zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce – Stodólno etap I

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.11.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno etap I
Numer ogłoszenia: 121571 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3515010, faks 52 3516021.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno w miejscowości Kraszyce od km 0+000 tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2450C do km 1+000. Długość odcinka: 1,0 km. W ciągu drogi nie występują skrzyżowania z innymi drogami. Równolegle do pasa drogi gminnej zlokalizowano sieć wodociągową z której wyprowadzono przyłącza wodociągowe biegnące w poprzek drogi. Droga powiatowa nr 2450C w miejscu skrzyżowania z drogą gminną nr 150804C przebiega w odcinku prostym. Droga powiatowa posiada jezdnię bitumiczną szerokości 5,0m oraz obustronne pobocza i rowy przydrożne. Droga gminna nr 150804C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2450C do km 1+293,87 posiada nawierzchnię z podwójnego utrwalenia emulsją asfaltową z grysami ułożoną na podbudowie z kruszywa łamanego szerokości 3,5 ÷ 4,0m, grubość ok. 2cm. Na dalszym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową częściowo z domieszkami z kruszywa łamanego. Wzdłuż drogi lokalnie występują jednostronne i obustronne rowy przydrożne, przy czym rowy nie posiadają ciągłości. W km 0+700,10; km 0+957,60 i km 1+237,20 pod koroną drogi wykonano przepusty betonowe o średnicy 60cm. Przepusty nie posiadają ścianek czołowych i umocnień wylotów. W pasach zieleni i na rowach występuje roślinność trawiasta oraz drzewa o zróżnicowanych gatunkach i wieku. Na całej długości drogi nr 150804C w jej sąsiedztwie występują pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa. Na całej długości odcinka brak jest podziemnych elementów infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i kanalizacyjnej. Wzdłuż pasa drogowego przebiega sieć wodociągowa, lokalnie ingerująca w pas drogowy. Lokalnie występują wzdłuż drogi napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne, z poprzecznymi, napowietrznymi przyłączami. W ciągu drogi występują zjazdy na pola oraz do gospodarstw i budynków. Wszystkie zjazdy posiadają nawierzchnię gruntową. Drogę zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi inwestora, z zachowaniem ograniczeń wynikających z warunków terenowych. Przyjęto następujące parametry projektowe: Parametry techniczne projektowanej drogi: - kategoria ruchu KR1 - prędkość projektowa - 40 km/h - szerokość jezdni bitumicznej 5,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi - odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych na przyległe istniejące i projektowane rowy odwadniające - zapewnienie możliwości swobodnego dojazdu do posesji oraz pól uprawnych - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykorzystanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego jako część nowej podbudowy drogi. Roboty rozbiórkowe obejmują: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni na włączeniu w drogę powiatową nr 2410C na odcinku długości 10m - frezowanie istniejącej nawierzchni z emulsji asfaltowej z grysami - rozbiórkę istniejących rur przepustów pod korona drogi - rozbiórkę istniejących rur przepustów pod zjazdami Zakres robót ziemnych obejmuje: - usunięcie warstwy humusu - wykonanie wykopów - w tym korytowanie drogi, wykonanie rowów i profilowanie istniejących - wykonanie nasypów wraz z formowaniem poboczy gruntowych - odkrycie i zasypanie przepustów - wykonanie koryt pod zjazdy - ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawą W planie przebieg trasy dostosowano do warunków terenowych, istniejącego zagospodarowania terenu, szerokości pasa drogowego oraz przebiegu istniejącej jezdni. Odcinek drogi nr 150804C objęty opracowaniem oznaczono w projekcie jako A-B. W planie występują załamania i łuk poziomy o promieniu 500m. Wykaz punktów głównych tras oraz projektowane parametry geometrii w planie przedstawiono na rys. nr 2 oraz w opracowaniach /wykaz punktów głównych trasy/ i /wykaz elementów trasy/. Jezdnia na całej długości trasy szer. 5m. Spadki poprzeczne jezdni zmienne, jednostronne o zmiennym kierunku i wartości 2%. Na całej długości drogi zaprojektowano wykonanie obustronnych poboczy gruntowych, o parametrach jak dla gruntów nasypowych zgodnie ze specyfikacją techniczną. Na włączeniu w drogę powiatową nr 2450C zaprojektowano wykonanie przecięcia krawędzi jezdni łukami o promieniach 8m. Profil podłużny drogi odwzorowuje stan istniejący, wyniesiony na wysokość umożliwiającą wykonanie warstwy profilowej z kruszywa łamanego o grubości minimalnej w przekroju 5cm, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności przebiegu oraz prawidłowego odwodnienia drogi, placu i zjazdów. Przyjęto następującą konstrukcję dla zjazdów do posesji i na pola: - 5cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2. - 15 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 wg WT-4 - 15cm - warstwa odcinająca z piasku lub pospółki Na odcinkach gdzie przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa łamanego (włączenie w drogę powiatową w km 0+000,00 ÷ 0+010,00) oraz na odcinku istniejącej nawierzchni gruntowej w km 1+293,87÷1+745,67 zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni: - 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2. - 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2. - 20 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 - 22 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5. (Warstwa wzmacniająca podłoże o E2 = 80MPa, pełniąca również rolę warstwy mrozoochronnej). Na odcinkach istniejącej nawierzchni bitumicznej z emulsji asfaltowych z grysami w km 0+010,00 ÷ 1+293,87 zaprojektowano frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykorzystanie jej podbudowy z kruszywa jako części podbudowy nowej nawierzchni. Zaprojektowano nawierzchnię o następującej konstrukcji: - 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2. - 4cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2. - śr. 10 cm (min. 5cm w przekroju) - warstwa profilowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 - istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego Po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej istniejącą podbudowę z kruszywa łamanego przewidziano do poszerzenia umożliwiającego wykonanie nawierzchni jezdni szer. 5m z odsadzkami w kolejnych warstwach konstrukcyjnych (łączna szerokość podbudowy 5,3m). Poszerzenia jezdni należy wykonać w konstrukcji analogicznej jak nawierzchnia jezdni na odcinkach o nowej nawierzchni. Na całości opracowania zaprojektowano obustronne pobocza szerokości 0,75m o spadkach poprzecznych 8% wzdłuż dolnej krawędzi jezdni oraz spadek jak na jezdni od strony wyższej krawędzi jezdni. Na całym odcinku drogi objętym opracowaniem odwodnienie drogi powierzchniowe, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych gł. 60cm ze skarpami o spadkach 1:1,5. Szerokość dna rowu 40cm, głębokość rowu 60cm. Z uwagi na występujący w pasach zieleni drzewostan, nie przewidziano nadania ciągłości rowom przydrożnym i włączeniu ich do przepustów pod koroną drogi. Jedynie odcinki rowów przydrożnych występujące bezpośrednio w sąsiedztwie przepustów będą miały z nimi połączenie. Na odcinkach tych zaprojektowano wykonanie pod zjazdami przepustów z rur karbowanych HPED o 40cm, zagłębionych poniżej dna rowu na 5cm, w celu uzyskania minimalnego przekrycia. Wyloty przepustów umocnić narzutem kamiennym gr. 15cm układanym na podkładzie z betonu C8/10. Przepusty pod koroną drogi przewidziano do remontu w zakresie wymiany istniejących rur betonowych przepustów śr. 60cm na rury żelbetowe śr. 60 na tych samych rzędnych wlotów i wylotów (bez zmiany warunków przepływu w przepuście). Rury należy ułożyć na ławie żwirowej grubości 20cm. Na wlotach i wylotach przepustów zaprojektowano wykonanie betonowych, prefabrykowanych ścianek czołowych. Na odcinakach przy przepustach pod koroną drogi przewiduje się montaż barier ochronnych. Na odcinkach dł. 10m bezpośrednio nad przepustami należy zamontować bariery o maksymalnej szerokości współpracującej W2, równolegle do krawędzi jezdni, w odległości prowadnicy 0,75m od krawędzi jezdni. Przed i za tym odcinkiem należy wykonać odcinki najazdowe dł. 10m odgięte od linii krawędzi jezdni w stosunku 1:20 z barier o maksymalnej szerokości współpracującej W5. Dla wszystkich odcinków barier wymagany minimalny stopień powstrzymywania N1. Zakres robót drogowych obejmuje wykonanie prac na odcinku od km 0+000 do km 1+000. Wycinkę i nasadzenia drzew należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną na całym odcinku objętym opracowaniem. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt wykonawczy /Przebudowa drogi gminnej 150804C Kraszyce - Stodólno/ opracowany przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót /Przebudowa drogi gminnej 150804C Kraszyce - Stodólno/ opracowane przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. c) Projekt stałej organizacji ruchu pn. /Przebudowa drogi gminnej 150804C Kraszyce - Stodólno/ opracowany przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. 3. Wytyczne dla oferenta: a) Szczegółowe informacje zawierają projekt wykonawczy, stałej organizacji ruchu oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiar robót sjest elementem pomocniczym b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego na odcinku prowadzonych prac. e) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców i użytkowników o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń i obwieszczeń. f) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. Należy pisemnie powiadomić gestorów o terminach rozpoczęcia prac zgodnie z warunkami uzgodnień. g) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16.000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.07.2016r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno etap I / b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej -dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni bitumicznej, której to powierzchnia jednostkowa wynosiła co najmniej 5.000,00 m² Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie)
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2013, poz.1409 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: -kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej . UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 PLN).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, formularz oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1)w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2)w przypadkach określonych w § 17 ust. 1 tj. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy, 2)udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy, 3)siły wyższej oraz z przypadkach określonych w § 5 ust. 1-3 tj. 1.Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. 3.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 3)w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.24..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica p.30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
SIWZ - na roboty procedura uproszczona.pdf (420kB) pdf
Zal_1_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (170kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (169kB) pdf
Zal_3_Wykaz osób.pdf (130kB) pdf
Zal_4_wykaz robót.pdf (131kB) pdf
Zal_5_Wzór oferty.pdf (247kB) pdf
Zal_6_wzór umowy.pdf (248kB) pdf
Zal_7_Lista podmiotow grupa kapitalowa.pdf (271kB) pdf
Zal_8_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (310kB) pdf

Dokumentacja
Część formalno opisowa.zip (5312kB) zip
Organizacja ruchu.zip (2308kB) zip
Plan sytuacyjny Arkusz 1.zip (7996kB) zip
Plan sytuacyjny Arkusz 2.zip (9283kB) zip
Profil podłużny.zip (1037kB) zip
Przekroje konstrukcyjne.zip (1228kB) zip
przekroje poprzeczne.zip (4096kB) zip
SST.zip (3168kB) zip
Wykazy i zestwienia.zip (2202kB) zip

kosztorys ofertowy.zip (30kB) zip


Odpowiedzi na pytania do SIWZ
1_Odpowiedź na zapytanie do SIWZ_18.07.2016_BIP.docx (16kB) word
kosztorys ofertowy edytowalny.xlsx (33kB) excel
przedmiar robót.pdf (424kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIP.pdf (268kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Królikowska (6 lipca 2016, 11:22:39)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (1 sierpnia 2016, 12:01:53)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 637