WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY


1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Kobylnica, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00009800/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek:
- 153/3  o powierzchni 0.1000 ha, sklasyfikowana jako:  pastwiska trwałe - PsV (0,0700 ha)  i  grunty pod rowami – W (0,0300 ha)
- 164 o powierzchni 0,6426 ha, sklasyfikowana jako: grunty orne -  RIIIa (0,0875 ha) i grunty orne - RIVa (0,5551 ha). Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosi 0,7426 ha.
W związku z przeprowadzonym rozgraniczeniem działki o nr ew. 164, a brakiem rozgraniczenia działki o nr ew. 153/3, nieruchomość sprzedawana będzie zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanej przez  Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Kupujący  nie może  występować z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Kruszwica  z tytułu ewentualnej  niezgodności w zakresie  rodzaju  użytków oraz  ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej  nieruchomości, jeżeli po sprzedaży  geodeta  wykaże   inną   powierzchnię, niż  to jest oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych  nieruchomości może nastąpić  na życzenie  i wyłączny koszt Kupującego.
3. Dla działek o nr ew. 153/3 i 164, położonych w miejscowości Kobylnica nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kobylnica położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem B – rolniczo - leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych, w granicach obszaru pozbawionego poziomu użytkowego utworów czwartorzędowych. Są to tereny rolnicze.
Działki o nr ew.: 153/3 i 164, położone w m. Kobylnica, gm. Kruszwica nie są objęte uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kruszwica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 06.10.2020r.                      
5. Cena nieruchomości wynosi 52.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2020 r., poz.106 z późn. zm.).
 
Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy oraz u sołtysa Sołectwa Kobylnica.
 
Kruszwica, dnia 21.08.2020 r.
 
 
 
Wywieszono  dnia 25.08.2020 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (25 sierpnia 2020)
Opublikował: Renata Fira-Szymczak (25 sierpnia 2020, 07:19:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295