I przetarg ustny ograniczony (do właścicieli działek sąsiednich) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Polanowice, gmina Kruszwica.


BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA
 
I przetarg ustny ograniczony (do właścicieli działek sąsiednich) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Polanowice, gmina Kruszwica
 
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Polanowice, gmina Kruszwica, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00065432/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 19 o powierzchni 0,4600 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako droga, bez nadanej kategorii drogi publicznej.
Nieruchomość ta nie jest obciążona.
2. Wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego ponieważ działka o nr ew. 19, położona w miejscowości Polanowice, gm. Kruszwica  służy wyłącznie jako dojazd do Spółki Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. oraz gruntów przyległych nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, a także swoim kształtem i wymiarami uniemożliwia zagospodarowanie jej jako samodzielnej nieruchomości.
Przetarg jest ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką o nr ew. 19, tj. właścicieli działek o nr ew.: 20/20, 20/19, 20/18, 20/7, 20/6, 20/5, położonych w miejscowości Polanowice, gm. Kruszwica.
3. Dla działki numer 19 położonej w miejscowości Polanowice, gm. Kruszwica nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r.  oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Polanowice położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem   B – rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych. Działka w części znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz w części na terenach zieleni parkowej. Są to tereny rolnicze. Przy części działki biegnie ciek wodny. Działka o nr ew. 19 położona w m. Polanowice, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
4.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  45.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć  tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia 20 listopada  2019 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
6. Do dnia 25 listopada 2019 r.  należy złożyć pisemne oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu wraz z dowodem wpłaty kwoty wadium.
Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa  w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń w dniu  26 listopada 2019 r.
7.Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 9-tej w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się kwotę wadium w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
8. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości, ,nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
10. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
11. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualny odpis z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
12. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.
13. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, telefon 52 3515010 wew. 33.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej urzędu (www.gminakruszwica.um.gov.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) a także w internetowym serwisie prasowym (www.monitorurzedowy.pl).
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (24 października 2019)
Opublikował: Elżbieta Gralak (24 października 2019, 07:27:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416