zamówienie na:

Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy - II etap

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.03.02.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Kruszwica: Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy - II etap
Numer ogłoszenia: 36665 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kruszwica.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy - II etap Zamawiający: Gmina Kruszwica za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Termin realizacji: do 31.08.2011r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Wiejskiej od km 0+000,00 do km 0+704,00 w Kruszwicy wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje: a) poszerzenie jezdni do 7,0 m; b) korektę łuków; c) przebudowę i budowę chodników; d) przebudowę pętli autobusowej; e) frezowanie istniejącej nawierzchni; f) profilowanie istniejącej nawierzchni; g) ułożenie geosiatki; h) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; i) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; j) regulację urządzeń obcych; k) przebudowę kanalizacji deszczowej. Przebudowa ww. ulicy realizowana jest w ramach dofinansowania z Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011. Zestawienie podstawowych danych - ul. Wiejska: a) klasa projektowanej drogi: L b) prędkość projektowa: 40 km-h c) kategoria ruchu: KR-3 d) projektowana szerokość jezdni: 7,0 m e) szerokość pasa ruchu: 3,5 m f) szerokość chodników: 1,5 ÷2,0 m g) projektowana nawierzchnia na jezdni: bitumiczna h) projektowana nawierzchnia na chodnikach: kostka betonowa gr. 6 cm i) projektowane odwodnienie drogi - poprzez projektowane wpusty uliczne i kanalizację deszczową w granicach średnic Ø300÷500 mm do istniejącej kanalizacji deszczowej 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej:

a) Projekt budowlany Przebudowa ulicy Wiejskiej od km 0+000 do km 0+837,00 i ulicy Cichej od km 0+000 do km 0+475,0 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Kruszwicy branża drogowa i sanitarna opracowany przez Firmę Projektową EKOSAN - PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. C. Skłodowskiej 32A-64; b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa ulicy Wiejskiej od km 0+0.000 do km 0+837.000 i ulicy Cichej od km 0+0.000 do km 0+475.000 opracowana przez Firmę Projektową EKOSAN - PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. C. Skłodowskiej 32A-64; 3. Wytyczne dla oferenta: a) Oferent jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie;

b) Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót natomiast przedmiary robót są elementem pomocniczym;

c) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji;

d) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień. Dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia - kierownik budowy specjalności drogowej i kierownik budowy specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

e) Wykonawca posiada niezbędną wiedze oraz dysponuje potencjałem technicznym tzn: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością prowadzili roboty budowlane. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

f) Warunki zostaną spełnione jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, pieszojezdni itp. o nawierzchni bitumicznej, której powierzchnia wynosiła co najmniej 6000 m2 oraz co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 400 m.

g) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych.

h) Wraz z przebudową ww. ulic zawiadomiono administratorów poszczególnych sieci obcych do ich wyremontowania. Prace te będą przebiegały jednocześnie z realizacją ww. inwestycji i zostaną zakończone do 31 maja 2011r. W związku z powyższym Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zobowiązany będzie udostępnić plac budowy.

i) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Do 50% wartości zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000.00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2011-02-22 do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Przedstawić i udokumentować spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udziale zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni bitumicznej której powierzchnia wynosiła co najmniej 6000 m2 oraz co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 400 m.


·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Przedstawić i udokumentować spełnienie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego


·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Przedstawić i udokumentować spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomiczno-finansowej: - Opłacona polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok. nr 30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (157kB) pdf

1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (39kB) pdf

2_Oświadczenie o spełnianiu warunków (30kB) pdf

3_Wykaz osób (42kB) word

4_Wykaz robót (42kB) word

5_Wzór oferty na roboty budowlane (47kB) word

6_Opis przedmiotu zamówienia (43kB) pdf

7_Wzór umowy (49kB) pdf


Dokumentacja techniczna:


STWIOR (1820kB) pdf

Przedmiar robót (134kB) pdf

Opis techniczny (3201kB) pdf

Rysunek_1 (670kB) pdf

Rysunek_2 (669kB) pdf

Rysunek_3 (733kB) pdf

Rysunek_4 (852kB) pdf

Rysunek_5 (1297kB) pdf

Rysunek_6 (1650kB) pdf

Rysunek_7 (2424kB) pdf

Rysunek_8 (11869kB) pdf

Rysunek_9 (630kB) pdf

Rysunek_10 (120kB) pdf

Rysunek_11 (337kB) pdf

Rysunek_12 (1021kB) pdf

Rysunek_13 (363kB) pdf

Rysunek_14 (648kB) pdf

Rysunek_15 (598kB) pdf

Rysunek_16 (683kB) pdf

Rysunek_17 (770kB) pdf

Rysunek_18 (731kB) pdf

Rysunek_19 (1544kB) pdf

Rysunek_20 (2306kB) pdf

Rysunek_21 (11845kB) pdf

Rysunek_22 (185kB) pdf

Rysunek_23 (267kB) pdf

Rysunek_24 (314kB) pdf

Rysunek_25 (360kB) pdf

Rysunek_26 (122kB) pdf

Uzgodnienia:

Wytyczne_1 (976kB) pdf

Wytyczne_2 (987kB) pdf

Wytyczne_3 (1048kB) pdf

Wytyczne_4 (1132kB) pdf

Wytyczne_5 (1102kB) pdf

Wytyczne_6_cz.1 (957kB) jpg

Wytyczne_6_cz.2 (347kB) pdf

Wytyczne_7_cz.1 (345kB) pdf

Wytyczne_7_cz.2 (1234kB) jpg

Wytyczne_8 (1476kB) pdf

Uzgodnienie projektu (371kB) pdf


Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 1 (52kB) pdf

Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 2 (39kB) pdf

Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 3 (37kB) pdf

Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 4 (38kB) pdf

Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 5 (34kB) pdf

Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 6 (38kB) pdf

Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 7 (33kB) pdf

Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 8 (38kB) pdf

Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 9 (38kB) pdf

Odpowiedź na pytania do SIWZ nr 10 (34kB) pdf


Uwaga! W związku ze zmianą treści ogłoszenia Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach.

Poniżej zmienione ogłoszenie:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31kB) pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Bartosz Krajniak (1 lutego 2011, 15:54:43)

Ostatnia zmiana: Bartosz Krajniak (10 marca 2011, 13:46:35)
Zmieniono: Publikacja ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2054