zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy na Środowiskowy Dom Samopomocy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.33.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 sierpnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy na Środowiskowy Dom Samopomocy
Numer ogłoszenia: 310046 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy na Środowiskowy Dom Samopomocy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest /Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy na Środowiskowy Dom Samopomocy/. 1. Termin wykonania zamówienia Termin rozpoczęcia wykonywania obowiązków przez Zamawiającego ustala się na dzień zawarcia niniejszej umowy, a zakończenie na dzień protokolarnego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 29.11.2013r. 2. Miejsce świadczenia usługi - ul. Rynek 22 - działka nr 104, Miasto Kruszwica obręb 1. Wskazane jest, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 3. Zakres robót budowlanych: Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek środowiskowego domu samopomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi wg potrzeb inwestora. Obiekt znajduje się w Kruszwicy przy ul. Rynek 22 na działce nr 104, w strefie /A/ ochrony konserwatorskiej, w granicach dzielnicy starego miasta, która wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 365 decyzją z dnia 17.09.1957r. Dane techniczno - rzeczowe i funkcjonalne budynku podlegającego opracowaniu -długość budynku - 16,33 m -szerokość budynku - 24,40 m -wysokość budynku - 13,46 m -powierzchnia zabudowy - 325,93 m2 -kubatura budynku - 3316,78 m³ Projektowana zmiana sposobu użytkowania budynku polega na adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej do nowej funkcji - środowiskowego domu samopomocy. Zaprojektowano następujące pracownie: poligraficzną, kulinarną z jadalnią na ok. 30osób, pokój wyciszeni /pracownia doświadczania świata, salę ogólną, plastyczna i rękodzieła, techniczną, usprawnienia fizycznego, terapii życia codziennego, krawiecką, artystyczną oraz pokój wyciszeni, pokój psychologa, pielęgniarski, kierownika, administracyjny, socjalny dla ok. 10 pracowników, toalety w tym jedną dla osób niepełnosprawnych wraz z natryskiem. Roboty rozbiórkowe budowlane dotyczą w szczególności: - wyburzenia ścian działowych kolidujących z projektowanym układem funkcjonalnym, - powiększenia otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych, - przebicie nowych otworów drzwiowych w ścianach nośnych i działowych wewnątrz budynku, - rozbiórce istniejących schodów drewnianych oraz części stropu przy nowoprojektowanej żelbetowej klatce schodowej oraz podnośniku, - rozbiórka istniejącej posadzki w pom. magazynowych w piwnicy, Roboty budowlane dotyczą w szczególności: - wykonania nowej posadzki w części magazynowej piwnicy ; - wykończenia klatki schodowej żelbetowej płytkami gresowymi; - zamontowania na parterze, piętrze i poddaszu w części użytkowej podwieszanego sufitu z płyt gipsowo - kartonowych ognioodporne na ruszcie stalowym w systemie spełniającym wymagania odporności ogniowej RE I 60; - remont ścian stanowiących obudowę klatki schodowej - murowanie z cegły ceramicznej pełnej gr. 44cm spełniającej wymagania klasy odporności ogniowej RE I 60 (ścianki w pom. nr 1/1; 2/1 oraz 3/1 stanowiące klatkę schodową wykonać z płyt gipsowo kartonowych ognioodpornych na stelażu stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej spełniającym wymagania klasy odporności ogniowej RE I 60); - oddzielenie na poddaszu pomieszczeń użytkowych od drewnianej konstrukcji dachu ścianami o odporności ogniowej RE I 60 (na ścianach istniejących przykręcić płyty GKF). - wykonanie pozostałych ścian działowych na wszystkich kondygnacjach z płyt gipsowo kartonowych ognioodpornych na stelażu stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej spełniającymi wymagania odporności ogniowej EI30 (w pomieszczeniach mokrych zastosować płytę z przeznaczeniem to tych właśnie pomieszczeń); - wykonanie wykończenia ściany wewnętrznych tynkiem gipsowym maszynowym z wyjątkiem ścian licowanych płytkami ceramicznymi gdzie należy zastosować zaprawę wyrównującą lub w przypadku dużych nierówności tynk wapienno-cementowy maszynowy; -wykonanie w częściach komunikacyjnych lamperii z tynku mineralnego; - wyłożenie ścian do wysokości min. 2,0 m płytkami ściennymi, w narożnikach i w zwieńczeniu płytek ściennych stosować specjalne listwy z PCV - w sanitariatach, pracowni kulinarnej oraz pom. socjalnym przy aneksie kuchennym ściany; Pomieszczenia należy dwa razy pomalować farbą emulsyjną; - zabezpieczenie konstrukcji dachu płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi spełniającymi wymagania odporności ogniowej R30; - wykonanie nadproży nad otworami drzwiowymi oraz okiennymi z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L-19 (długości wg rysunku); - wykonanie schodów wewnętrznych żelbetowych z betonu B-20 zbrojone stalą AIII i A0; - wyposażenie budynku w dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 1,4x1,6m wykonaną na płycie żelbetowej o wymiarach 1,60x1,80x0,20cm; - wykonanie przy wejściu do pom. nr 1/2 i 1/ pochylni z blachy żeberkowej; - wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz grawitacyjnej ze wspomaganiem z wykorzystaniem istniejących przewodów kominowych; - zamontowanie drzwi wewnętrznych wg wykazu stolarki drzwiowej w projekcie budowlanym, z tym, że drzwi do sanitariatów w dolnej części skrzydła muszą posiadać kratkę nawiewną; - wykonanie przy oknach nowych parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych z PCV oraz ościeżnic regulowanych; -wykonanie stalowej balustrady przy nowoprojektowanych schodach żelbetowych; -dostosowanie budynku do przepisów bhp i przeciw pożarowych; - wykonanie instalacji elektrycznej w wyniku zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na środowiskowy dom samopomocy, w tym: WLZ, przeciwpożarowy wyłącznik prądu WG, rozdzielnicę główną - RG, rozdzielnice przyziemia - RP, rozdzielnicę I piętra - RP1, rozdzielnicę II piętra - RP2, zasilanie rozdzielnicy windy - RW, zasilanie rozdzielnicy klapy dymowej - Rkd, instalację gniazd wtykowych 230 V, instalację gniazd wtykowych 400 V, instalację oświetleniową; - wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej. 4. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: - Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek środowiskowego domu samopomocy - branża budowlana, instalacje sanitarne i elektryczna, opracowany przez Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska, Leszek F. Rychłowski z Inowrocławia; - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na budynek środowiskowego domu samopomocy - branża budowlana i elektryczna, opracowany przez Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska, Leszek F. Rychłowski z Inowrocławia; 3. Uwagi I. Wytyczne dla Wykonawców: -Podstawą do wyceny jest projekt budowlany, STWiOR. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy. -W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno - kanalizacyjnej, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót w trakcie realizacji zadania; -Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. -Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). -Dopuszcza się płatności częściowe w trakcie realizacji robót budowlanych w zależności od zaangażowania prac. -Podstawą do rozliczenia robót częściowych będzie protokół odbioru robót częściowych, faktura Vat oraz kosztorys powykonawczy danego zakresu - Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN)
2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19-08-2013 do godz. 10:00.
3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty
5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- Środowiskowy Dom Samopomocy
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj.Dz.U 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 500 000,00 zł ( pięćset tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu,pełnomocnictwo jesli dotyczy, formularz ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadkach określonych w § 18 ust. 1,tj:1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3) siły wyższej. § 5 ust. 1-3.tj. 1. Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiajacego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiajacego Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (171kB) pdf

Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (33kB) pdf

Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf

Zal_3_Wykaz osób.pdf (29kB) pdf

Zal_4_Wzór oferty.pdf (47kB) pdf

Zal_5_umowa roboty budowlane.pdf (79kB) pdf

Zal_6_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf

Zal_7_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (43kB) pdf

branża budowlana.zip (18261kB) zip

branża elektryczna.zip (7376kB) zip

branża sanitarna.zip (5989kB) zip

przedmiar_elektryczny.pdf (1068kB) pdf

przedmiar_ogolnobudowlany.pdf (4867kB) pdf

przedmiar_sanitarny.pdf (999kB) pdf

 

Odpowiedź_13_08_2013_BIP.doc (43kB) word
 
 
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (62kB) pdf

 

Uniewaznienie_BIP.pdf (39kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (1 sierpnia 2013, 17:18:20)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (3 września 2013, 11:29:57)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania bez ponownej oceny ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1662