zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.10.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski
Numer ogłoszenia: 82683 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski od km 0+000 do km 0+360,36. Zakres zadania branży drogowej obejmuje: -wykonanie wzmocnienia jezdni o nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej o szerokości 5 m, lokalne wykonanie jej poszerzeń, -wykonanie chodników, -wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz bitumicznych, -dowiązanie do istniejących nawierzchni drogi powiatowej nr 2576C -wykonanie poboczy oraz rowów i muld odwadniających -wykonanie humusowania. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2576C Piecki - Piaski - Wola Wapowska. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,00 - 5,30 m oraz lewostronne ciągi piesze, których nawierzchnię planuje się do częściowego wykorzystania - przełożenie. Na włączeniu drogi powiatowej znajduje się wyspa, która umożliwia manewry skrętu powodujące możliwość kolizji - konieczne jest uporządkowanie ruchu na skrzyżowaniu. W stanie istniejącym znajdują się zjazdy z kostki betonowej oraz gruntowe do przyległych posesji. Odwodnienie odbywa się na przyległe tereny. Zakłada się wzmocnienie istniejącej jezdni o szerokości 5,00 m o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie lokalnie frezowania oraz ułożenie dwóch warstw mieszanki bitumicznej a także lokalne wykonanie poszerzeń jezdni. Wzdłuż jezdni projektowane są ciągi piesze zlokalizowane częściowo przy jezdni, częściowo oddzielone od jezdni pasem zieleni. Parametry techniczne projektowanego odcinka drogowego: -Kategoria obiektu budowlanego: XXV -Klasa drogi - L -Prędkość projektowa: 30 km/h -Szerokość jezdni: 5,0m -Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% jednostronne Trasę w planie dostosowano do istniejącej jezdni z lokalnymi korektami (poszerzenia, zmiana szerokości jezdni na łukach poziomych). Trasa w planie składa się z odcinków prostych wyokrąglonych na załamaniach łukami poziomymi. Szczegółowy wykaz elementów trasy oraz współrzędnych punktów głównych załączono do projektu. Łączna długość projektowanej trasy w planie: 360,36 m. Na włączeniu do drogi powiatowej dokonano korekty trasy wraz z wprowadzeniem wyspy kanalizującej ruch. Profil podłużny odcinka objętego opracowaniem zaprojektowano przy założeniu właściwego odwodnienia i dostosowania do przyległych zjazdów i ukształtowania terenu. Założenia ogólne przy projektowaniu profilu podłużnego: -zapewnienie spadków podłużnych i porzecznych pozwalających na właściwe odwodnienie odcinka -dostosowania wysokościowego do istniejących zjazdów -dowiązania wysokościowego do jezdni istniejącej w obrębie skomunikowania z istniejącymi nawierzchniami dróg -dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu -uwzględniając przebieg istniejącej jezdni (z odchyleniami w stosunku do stanu istniejącego w celu uzyskania spadków umożliwiających właściwe odwodnienie drogi, płynności przebiegu drogi i wzmocnienie konstrukcji) Szerokości jezdni wynosi 5,0 m z poszerzeniem na łukach poziomych. Spadki poprzeczne jezdni określono jako jednostronne o wartości pochylenia 2% w celu zapewnienia właściwego odwodnienia. Na włączeniu projektowanej jezdni do istniejących jezdni spadek poprzeczny należy dopasować do spadku poprzecznego jezdni drogi istniejącej - przy drodze powiatowej do jej spadku podłużnego, który również poddano korekcie ze względu na zmianę geometrii skrzyżowania. Szerokość chodników wynosi 2,0 m - bezpośrednio przy jezdni, 1,5 m w przypadku oddzielenia ich pasem zieleni. Szerokości poboczy wynosi 0,75 m. Grupę nośności podłoża zaliczono do kategorii G3. Planuje się wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy profilowej i ścieralnej z betonu asfaltowego po uprzednim wykonaniu lokalnego frezowania istniejącej nawierzchni. W miejscach, gdzie projektowana jezdnia ma większą szerokość niż jezdnia istniejąca projektuje się wykonanie poszerzenia. W celu właściwego odwodnienia jezdni i zachowania odpowiednich spadków podłużnych w km od 0+263,30 do 0+292,30 projektuje się usunięcie istniejącej warstwy bitumicznej oraz wykonanie profilowania kruszywem pod warstwy bitumiczne . Przyjęto następującą konstrukcję dla poszerzenia jezdni: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, wg WT2 - gr. 4 cm; -warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC11W, wg WT2 - gr. min. 4 cm układana na całej szerokości jezdni łącznie z wzmocnieniem; -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm; -warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 mm, wg WT4 - gr. 20 cm; -warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm; -grunt rodzimy zagęszczony; Na połączeniu wzmocnienia jezdni z poszerzeniem należy zastosować geosiatkę z włókien szklanych wstępnie przesączoną asfaltem. Przyjęto następującą konstrukcję dla wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, wg WT2 - gr. 4 cm -warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC11W, gr. min 4 cm -istniejąca konstrukcja jezdni lokalnie po frezowaniu Przyjęto następującą konstrukcję dla jezdni w km 0+263,30 - 0+292,30: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, wg WT2 - gr. 4 cm; -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, wg WT2 - gr. 4 cm; -warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm; -warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 mm wg WT4 - gr. min. 10 cm; -istniejąca konstrukcja jezdni po usunięciu warstwy bitumicznej; -grunt rodzimy zagęszczony; Przyjęto następującą konstrukcję dla nawierzchni chodników: -warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 6 cm; -warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm; -grunt rodzimy zagęszczony; Warstwę ścieralną wykonać częściowo z kostki z odzysku (do wykorzystania przewiduje się 80% istniejącej kostki betonowej drogowej szarej) Przyjęto następującą konstrukcję dla nawierzchni chodników na podbudowie: - warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 8 cm; - podbudowa z betonu C8/10, gr. 15 cm; - warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm; - grunt rodzimy zagęszczony; Przyjęto następującą konstrukcję dla nawierzchni zjazdów o nawierzchni z kostki: - warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej, gr. 8 cm; - podbudowa z betonu C8/10, gr. 15 cm; - warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm; - grunt rodzimy zagęszczony; Przyjęto następującą konstrukcję dla nawierzchni zjazdów o nawierzchni bitumicznej: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm wg WT2; -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4 cm; -podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, 0/31,5 mm, wg WT4 - gr. 20 cm; -warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5 - gr. 15 cm; -grunt rodzimy zagęszczony; Przyjęto następującą konstrukcję dla wyspy na skrzyżowaniu: -warstwa ścieralna z kostki kamiennej 8/11 cm; -podsypka z miału granitowego 0,75-2mm, gr. 5 cm; -podbudowa z betonu C8/10, gr. 15 cm; -warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm; -grunt rodzimy zagęszczony; Jako obramowanie jezdni z przylegającym chodnikiem należy wykonać krawężnik 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wystający na 12 cm ponad jezdnię. Lokalnie, w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia jezdni należy zamontować krawężnik 15x22 cm wystający na 3 cm ponad krawędź jezdni. Jako obramowanie ciągów pieszych przewidziano wykonanie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z oporem. Zjazdy z kostki betonowej należy zakończyć opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Na połączeniu zjazdów z jezdnią, należy zamontować krawężnik 15x22 cm wystający na 3 cm ponad krawędź jezdni. Jako obramowanie należy wykonać oporniki 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Jako obramowanie wyspy kanalizującej projektuje się wykonanie krawężnika kamiennego 25/15x30 cm, w miejscu przekraczania wyspy - opornik kamienny 15x30 cm. Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów dla wykonania poszerzeń jezdni i zjazdów, poboczy oraz muld i rowów odwadniających a także usunięcie warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonanie humusowania. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić zamiar ich rozpoczęcia gestorom urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz zapoznać się z naniesieniami tych urządzeń. Roboty ziemne wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych i przekrojami poprzecznymi. Warunki gruntowo - wodne. Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych podłoża gruntowego oraz przekopów kontrolnych podłoże gruntowe zakwalifikowano jako G3. Powyższe założenia ustalono na podstawie wykonanych badań w wybranych losowo punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie występujące warunki odmienne od założonych do projektowania należy zweryfikować przyjęte rozwiązania mając na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nośności podłoża i podbudowy oraz zapewnienie warunku mrozoochronności konstrukcji. Na odcinku bez obramowań jezdni odwodnienie przewidziano jako powierzchniowe do przyległych rowów i muld odwadniających za pomocą odpowiedniego ukształtowania pochyleń podłużnych i poprzecznym (zgodnie z profilem podłużnym). Rowy i muldy należy wykonać wraz z wykonaniem humusowania - w zależności od szerokości pasa drogowego - o głębokości od 0.3 m do 0,5 m, o pochyleniu skarp 1:1,5. W celu właściwego odpływu wody do wykonanych rowów projektuje się wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem 15x22 z umocnieniem odpływów narzutem kamiennym. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują: -lokalne frezowanie istniejącej konstrukcji jezdni, -lokalne usunięcie warstwy bitumicznej jezdni, -rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów, -rozbiórkę istniejących chodników (wykorzystanie 80% betonowej kostki drogowej szarej) -rozbiórkę istniejących obramowań jezdni oraz chodników, -usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. Gruz z rozbiórek i materiały nie nadające się do ponownego wykorzystanie Wykonawca wywiezie na własne składowisko oraz zapewni ich utylizację. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z załączonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorów urządzeń oraz uwzględnieniem zawartych w nich uwag dotyczących prowadzenia prac w rejonie urządzeń oraz warunków zabezpieczenia infrastruktury. Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W przypadku natrafienia na nieokreślone uzbrojenie należy powiadomić odpowiednich gestorów. W przypadku występowania w terenie urządzeń infrastruktury podziemnej niewidocznych podczas opracowania projektu, należy przeprowadzić ich regulację w celu dostosowania do projektowanych nawierzchni. Należy powiadomić gestorów urządzeń podziemnych o terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach. Roboty budowlane w obrębie urządzeń obcych należy w miarę możliwości wykonywać ręcznie oraz z należytą ostrożnością. 2.Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a)Projekt budowlano - wykonawczy /Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36 b)Projekt stałej organizacji ruchu /Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski/ opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36 c)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru /Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski/ opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36 3.Wytyczne dla oferenta: a)Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlano - wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiary robót są elementami pomocniczymi. b)W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c)Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. d)Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego na odcinku prowadzonych prac. e)Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców i użytkowników o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń i obwieszczeń. f)Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. Należy pisemnie powiadomić gestorów o terminach rozpoczęcia prac zgodnie z warunkami uzgodnień. g)Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia kosztorysu powykonawczego, w którym będzie należało wyodrębnić wartości oraz ilości robót wykonanych na odcinkach od km 0+000 do km 0+290 oraz odrębnie od km 0+290 do km 0+360,36 zgodnie z dokumentacją techniczną. h)Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.1.5) Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.06.2016r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017;z podaniem tytułu: Wadium- /Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski/ b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej -dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni bitumicznej, której to powierzchnia jednostkowa wynosiła co najmniej 2.300,00 m² Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2013, poz.1409 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej . UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków, pełnomocnictwo jeśli dotyczy,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - 10
IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1)w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2)w przypadkach określonych w § 17 ust. 1 tj. (Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy,2)udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy,3)siły wyższej,) oraz w przypadkach określonych § 5 ust. 1-3 (tj. 1.Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.3.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.) 3)w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.24.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 


SIWZ - na roboty procedura uproszczona.pdf (177kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (33kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (33kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (28kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (28kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (47kB) pdf
Zal_6_Wzór umowy.pdf (113kB) pdf
Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (37kB) pdf
Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (44kB) pdf

Dokumentacja
Projekt Budowlano - wykonawczy -1.zip (1060kB) zip
Projekt Budowlano - wykonawczy -2.zip (10350kB) zip
Projekt Budowlano- wykonawczy -3.zip (3923kB) zip
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.zip (2420kB) zip
0134_SST.zip (9451kB) zip
0134_6_Uzgodnienia.zip (5584kB) zip
0134_PRZEDMIAR ROBÓT.zip (234kB) zip
0134_KOSZTORYS OFERTOWY.zip (83kB) zip

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIP.pdf (48kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Królikowska (13 czerwca 2016, 13:37:29)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (1 lipca 2016, 09:48:30)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 581