Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach

Projekt nr RPKP.07.01.00-04-0018/18 pn. „Przebudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu.

Całkowita wartość projektu: 1 886 117,44 zł

Dofinansowanie: 1 274 973,39 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie:  07.12.2018r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 - 30.06.2019

Wykonawca : firma TORAKOL Rajmund Zalewski z miejscowości Koszczały

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji Gminy Kruszwica poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej dla realizacji projektów społecznych na terenie sołectwa Chełmce oraz Polanowice.
Zdefiniowany cel główny jest zgodny z celem szczegółowym wyznaczonym dla Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, jako który określono „ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju”.
Planowana do przebudowy infrastruktura zlokalizowana jest w woj. kuj-pom, powiecie inowrocławskim na obszarze gm. Kruszwica, czyli obszarze „LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli”.

Przeprowadzone działania rewitalizacyjne wpłyną na stworzenie miejsca aktywizacji społecznej osób we wszystkich grupach wiekowych, a szczególnie osób w wieku poprodukcyjnym. Nie ma możliwości zlikwidować problem starzejącego się społeczeństwa, jednakże poprzez realizację projektów na przebudowanych boiskach, ukierunkowanych na ruch i zdrowy tryb życia, możemy wpłynąć na ich komfort życia oraz zapobiec wykluczeniu
społecznemu. U osób w starszym wieku zachowanie wysokiej aktywności fizycznej umożliwia utrzymanie autonomii oraz niezależności i wpływa na poprawę jakości życia.
Realizacja projektów społecznych wykorzystując przebudowaną infrastrukturę będzie miała wpływ na minimalizację uzależnienia od pomocy społ. Interwencja w zakresie ożywienia społecznego osób objętych pomocą społ. ze względu na brak infrastruktury rekreacyjno-sportowej dotychczas była niemożliwa. W ramach przeciwdziałania rozrastaniu się
problemu zaplanowano realizację projektów społecznych, które zwiększą integrację społeczeństwa, zmniejszą poziom ubóstwa oraz wykluczenia społecznego.
Na boiskach sportowych organizowane będą zajęcia i wydarzenia skierowane do rodzin z problemem uzależnienia od pomocy społecznej oraz współpraca z animatorem / trenerem różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin korzystających z pomocy społecznej, których nie stać na opłacenie treningów, czy też dojazdów do
profesjonalnych boisk lekkoatletycznych. Tego typu działania zmniejszają wykluczenie społeczne oraz stopniowo przyczyniają się do zwalczania bierności zawodowej i społecznej wśród osób objętych wsparciem.


Zakres planowanych robót:

Zakres projektu obejmuje przebudowę boiska sportowo-rekreacyjnego w Polanowicach wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych. Ponadto, w ramach projektu powstanie ciąg pieszy łączący Szkołę Podstawową ze świetlicą wiejską. W Chełmcach powstaną natomiast dwa boiska – jedno (podobnie jak w Polanowicach) wykonane zostanie z nawierzchni poliuretanowej, a drugie ze sztucznej trawy. Tu również przewidziano montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz budowę ciągu pieszego łączącego budynek szkoły z boiskiem. Dodatkowo, przebudowana zostanie zatoka autobusowa, znajdująca się przy szkole.

Wizualizacja obiektów realizowanych w ramach projektu:

1/ zatoka autobusowa w Chełmcach (14236kB) jpg
2/ Boiska w Chełmcach (3921kB) jpg
3/ Boisko w Polanowicach (7219kB) jpg


Zdjęcie

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (3 stycznia 2019)
Opublikował: Justyna Pankowska (3 stycznia 2019, 11:24:05)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (2 kwietnia 2019, 10:02:41)
Zmieniono: Wizualizacje obiektów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 464