zamówienie na:

Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica

zamawiający: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: ZZ/01/01/2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica
Numer ogłoszenia: 110751 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Oświaty i Wychowania , ul. Kościuszki 30, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3516059, faks 052 3516059.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kruszwica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 Miejsce świadczenia zamówienia - Gmina Kruszwica. 1. Dowożenie i odwożenie obejmuje szkoły: - Zespół Szkół Ogólnokształcących - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy - Szkołę Podstawową Nr 1 w Kruszwicy - Szkołę Podstawowa w Polanowicach - Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy - Szkołę Podstawową w Chełmcach - Szkołę Podstawową w Rusinowie - Szkołę Podstawową w Sławsku Wielkim - Szkołę Podstawową w Woli Wapowskiej - Gimnazjum nr 3 w Bachorcach 2. Dowożenie nie może rozpoczynać się wcześniej niż o godz. 7:00. 3. Dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej. 4. Uczniowie muszą być dowiezieni do szkół w godzinach 7:45- 8:45. 5. Opiekę nad uczniami w trakcie dowożenia zapewnia Zamawiający. 6. Przystanki w poszczególnych miejscowościach zostaną usytuowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Przewozy dzieci i młodzieży odbywają się na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych zakupionych przez Zamawiającego u Przewoźnika zamówienia. 8. Przewozy będą odbywały się zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). 9. W czasie dowożenia przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia miejsc siedzących dla dowożonych uczniów zgodnie z ilością sprzedanych miejsc. 10. Symbol CPV - 60.13.00.00-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 11. Przewidywana ilość uczniów dowożonych z danego obwodu do poszczególnych szkół wynosi ogółem 75 dzieci i szczegółowo określona jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 12. Przed złożeniem oferty wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia na miejscu i dokonać przeglądu tras w porozumieniu z dyrektorami szkół. Miejsce świadczenia zamówienia - Gmina Kruszwica. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przedstawi aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi być spełniony osobno przez każdego z Wykonawców)III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeśli przedstawi wykaz co najmniej 12 autobusów (autobusy od 39 miejsc i więcej w tym 2 autobusy od 55 miejsc) i nie starsze niż 5 lat (rok produkcji nie starszy niż 2011 r). (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie.)III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości, co najmniej 500 000,00 zł ( pięćset tysięcy 00/100 PLN),
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, formularz cenowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Czas podstawienia autobusu zastępczego - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p. 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (247kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (171kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków.pdf (219kB) pdf
Zal_3_formularz ofertowy.pdf (249kB) pdf
Zal_4_Wykaz dowożonych dzieci.pdf (216kB) pdf
Zal_5_Wykaz pojazdów.pdf (226kB) pdf
Zal_6 wzór umowy.pdf (168kB) pdf
Zal_7_Formularz cenowy.pdf (106kB) pdf
Zal_8_Lista podmiotow grupa kapitalowa[1].pdf (276kB) pdf
Zal_9_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (310kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIP.pdf (264kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Królikowska (29 czerwca 2016, 14:56:03)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (7 lipca 2016, 13:23:53)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 450