zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.13.2015
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 grudnia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamieszczono pod ogłoszeniem  
Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego
Numer ogłoszenia: 335040 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95, jako paliwo silnikowe, oleju napędowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - tankowanie bezpośrednio do zbiorników samochodowych, ciągników i sprzętu ( kanistrów) paliw spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r.( Dz. U. 2015 r., poz. 1680 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych; ponadto muszą być zgodne( parametry nie gorsze) z normami : PN EN 228- benzyna bezołowiowa 95, PN EN 590 - olej napędowy; - przewidywana ilość oraz asortyment paliwa wynosi : Pb 95 - 7.000 l ON - 30.000 l Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilościowych zamawianego paliwa w zależności od potrzeb, w stosunku do szacowanej, wskazanej powyżej ilości. Zmiana zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy z tego powodu. - tankowanie paliwa zarówno do zbiorników pojazdów jak i kanistrów musi odbywać się bezgotówkowo - karta paliwowa (Zamawiający przewiduje potrzebę wydania ok. 35 szt. kart paliwowych przypisanych do wskazanych pojazdów oraz ok. 10 szt. kart wystawiona w celu realizacji dostaw służących do zasilania pozostałych urządzeń zamawiającego) lub wystawienie dokumentu wydania zewnętrznego (WZ), całodobowo we wszystkie dni tygodnia; W przypadku zadeklarowania kart paliwowych muszą być one ważne przez okres 12 miesięcy, a cena kart musi zostać wliczona w cenę paliwa; - paliwa będą odbierane przez Zamawiającego ze stacji paliw Wykonawcy na podstawie pisemnego wykazu pracowników Zamawiającego oraz wykazu pojazdów, maszyn i urządzeń, aktualizowano na bieżąco przez Zamawiającego. - Wykonawca w ofercie określi sposób rozliczenia bezgotówkowego tankowania poprzez wskazanie karta paliwowa lub WZ; - W przypadku zadeklarowania WZ do każdego tankowania zostanie wystawiony dokument WZ, który zostanie podpisany przez uprawnionego pracownika Wykonawcy oraz osobę pobierającą paliwo. Dokument WZ będzie przekazany osobie pobierającej paliwo; - tankowanie paliwa odbywać się będzie sukcesywnie - w zależności od potrzeb - w stacjach paliwowych Wykonawcy wskazanych w /Wykazie stacji paliw/; - Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację usytuowaną w mieście Kruszwica; - Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu paliwo po cenach jednostkowych brutto obowiązujących w dniu tankowania paliwa pomniejszony o ustalony rabat. - wystawienie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za zakup paliwa - Ustalone są następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-tego dnia miesiąca i od 16- tego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Do faktury należy dołączyć zestawienie wszystkich transakcji zawierające: miejsce sprzedaży, datę sprzedaży, nr rejestracyjny pojazdu, tankowanie do kanistra, rodzaj i ilość tankowanego paliwa, cenę jednostkowa netto , cenę brutto; - wykaz pojazdów oraz wykaz osób uprawnionych do odbioru paliw będzie stanowił załącznik do umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w wykazie tj. wprowadzenia lub wykreślenie dodatkowych pojazdów lub osób; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.40.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przedstawi - aktualna koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, Nr89, poz. 1059z późn. zm.)III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca przedstawi, że dysponuje co najmniej jedną stacja paliw położoną na terenie miasta Kruszwica oraz przedstawi Wykaz stacji paliw, w których jest możliwe tankowanie bezgotówkowe z zastrzeżeniem, że Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację na terenie każdego województwa.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości, co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie o spełnieniu warunków, formularz ofertowy, kosztorys cenowy, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, wykaz stacji,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 902 - Stały upust - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (113kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (33kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf
Zal_3_Kosztorys ofertowy.pdf (26kB) pdf
Zal_4_Wzór oferty.pdf (47kB) pdf
Zal_5_Wzór_umowy.pdf (36kB) pdf
Zal_6_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf
Zal_7_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ_14_12_2015.pdf (47kB) pdf
UWAGA zmiana wzoru umowy
Zal_5_Wzór_umowy_ POPRAWIONY.pdf (37kB) pdf

Uniewaznienie_BIP.pdf (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Monika Winiarczyk (8 grudnia 2015, 14:27:24)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (16 grudnia 2015, 10:51:10)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 397