_9.JPG (1559kB) jpg

Przedmiar - mała architektura.pdf (3736kB) pdf

Przedmiar - zatoka.pdf (2495kB) pdf

 

Uniewaznienie_BIP.pdf (62kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (11 czerwca 2013, 14:09:27)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (26 czerwca 2013, 15:51:23)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 988