zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2015/2016

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.11.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 października 2015  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2015/2016

Numer ogłoszenia: 276066 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kruszwica.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2015/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Kruszwica w sezonie 2015/2016. Usługa musi być wykonana zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną, umową oraz wykazem dróg stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie obejmuje: 1. Odśnieżanie pługami z jednoczesnym zwalczaniem śliskości zimowej solarkami lub piaskarkami; 2. Zwalczanie śliskości zimowej solarkami przy użyciu solanki lub soli z piaskiem, 3. Odśnieżanie równiarkami samojezdnymi, spycharkami lub ładowarkami. 4. Użycie ładowarek i samochodów samowyładowczych do usuwania zwałowisk śnieżnych. 5. Odśnieżanie z użyciem pługów wirnikowych. 2. Wytyczne dla oferenta: - Szczegółowe informacje zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; - W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją usługi. - Zamawiający w celu prawidłowego prowadzenia czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych wymaga, aby oferent posiadał bazę na terenie Gminy Kruszwica. Miejsce wskazane przez oferent jest jednocześnie miejscem garażowania sprzętu wskazanego w ofercie. Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo kontroli miejsca wskazanego przez oferenta. - Zamawiający zamierza zrealizować zamówienie do dnia 31.12.2015r. w kwocie nie wyższej niż 100.000,00 zł..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Do 50% wartości zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE WYMAGA SIĘ
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda w jednym zadaniu ( nie sumować wartości w ramach kilku zadań) wraz z dokumentem potwierdzającym, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje narzędziami i urządzeniami, którymi realizowane będzie zamówienie t.j: 1. wykaz sprzętu: 1. Samochód ciężarowy lub ciągnik - nośnik do solarki i pługa: 2 szt. 2. Samochód ciężarowy lub ciągnik - nośnik do piaskarki i pługa: 2 szt. 3. Samochód ciężarowy lub ciągnik - nośnik pługa jednostronnego: 2 szt. 4. Ładowarko-spycharka (kołowa) lub równiarka: 1 szt. 5. Ładowarka o pojemności łyżki min. 1,0 m³: 2 szt. 6. Samochód ciężarowy lub ciągnik - nośnik pługa wirnikowego: 1 szt. 7. Samochód samowyładowczy do wywozu śniegu + ładowarka wraz z niezbędną obsługą: 1 zestaw Uwaga: Raz wykazany rodzaj sprzętu nie może być ponownie wskazany w innej pozycji wykazu. 2. Dysponowanie bazą na terenie gminy Kruszwica zlokalizowaną na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny; (oświadczenie zał nr 4)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnieniu warunków, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz cenowy, formularz oferty, oświadczenie o bazie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 902 - Czas reakcji - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kruszwica.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, p. 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, Biuro Obsługi Interesanta p. 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ.pdf (119kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (32kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (32kB) pdf
Zal_3_Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń.pdf (28kB) pdf
Zal_4_oświadczenie o bazie.pdf (22kB) pdf
Zal_5_wykaz usług.pdf (28kB) pdf
Zal_6_Kosztorys ofertowy.xlsx (42kB) excel
Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf
Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf
Zal_9_Wzór oferty.pdf (46kB) pdf
Zal_10_wzór umowy.pdf (47kB) pdf
Zal_11_Wykaz dróg-ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG.pdf (41kB) pdf
Zal_12_Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf (170kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_bip.pdf (47kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (16 października 2015, 13:45:21)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (3 listopada 2015, 13:40:39)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 481