wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00023420/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 119/14, o powierzchni 0,0741 ha, sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane – Bi.  Zlokalizowana jest w strefie konserwatorskiej „B”.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni zabudowy 178m2, ujętym w kujawsko-pomorskiej ewidencji zabytków. Budynek wyposażony jest we wszystkie podstawowe instalacje.
3. Dla działki numer 119/14 położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r.,zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, przy ul. Niepodległości, położona jest w strefie miejskiej, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz w granicach obszaru śródmiejskiego, mieszkaniowo-usługowego, zabudowanego wskazanego do przekształceń i kontynuacji zabudowy. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji usługowej i mieszkaniowej. Przy działce biegnie Szlak Piastowski i rowerowy. Działka nr 119/14 położona w m. Kruszwica przy ul. Niepodległości nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż     6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                       
5. Cena nieruchomości wynosi 673.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a  ustawy  z dnia    11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2017 r., poz.1221 z późn. zm.).

Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (22 listopada 2018)
Opublikował: Romana Cieszyńska (22 listopada 2018, 08:00:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427