Burmistrz Kruszwicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Popowie

BURMISTRZ KRUSZWICY
OGŁASZA
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Popowie.
 
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Popowie gm. Kruszwica, zapisana w księdze wieczystej nr  BY1I/00044413/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 5/11, o powierzchni 1,9435 ha, sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe - B oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem tzw. pałacem (budynek po byłej szkole) ujętym w kujawsko-pomorskiej ewidencji zabytków o powierzchni zabudowy 404 m2 i pow. użytkowej podstawowej 673,90 m2. Nieruchomość wyposażona jest w podstawowe instalacje.
Dla działki nr 5/11 zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowych  na działce nr 5/10.
Najemcy lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 położonych w w/w budynku złożyli oświadczenie, że zrzekają się z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych lokali mieszkalnych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Gmina Kruszwica zobowiązuje się zapewnić najemcom lokale mieszkalne położone w Kruszwicy.
 
2. Dla działki numer 5/11 położonej w Popowie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. w/w działka zlokalizowana w m. Popowo,  położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C-leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno-wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru  specjalnej ochrony ,,Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony ,,Jezioro Gopło ‘’. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami oraz tereny rolnicze. Działka położona jest   w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w granicach strefy konserwatorskiej, a także w części w 100-metrowej strefie ochronnej od Jeziora Gopło, gdzie obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych.
Działka nr 5/11 położona w m. Popowo, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki o nr ew. 5/2 Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 02.04.2009 r. decyzję nr 6/2009 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu na jeziorze Gopło w m. Popowo na działkach o nr ew. 1/1 i 5/2.
 
3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  850.000,00 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2017r., poz.1221 z późn. zm.).
 
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2018 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
 
5. Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia  2018 roku o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 40.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
 
6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
 
9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 
10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.
 
11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 3, biuro do spraw gospodarki nieruchomościami, telefon 52 3515010 wew.32.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej urzędu (www.kruszwica.um.gov.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) a także w internetowym serwisie prasowym (www.monitorurzedowy.pl) oraz u sołtysa wsi Popowo.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (21 czerwca 2018)
Opublikował: Romana Cieszyńska (21 czerwca 2018, 07:26:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596