zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica od 01.01.2011 do 30.04.2011

zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/26/12/2010
wartość: poniżej progów UE
termin składania ofert: 29 grudnia 2010  11:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Kruszwica: Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica od 01.01.2011 do 30.04.2011
Numer ogłoszenia: 367723 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kruszwica.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych gminy Kruszwica od 01.01.2011 do 30.04.2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9 - Usługi odśnieżania Zamawiający: Gmina Kruszwica za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Termin realizacji: do 30.04.2011r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych gminy Kruszwica od 01.01.2011 do 30.04.2011 r. Usługa musi być wykonana zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, umową oraz wykazem dróg stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie obejmuje: 1. Odśnieżanie pługami z jednoczesnym zwalczaniem śliskości zimowej solarkami zainstalowanymi na skrzyni samochodu, 2. Zwalczanie śliskości zimowej solarkami przy użyciu solanki lub soli z piaskiem, 3. Odśnieżanie równiarkami samojezdnymi, spycharkami lub ładowarkami. 4. Użycie ładowarek do usuwania zwałowisk śnieżnych. 2. Wytyczne dla oferenta: - Szczegółowe informacje zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Do 50% wartości zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 8 000.00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej 2 usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda w jednym zadaniu ( nie sumować wartości w ramach kilku zadań) wraz z dokumentem potwierdzającym że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz sprzętu określony w załączniku nr 3 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2010 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (107kB) pdf

1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) pdf

2_Oświadczenie o spełnianiu warunków (30kB) pdf

3_Wykaz sprzętu (25kB) pdf

4_Wykaz usług (27kB) pdf

5_Formularz oferty - wzór (46kB) word

6_Wzór umowy (58kB) pdf

7_Formularz cenowy (29kB) pdf

8_Wykaz dróg (37kB) pdf

9_Specyfikacja techniczna (162kB) pdf

10_Opis przedmiotu zamówienia (23kB) pdf


Odpowiedź na pytanie do SIWZ nr 1 (31kB) pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Krajniak (21 grudnia 2010, 12:14:14)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (31 grudnia 2010, 13:20:45)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 882