zamówienie na:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica w latach 2016-2020

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.9.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica w latach 2016-2020
Numer ogłoszenia: 63649 - 2016;
data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Kruszwica w latach 2016-2020. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Kruszwica i jednostek organizacyjnych Gminy. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. 1.Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: a) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, w tym: - możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stopa redyskonta weksli pomniejszona lub powiększona o stałą w okresie realizacji zamówienia marżę banku określoną w złożonej ofercie (ale nie mniej niż 0,5 %), przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji redyskonta weksli, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem, b) Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: - dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, - możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, c) lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych (nie dotyczy jednostek organizacyjnych), d)Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: - przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, w godzinach pracy Zamawiającego - przelewy złożone w formie papierowej do godziny 14:00 powinny być realizowane w tym samym dniu, - możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych e) Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 5 stanowisk ( 2 dla: Urzędu Miejskiego W Kruszwicy i po jednym dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy), w tym: - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, - przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank, - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 6 godzin, - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat, - przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb, f) System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: - usługę płatności masowej dla jednego rachunku Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, - dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, - możliwość dokonywania przelewów bankowych, -generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, - pełną informację o dacie i godzinie operacji, -przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, -umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, -wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania, -system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami, g) Wydawanie blankietów czekowych. h) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. i) Zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy. j) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. k) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego (maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 PLN) w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w Kruszwicy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, - każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, - kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, - zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, - odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu, - zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego, - w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
2.Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 3.Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. 4. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym. 5. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 6. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Kruszwica i jej jednostek organizacyjnych żadnych innych opłat niż określone w SIWZ.
Ilości rachunków i przeprowadzanych operacji wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, wykaz jednostek organizacyjnych, stanowią podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego. Podana liczba transakcji stanowi średnią miesięczną ilość przeprowadzonych transakcji.
Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej PLN.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.. II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychDo 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski lub inne dokumenty potwierdzające zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. (Dz.U.2015.128 z późn. zm.), lub innych przepisów prawa. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu usługi w zakresie obsługi budżetowej jednostek samorządu terytorialnego przez okres co najmniej jednego roku. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada placówkę (oddział lub filię) na terenie miasta Kruszwica lub oświadczy, że taka placówkę zobowiązuje się otworzyć w terminie nie później niż na dzień podpisania umowy. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) formularz cenowy, formularz oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 48
2 - Oprocentowanie rachunku bieżącego i pomocniczego - 12
3 - Oprocentowanie lokat terminowych - 30
4 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym,podstawowym - 10
IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie ulega zmianie. /zmianę wprowadza się aneksem umownym/ IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.24. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.30. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - na uslugi procedura uproszczona.pdf (146kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (42kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf
Zal_3_formularz cenowy.pdf (30kB) pdf
Zal_4_Formularz oferty.pdf (47kB) pdf
Zal_5_wykaz_jednostek_organizacyjnych.pdf (27kB) pdf
Zal_6_wykaz usług.pdf (28kB) pdf

1_Odpowiedź _ 03.06.2016_BIP.pdf (38kB) pdf
2_odpowiedź__06.06.2016_BIP.pdf (381kB) pdf
3_odpowiedz_06.06.2016_BIP.pdf (1891kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIP.pdf (47kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Królikowska
Opublikował: Małgorzata Królikowska (1 czerwca 2016, 11:51:11)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (10 czerwca 2016, 12:11:30)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 640