zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.3.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 marca 2017  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem 
Przebudowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 9235077700000, ul. ul. Nadgoplańska  4, 88150   Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych w zakresie dróg dojazdowych, miejsc parkingowych oraz placów utwardzonych na Osiedlu Zagople w Kruszwicy. Zakres opracowania obejmuje: - przebudowę istniejących jezdni oraz rozbudowę dróg dojazdowych o szerokości 5,5m i 6,0m o długości całkowitej odcinków objętych opracowaniem 478,20m - wykonanie oraz remont istniejących ciągów pieszych o szerokości od 1,5 m do 3,0 m z kostki betonowej -wykonanie oraz remont istniejących zatok parkingowych z drogowej kostki betonowej -wykonanie placów utwardzonych z drogowej kostki betonowej -wykonanie kanalizacji deszczowej jako obiektu infrastruktury technicznej dla odwodnienia powierzchni projektowanych nawierzchni drogi - korekta istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowych -przebudowa sieci oraz punktów oświetlenia ulicznego W stanie istniejącym na obszarze objętym zadaniem inwestycyjnym zlokalizowane są drogi dojazdowe do bloków mieszkalnych wraz z ciągami komunikacji pieszej oraz miejscami parkingowymi. Odcinki projektowane oznaczone w opracowaniu jako A-B i E-F posiadają włączenie w ul. Kujawską. Ulica Kujawska posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości od 7,0 m do 7,25 m. z chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej po prawej stronie przylegającym do jezdni oddzielony krawężnikiem betonowym. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni na terenie objętym opracowaniem (włączenia projektowanych dróg) zlokalizowano ściek przykrawężnikowy wykonany z kostki betonowej. W ciągu ul. Kujawskiej wyznaczono przejścia dla pieszych w rejonie szkoły. Na obszarze projektowanego odcinka A-B w stanie istniejącym zlokalizowana jest droga dojazdowa o nawierzchni z drogowej kostki betonowej i szerokości zmiennej od 4,50 do 11,0m. Początek odcinka istniejącego stanowi włączenie w ul. Kujawską, koniec utwardzenie umożliwiające zawracanie wykonane wokół istniejącej stacji transformatorowej. W stanie istniejącym brak jest jednoznacznie wyznaczonych miejsc parkingowych oraz nie wskazano sposobu parowania pojazdów w związku z czym parkowanie odbywa się na istniejącej jezdni. Ciągi piesze początkowo występują tylko po lewej stronie jezdni jako chodnik przylegający do jezdni oddzielony krawężnikiem drogowym następnie oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości zmiennej z wykonanymi dojściami do parkujących pojazdów. Po prawej stronie drogi chodnik zlokalizowano od granicy działek 106/115 i 106/50 jako oddalony od krawędzi jezdni i oddzielony pasem zieleni o szerokości zmiennej z wykonanymi dojściami do parkujących pojazdów. Przedmiotowe ciągi piesze wykonano o szerokości zmiennej (od 2,50 do 3,50m) i nawierzchni z kostki betonowej w sposób zapewniający skomunikowanie klatek schodowych z droga dojazdową i zaparkowanymi pojazdami. Na obszarze projektowanego odcinka C-D w stanie istniejącym wyodrębnione są jedynie ciągi piesze o szerokości 3,50m o nawierzchni betonowej zapewniające skomunikowanie mieszkańców z drogami dojazdowymi oznaczonymi w projekcie jako odcinki A-B i E-F. Dojścia do klatek schodowych wykonano o nawierzchni z kostki betonowej. W ciągu odcinka C-D brak jest wydzielonych jezdni i ulic dla pojazdów wobec czego ruch kołowy odbywa się po nawierzchni gruntowej. Dodatkowo na tym obszarze zlokalizowano kontenery na odpady usytuowane również na nawierzchni gruntowej. Na obszarze projektowanego odcinka E-F zlokalizowano drogę dojazdową. Na początkowym odcinku od włączenia w ul. Kujawską do km 0+035,35 droga dojazdowa posiada jezdnię szerokości 5,5m o nawierzchni z drogowej kostki betonowej z wyodrębnionymi zatokami parkingowymi do parkowania równoległego. Po lewej stronie zalkalizowano plac utwardzony dla kontenerów na odpady oddzielony od zatok parkingowych chodnikiem dla pieszych. Na dalszym odcinku, tj. do utwardzenia wykonanego w sposób analogiczny jak na istniejącym odcinku A-B umożliwiając wykonanie manewru zawracania, posiada jezdnię szerokości od 5,0 do 10,0 m o nawierzchni betonowej posiadającą liczne spękania i ubytki. Na tym odcinku brak jest w sposób jednoznaczny wydzielonych zatok parkingowych w związku z czym parkowanie odbywa się na istniejącej jezdni oraz na przyległych terenach zielonych. Ciągi piesze na tym odcinku występują po obu stronach drogi. Początkowo o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej wykonane jako przylegające do miejsc parkingowych oddzielone krawężnikiem betonowym. Na dalszym odcinku po stronie lewej przebudowywanego odcinka istniejący chodnik betonowy o szerokości 2,65m jest przylegający do jezdni i oddzielony krawężnikiem betonowym. Po prawej stronie drogi chodnik betonowy o szerokości 2,50m oddzielono od nawierzchni jezdni pasem zieleni o szerokości zmiennej z dojściami wykonanymi z płyt chodnikowych do parkujących pojazdów na jezdni. Odwodnienie dróg gminnych na odcinkach objętym opracowaniem odbywa się poprzez istniejące wpusty kanalizacji deszczowej przewidziane bieżącym opracowaniem do wymiany i regulacji (zgodnie z projektem branżowym). W stanie istniejącym słupy oświetlenia ulicznego zlokalizowane są przy istniejących ciągach pieszych. W związku z dokonywaną korektą przebiegu trasy planuje się przestawienie oraz wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą (projekt branżowy). Teren, na którym realizowana jest inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej. Uzbrojenie terenu: 1) Sieć energetyczna -sieć energetyczna ziemna oraz słupy oświetleniowe wraz z zasilaniem zlokalizowane na obszarze objętym opracowaniem - zgodnie z naniesieniem na mapie. 2) Sieć wodociągowa -na terenie projektowanej przebudowy położona jest sieć wodociągowa -.- zgodnie z naniesieniem na mapie 3) Kanalizacja sanitarna i deszczowa -sieć kanalizacji sanitarnej występuje na odcinku objętym przebudową drogi gminnej - zgodnie z naniesieniem na mapie -sieć kanalizacji deszczowej - zgodnie z naniesieniem na mapie 4) Sieć gazowa -na obszarze objętym opracowaniem występuje sieć gazowa - zgodnie z naniesieniem na mapie. 5) Infrastruktura teletechniczna Telekomunikacji Polskiej S.A. i Netia S.A. -na terenie objętym opracowaniem występuje sieć teletechniczna - zgodnie z naniesieniem na mapie 6) Sieć ciepłownicza -na terenie objętym opracowaniem występuje sieć ciepłownicza - zgodnie z naniesieniem na mapie Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z załączonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorów urządzeń oraz uwzględnieniem zawartych w nich uwag dotyczących prowadzenia prac w rejonie urządzeń oraz warunków zabezpieczenia infrastruktury. Podczas prowadzenia robót (dla robót ziemnych przy wykonywaniu nowej konstrukcji nawierzchni i wymiany krawężników) w przypadku lokalizacji istniejących przewodów energetycznych na istniejących lub projektowanych krawężnikach należy dokonać w uzgodnieniu z gestorem przesunięcia przewodów w miarę możliwości technicznych poza jezdnię (pobocze, chodniki, zatoki). W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych przeprowadzono badania terenowe, które obejmowały wykonanie otworów geotechnicznych świdrem spiralnym okienkowym. Na podstawie badań stwierdzono, że podłoże gruntowe jest wysadzinowe G3 dla całej lokalizacji inwestycji Powyższe założenia ustalono na podstawie wykonanych badań w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie występujące warunki odmienne od założonych do projektowania należy zweryfikować przyjęte rozwiązania mając na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nośności podłoża oraz zapewnienie warunku mrozoochronności konstrukcji. Zakres opracowania stanowi wykonanie modernizacji istniejących ciągów komunikacyjnych w zakresie dróg dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych i placów utwardzonych wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć kanalizacji deszczowej i sieć oświetlenia ulicznego) do obsługi przyległej zabudowy wielorodzinnej. Dodatkowo przewidziano cząstkowy remont chodnika wzdłuż ul. Kujawskiej w miejscu istniejących przejść dla pieszych celem dostosowania wysokościowego krawężników betonowych. Branża drogowa. Odcinki dróg oznaczone w projekcie jako A-B, C-D są drogami wewnętrznymi zlokalizowanymi na działkach będących własnością Inwestora (Gmina Kruszwica). Odcinek C-D realizowany jest zgodnie z zapisami w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako ulice klasy L. Odcinek A-B wyznaczono w początkowej części zgodnie ze stanem istniejącym. W dalszej części tj. od km 0+035,35 dokonano korekty w przebiegu trasy wynikającej z konieczności zlokalizowania po stronie prawej placu utwardzonego szerokości 4,50 m a w dalszej części odcinka obustronnych zatok parkingowych. Parametry techniczne projektowanych dróg wewnętrznych: Odcinek A-B -Klasa drogi: D -Kategoria ruchu: KR1 -Prędkość projektowa: 30 km/h -Szerokość jezdni: 5,50 m -Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% dwustronne -Szerokość proj. chodników: 1,5m - 3,0m -Pochylenie poprzeczne chodników: 2% jednostronne -Długość miejsc parkingowych do parkowania prostopadłego: 5,0m -Pochylenie zatok parkingowych: 2% jednostronne Odcinek C-D -Klasa drogi: L -Kategoria ruchu: KR1 -Prędkość projektowa: 30 km/h -Szerokość jezdni: 6,00 m -Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% dwustronne - Szerokość proj. chodników: 2,0m - 3,0m -Pochylenie poprzeczne chodników: 2% jednostronne -Długość miejsc parkingowych do parkowania prostopadłego: 4,5m i 5,0m -Pochylenie zatok parkingowych: 2% jednostronne Projekt w zakresie branży drogowej obejmuje: -wykonanie nawierzchni jezdni -wykonanie ciągów pieszych i dojść pieszych - wykonanie zatok parkingowych, -wykonanie placów utwardzonych. Wzdłuż jezdni planuje się wykonanie zatok parkingowych oraz zatok postojowych niezbędnych do obsługi komunikacyjnej mieszkańców. Nowoprojektowane nawierzchnie jezdni (szerokość 5,5m i 6,0m ), zatok parkingowych (długość stanowiska postojowego 4,5m i 5,0m) i placów (szerokość od 2,5m do 5,0m) planuje się wykonać z drogowej kostki betonowej. Istniejące nawierzchnie zostaną poddane rozbiórce z uwzględnieniem ponownego wykorzystania materiałów (kostka betonowa). Dla pieszych planuje się wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości od 1,5 m 3,5m (na włączeniu w istniejące ciągi piesze szerokość należy dostosować do istniejących na odcinku o długości min.2 m ). Jako oddzielenie ciągów pieszych od krawędzi jezdni, zatok i placów przewidziano krawężnik betonowy 15x30 cm wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 12cm. Jako oddzielenie chodnika od krawędzi jezdni w miejscach przejść dla pieszych przewidziano krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 3cm. Jako obramowanie ciągów pieszych przewidziano wykonanie obrzeża betonowego 8x30 cm cm na ławie betonowej z oporem. Jako oddzielenie zatok parkingowych i placów utwardzonych od krawędzi jezdni przewidziano, (zgodnie z planem sytuacyjnym), krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem wystający ponad krawędź jezdni na wysokość 3cm. Jako obramowanie należy wykonać krawężnik 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wystający na 12 cm ponad krawędź zatok. Profil podłużny projektowanych odcinków drogowych (przedstawiono na rys-profil podłużny) dostosowano do ukształtowania terenu, dopasowania do istniejących dojść do klatek schodowych oraz warunków odwodnienia drogi i przy zapewnieniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni. Branża instalacyjna. Przedmiotem zadania w zakresie branży instalacyjnej jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi dojazdowe, miejsca parkingowe oraz place utwardzone na Osiedlu Zagople w Kruszwicy. Ścieki deszczowe odprowadzone zostaną do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Zagople. Odprowadzenie ścieków deszczowych spływających z ulic projektuje się kolektorami deszczowymi z rur litych PVC Ø315mm, SN8 (8,0 kN/m2). Od ulicznych wpustów deszczowych do poszczególnych studni rewizyjnych zaprojektowano przykanaliki z rur litych PVC Ø160, 200mm, SN8 (8,0 kN/m2). Oznaczone na planie sytuacyjnym istniejące wpusty deszczowe przeznacza się do likwidacji. Przykanaliki od wpustów do demontażu należy odciąć, zamulić i zaślepić. Branża elektryczna. Przedmiotem zadania w zakresie branży elektrycznej jest projekt likwidacji istniejącego oświetlenia drogowego wykonanego linią kablową na słupach betonowych w obrębie budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy na Osiedlu Zagople i budowa nowego oświetlenia zasilanego linią kablową na słupach stalowych. Branży zieleni. Przedmiotowa rozbudowa ulic wymusza konieczność wycinki istniejącego zadrzewienie kolidującego z planowaną inwestycją w wyniku czego podjęto działania zapewniające skompensowanie planowanie wycinki poprzez zastosowanie nasadzeń zastępczych zgodnie z planem zagospodarowania. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a)Projekt budowlano – wykonawczy „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. b)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy” opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. c)Projekt stałej organizacji ruchu „Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. 3. Wytyczne dla oferenta: a)Szczegółowe informacje zawierają dokumentacje techniczne, projekty budowlane oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót natomiast przedmiary robót są elementami pomocniczymi. b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. d) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. e)Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kształtu oraz kolorów materiałów brukarskich przed zamówieniem. f)Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego oraz dostępu do posesji, punktów usługowo – handlowych oraz zespołu szkół. g)Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń lub obwieszczeń. h)W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu do odbioru odpadów komunalnych wykonawca będzie zobowiązany udzielić pomocy sprzętowej celem przetransportowania pojemników w miejsce ich odbioru przez specjalistyczne pojazdy. i)Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. j)Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do powtórnej eksploatacji np. kostka brukowa, kratki kanalizacyjne, krawężniki, humus, hydranty, lampy oświetlenia ulicznego wraz z oprawami należy dostarczyć na składowisko Zamawiającego. k)Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.
 
II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 18/08/2017
 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100PLN).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a)Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych lub wykonywanych usług wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi, placów itp. o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni jednostkowej co najmniej 4.000,00 m² wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w jednym zadaniu. Uwaga: (W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego wykonawcę samodzielnie we wskazanym zakresie, dotyczy również sytuacji korzystania z doświadczenia osób trzecich tzn. doświadczenie we wskazanym zakresie musi przedstawić jeden wykonawca samodzielnie). b) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U 2013, poz.1409 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj. - kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej, - kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczeni, oświadczenie o grupie kapitałowej, wykaz osób, wykaz robót, formularz oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 24.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące 00/100 PLN) 2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.03.2017r. do godz. 10:00. 3 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Przebudowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy / b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
               
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria               Znaczenie
Cena(koszt)       60
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości           20
Warunki płatności           20
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
Informacje dodatkowe
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
Wstępny harmonogram postępowania:
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
               
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1)w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2)w przypadkach określonych w § 17 ust. 1 (Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych,w przypadku:1)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-3 umowy,2)udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy,3)siły wyższej), § 5 ust. 1-3 (1.Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.3.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 2 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub, jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzania kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny katalogowe dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.). 3)w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21/03/2017, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
SIWZ.pdf (467kB) pdf
Zal_1_Wzór oferty.pdf (247kB) pdf
Zal_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (166kB) pdf
Zal_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (164kB) pdf
Zal_4_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (127kB) pdf
Zal_5_wzór umowy.pdf (255kB) pdf
Zal_6_wykaz robót.pdf (126kB) pdf
Zal_7_Wykaz osób.pdf (166kB) pdf

Dokumentacja techniczna
Projekt budowlano wykonawczy
0014.01_PBW_Str. tytułowa.pdf (315kB) pdf
0014.02_PBW_Spis zawartości.pdf (66kB) pdf
I PZT _1.zip (3160kB) zip
I PZT_2.zip (6561kB) zip
I PZT_3.zip (9729kB) zip
I PZT_4.zip (3899kB) zip
Branża drogowa
II BD.zip (5563kB) zip
Branża sanitarna
III BS.zip (3002kB) zip
Branża elektryczna
IV BE.zip (2195kB) zip
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.zip (6191kB) zip  
0027_PRZEDMIAR ROBÓT.zip (3167kB) zip
0027_SST.zip (7966kB) zip


1_Odpowiedzi na pytania do SIWZ_08.03.2017_BIP.pdf (333kB) pdf
2_Odpowiedzi na pytania do SIWZ_17.03.2017.pdf (278kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert.pdf (112kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_BIP.pdf (271kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Barczak (6 marca 2017, 10:30:25)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Królikowska (21 kwietnia 2017, 12:59:51)
Zmieniono: powiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1061