zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Rynek, Rybacka, Podgórna wraz z przebudową ulic Podgórnej i Rybackiej z projektu Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.24.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 września 2012  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Rynek, Rybacka, Podgórna wraz z przebudową ulic Podgórnej i Rybackiej z projektu Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I
Numer ogłoszenia: 314842 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Rynek, Rybacka, Podgórna wraz z przebudową ulic Podgórnej i Rybackiej z projektu Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 15.10.2013r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Rybackiej, Podgórnej oraz Rynek w Kruszwicy 2) Przebudowa ul. Rybackiej i ul. Podgórnej w Kruszwicy Zakres robót: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Rybackiej, Podgórnej oraz Rynek w Kruszwicy Zakres rzeczowy obejmuje budowę : Kanalizacji deszczowej - sieci grawitacyjne PPØ315x2.7mm 355.0m - sieci grawitacyjne PPØ250x10.1mm 36m - sieci grawitacyjne (wpusty) PPØ200x8.0mm 82.5m Kanalizacji sanitarnej - sieci grawitacyjne PPØ200x8.0mm 555.5m - sieci grawitacyjne PPØ160x6.3mm 144.0m Prace budowlane będą prowadzone na czynnej sieci kanalizacyjnej. Zakres z rozbiciem na poszczególne ulice: Ul. Rybacka Kanalizacja deszczowa - sieci grawitacyjne PPø315x12.7mm 141,0m - sieci grawitacyjne (wpusty) PPø200x8.0mm 27,50m Kanalizacja sanitarna - sieci grawitacyjne PPø200x8.0mm 345,5m - przyłącza grawitacyjne PPø160x6.3mm 82,0m Ul. Podgórna Kanalizacja deszczowa - sieci grawitacyjne PPø250x10.1mm 36.0m - sieci grawitacyjne (wpusty) PPø200x8.0mm 6.0m Kanalizacja sanitarna - sieci grawitacyjne PPø200x8.0mm 64.0m - przyłącza grawitacyjne PPø160x6.3mm 22.5m Ul. Rynek Kanalizacja deszczowa - sieci grawitacyjne PPø315x12.7mm 214.0m - sieci grawitacyjne (wpusty)PPø200x8.0mm 49.0m Kanalizacja sanitarna - sieci grawitacyjne PPø200x8.0mm 146.0m - przyłącza grawitacyjne PPø160x6.3mm 39.5m Wykonawca jest również zobligowany do wykonania bezpośrednich włączeń wszystkich nieruchomości - budynków objętych przedmiotowym projektem do przebudowanej sieci kanalizacyjnej tzn. przełączeń. 2) Przebudowa ul. Rybackiej i ul. Podgórnej w Kruszwicy Zadanie dotyczy przebudowy ulicy Rybackiej wraz z łącznikiem do ulicy Niepodległości (ul. Podgórna) w Kruszwicy. Drogi objęte przebudową zaliczone są do kategorii dróg gminnych. Przebudowa obejmuje: ­-ulicę Rybacką na całej długości (tj. od Rynku do ul. Powstańców Wielkopolskich) ­-ulicę Podgórną (od ulicy Niepodległości do ulicy Rybackiej). Przewiduje się kompleksową wymianę: ­-konstrukcji jezdni ­-chodników i zjazdów ulicy Rybackiej i Podgórnej ­-wszystkich obramowań. Na połączeniu jezdni ulicy Rybackiej i Rynku zaprojektowano opornik drogowy wtopiony (w związku z docelową wymianą nawierzchni rynku na typ kamienny). Wysokościowo przewidziano dostosowanie poziomu krawędzi zjazdów i chodników do przylegających posesji. Założono nieznaczną korektę lokalizacji wpustów deszczowych zaprojektowanych wg odrębnego opracowania (ekosan-projekt Bydgoszcz) oraz dostosowanie wysokościowe do projektowanej nawierzchni. W zakresie organizacji ruchu przewidziano wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Rybackiej oraz zachowanie ruchu jednokierunkowego na ulicy Podgórnej. Założono wyznaczenie jednostronnego pasa postojowego na ulicy Rybackiej i Podgórnej. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: 1) Projekt budowlano - wykonawczy /Przebudowa ulicy Rybackiej w Kruszwicy/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z Inowrocławia 2) Projekt budowlano - wykonawczy /Przebudowa ulicy Rybackiej w Kruszwicy - Włączenie do drogi krajowej nr 62/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z Inowrocławia 3) Projekt stałej organizacji ruchu opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z Inowrocławia 4) Projekt czasowej organizacji ruchu opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z Inowrocławia 5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Przebudowa ulicy Rybackiej w Kruszwicy/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z Inowrocławia 6) Projekt budowlany branża sanitarna /Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Zamkowej, Poznańskiej, Rybackiej i Portowej w Kruszwicy/ opracowanej przez firmę: Firma Projektowa EKOSAN - PROJEKT S.C. w Bydgoszczy. Projekt budowlany dotyczy całego zadania natomiast zakres do wykonania określony jest na mapie sytuacyjno wysokościowej nr 2, nr 4oraz nr 51 i stanowi etap I planowanej inwestycji. Mapa poglądowa dotycząca zakresu budowy kanalizacji, stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Zamkowej, Poznańskiej, Rybackiej i Portowej w Kruszwicy/ opracowanej przez firmę: Firma Projektowa EKOSAN - PROJEKT S.C. w Bydgoszczy 3. Wytyczne dla Wykonawców: -Roboty budowlane należy zacząć od S10ist zgodnie z projektem budowlanym. -Zamawiający wymaga aby co najmniej etap budowy dotyczący kanalizacji na odcinku od S10ist do wysokości skrzyżowania z ul Podgórną oraz ul. Podgórna był zrealizowany w roku 2012 -Podstawą do wyceny jest projekt budowlany, STWiOR. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy. -W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno - kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót w trakcie realizacji zadania; -W cenie ofertowej należy uwzględnić również koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.( zgodnie z projektem czasowej organizacji stanowiącym załącznik do SIWZ) -Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia możliwości ruchu pieszego przez cały okres realizacji zadania. -Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. -Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. -Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. -Wykonawca zobowiązany jest udostępnić gestorom sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w sieci oraz wymiany uszkodzonych fragmentów/ usunięcia ewentualnych awarii. Należy pisemnie powiadomić gestorów o terminie wykonywania prac. -Zamawiający wymaga załączenia do oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego, przyjmując jako rozpoczęcie realizacji zadania 1 październik 2012.Powyższy harmonogram będzie podstawą do opracowania harmonogramu o którym mowa poniżej oraz w zapisach umowy (§ 3 ust 2 pkt3) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z zapisami w SIWZ, określający kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót w dniu zawarcia umowy. Harmonogram wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez zamawiającego. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. -Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). -Dopuszcza się płatności częściowe w trakcie realizacji robót budowlanych w zależności od zaangażowania prac. -Podstawą do rozliczenia robót częściowych będzie protokół odbioru robót częściowych, faktura Vat oraz kosztorys powykonawczy danego zakresu, który powinien również przedstawiać zestawienie poniesionych nakładów na poszczególne środki trwałe, w celu sporządzenia przez Zamawiającego dokumentów OT. -Planuje się powstanie następujących środków trwałych: a)kanalizacja deszczowa w ul. Rybackiej w Kruszwicy b)kanalizacja sanitarna w ul. Rybackiej w Kruszwicy c)kanalizacja deszczowa w ul. Podgórnej w Kruszwicy d)kanalizacja sanitarna w ul. Podgórnej w Kruszwicy e)kanalizacja deszczowa w ul. Rynek w Kruszwicy f)kanalizacja sanitarna w ul. Rynek w Kruszwicy g)ulica Rybacka w Kruszwicy (wraz z chodnikami) g)ulica Podgórna w Kruszwicy (wraz z chodnikami) Obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe (przedmiary robót są elementem pomocniczym). Uwaga ! Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego zawierającego pełen zakres zamówienia. Wymaga się załączenia formularza cenowego z rozbiciem na wymienione środki trwałe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000.00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10-09-2012.do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35, a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium-/Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Rynek, Rybacka, Podgórna wraz z przebudową ulic Podgórnej i Rybackiej z projektu Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy - etap I/ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje:
-wykonanie co najmniej 3 robót polegających na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) w jednym zadaniu (nie sumować wartości w ramach kilku zadań) (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie)
-wykonanie co najmniej 3 robót polegających na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej na terenie miejskim zabudowanym, o wartości co najmniej 1 000 000, 00 zł (jeden milion złotych) każda w jednym zadaniu (nie sumować wartości w ramach kilku zadań) (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie)
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności:
- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych- który kierował robotami budowlanymi w zakresie swojej specjalności nad co najmniej jedna budową/przebudową sieci kanalizacyjnej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion 00/100 PLN)
- drogowej - który kierował robotami budowlanymi w zakresie swojej specjalności nad co najmniej jedna budową/przebudową drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 600 000,00 zł ( sześćset tysięcy 00/100 PLN) ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnianiu warunków, kosztorys ofertowy, formularz cenowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 2.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 1 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 3 Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem tylko i wyłącznie zmiany umowy które będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 1) zaistnienia po zawarciu umowy wystąpienia siły wyższej. 2) gdy zaistnieje inna - niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna za którą, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia przy czym muszą być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pokój nr 30 (biuro obsługi interesanta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie przeznaczone do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Ogłoszenie UZP_Korekta.doc (27kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (156kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (40kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (31kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (26kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (45kB) pdf
zal_6_wzór umowy.pdf (85kB) pdf
FORMULARZ_SZCZEGOLOWY.doc (75kB) word


Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.001 (17090kB) zip
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.002 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.003 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.004 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.005 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.006 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.007 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.008 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.009 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.010 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.011 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.012 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.013 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.014 (17090kB) plik
Dok_Tech_Rewitalizacja_etap_I.zip.015 (15978kB) plik

Instrukcja_rozpakowania_plikow (19kB) pdf

pytanie do SIWZ 29_08_2012.doc (33kB) word
pytanie do SIWZ 30_08_2012.doc.doc (32kB) word


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (24 sierpnia 2012, 16:42:44)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (21 września 2012, 12:34:25)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1946